Р Е Ш Е Н ИE

… г.

                                       26.10-2017г.,                                       град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ЦАРЕВСКИЯТ районен съд                                  наказателен състав

На дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар Нели Стоянова  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Коева

НАХ дело № 880  по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е реда на  чл. 59  и сл.  от ЗАНН.

        Образувано е по жалба от „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:201606234 със седалище и адрес на управление : гр.Златоград, ул.“Прогрес“№1, област Смолян, представлявано от В.А.С. – управител  против Наказателно постановление № 23-001839 от 30.08-2017г. на Н. В. К.- Директор  на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „, с което  за нарушение  по чл.  14, ал.1 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места / Обн. ДВ. Бр.63 от 1 август 2014г./ е наложено административно наказание  „имуществена санкция в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ.

          В жалбата се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

          В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява.

Представя  становище вх.№5673 от 10.10-2017г., с което моли  да се даде ход на делото.Твърди, че няма да сочи доказателства.Няма доказателствени искания.Моли съдът да отмени наказателно постановление.

          Административнонаказващият орган, редовно призован,изпраща представител- старши юрисконсулт  Й. Г. П., който изразява становище в смисъл, че желае съдът да потвърди наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

За РП-Царево представител не се явява, въпреки редовно призоваване.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

 Съдът от фактическа страна намира за установено   следното:      

           На 11.07-2017г., на място в обект и на 14.07-2017г.  по документи в хотел „Замъка„ , находящ се  в гр.Царево,ул.“Преображенска „№ 36 свидетел З.  Б. Ш. – главен инспектор  и С.Ц.М. – главен инспектор  в Д“ИТСО„ със седалище София извършили проверка по спазване на трудовото законодателство  по КТ и ЗЗБУТ на „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК  : 201606234.При проверката присъства и  представител на  дружеството И.Р. Ш.- упълномощено лице, с пълномощно, с нотариална заверка на подписа , вписано в регистър под № 1621 от 14.07-2017г..По време на проверката на място на 11.07-2017г. в обект на контрол „Магазин „, находящ се в гр.Царево,ул.“Хан Аспарух“№ 39, стопанисван от  „КАЛИ 111“ ЕООД, се установи, че  „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:210606234, в качеството си на работодател  по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на КТ , не е изпълнил основното си задължение да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работните места в обект : Магазин „, находящ  се в гр.Царево,ул.“Хан Аспарух“№ 39, или от  неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и при необходимост  да направи съответните измервания след  консултации с представителите  на работниците и служителите и с групата по условия на труд.Резултатите от проверката  били отразени в Протокол за извършена проверка от 11.07-2017г., в който като  предписания под №2 било записано:“Работодателят  да изпълни основното си задължение да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от  параметрите на микроклимата на работни места в обект: „Магазин“ – гр.Царево,ул.“Хан Аспарух“№39  или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и при  необходимост, да направи съответните измервания след консултация с представителите на работниците и служителите и с групата по условия на труд.“Като срок за изпълнение  на предписанието бил посочен  13.08-2017г..

             На 14.07-2017г. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 23-001839  на „КАЛИ111“ЕООД, в качеството му на работодател , за следното нарушение:при извършена проверка на  11.07-2017г. и по документи в обекта в хотел „Замъка“, находящ се в гр.Царево,ул.“Преображенска № 36 се установи, че  „КАЛИ  111“ ЕООД , ЕИК:201606234,  в качеството си на работодател  по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на КТ , не е изпълнил основното си задължение да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работните места в обект : Магазин „, находящ се в гр.Царево,ул.“Хан Аспарух“№ 39, или от  неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и при необходимост  да направи съответните измервания след  консултации с представителите  на работниците и служителите и с групата по условия на труд   - нарушение  по чл. 14, ал.1 от Наредба №РД -07-3   от  18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места /Обн.Дв.бр. 63 от 1 август 2014г./.АУАН беше съставен в присъствието на представител на  дружеството И. Р. Ш.- упълномощено лице, с пълномощно, с нотариална заверка на подписа , вписано в регистър под № 1621 от 14.07-2017г., който и връчен на  пълномощник  на 14.07-2017г..

          Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №23-001839 от 14.07-2017г. .

           По делото разпитан  свидетел – актосъставител С.Ц.М., показанията на която потвърждават констатациите в АУАН и НП.

           При така  установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи :

           Жалбата е допустима.Жалбата е подадена от лице с правен интерес от обжалване на наказателно постановление и е подадена в законоустановения срок.

            По същество се установи, че жалбоподателят  е извършил  административно нарушение по  чл. 14, ал.1 от Наредба №РД -07-3   от  18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места /Обн.Дв.бр. 63 от 1 август 2014г./.  Нарушението е ясно описано и така е гарантирано правото на защита на жалбоподателя.

            Отговорността на юридическите лица е обективна и безвиновна, поради което нарушението не следва да се разглежда  от субективна страна.

            Съгласно разпоредбата  на чл. 14, ал.1 от Наредба №РД -07-3   от  18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места /Обн.Дв.бр. 63 от 1 август 2014г. , издадена  на основание чл. 36, т.2 от Закона за  здравословни и безопасни условия на труд , работодателят е длъжен да оцени риска за здравето  и безопасността на работниците от параметрите на микроклимата на работни  места в сгради или от  неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания.Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по и с комитета /групата по условия на труд.Доказателствата  по делото сочат  по несъмнен начин , че към датата на приключване на проверката-11.07-2017г.  дружеството не е изпълнило посоченото  си основно задължение по  чл. 14, ал.1 от Наредба №РД -07-3   от  18 юли 2014г., поради което с бездействието си е осъществило формално нарушение на цитираната  разпоредба. 

          Съгласно чл.413, ал.2 от КТ работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер  от 1500,00 лв.  до 15 000,00 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание- с глоба в размер от 1000,00 лв. до 10 000,00 лв..                  

            Настоящият състав счита, че не са налице основания за приложение на чл. 415в, ал.1 от КТ.От една страна, съгласно цитираната  правна норма за нарушение, от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се  наказва с  имуществена санкция или глоба  в размер от 100 до 300 лв..Доколкото, посоченото в НП нарушение е формално, то от него действително не са произтекли вредни последици за работници и служители на жалбоподателя.Не е налице обаче първата от кумулативно предвидените предпоставки за приложение на чл. 415в, ал.1 от КТ , а именно нарушението да е отстранено веднага след установяването му-по делото липсват  каквито и да било доказателства, че констатираното нарушение е било отстранено.

От друга страна, конкретно извършеното от жалбоподателя  нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните нарушения от този вид , поради което съдът  намира, че същото не следва да се квалифицира като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

 Налице са обаче основания  за изменение на наложената на жалбоподателя имуществена санкция.Административно-наказващият орган е определил  същата в размер  над минималния от 1500,00 лв., а именно : 2 000,00 лв., без обаче да изложи каквито и да било аргументи  относно  това, защо е  счел, че жалбоподателят следва да  се санкционира по-строго.По делото липсват  данни за извършени други нарушения на трудовото законодателство от страна на  дружеството-жалбоподател/което се установява с влезли в сила наказателни постановления /, поради  което настоящият съдебен състав  намира , че справедливият размер  на имуществената санкция съвпада със законовия минимум от 1500,00 лв..Именно санкция в  посочения размер  ще постигне целите на административното наказание, визирани в чл. 12 от ЗАНН и ще мотивира работодателя да спазва разпоредбите на КТ.

Предвид гореизложеното, съдът  намира, че не са налице  основания за отмяна на наказателното постановление, а само такива, обуславящи  изменението му в санкционната част , поради което и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001839 от 30.08-2017г. на Н.В. К.- Директор  на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „, с което на „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:201606234 със седалище и адрес на управление : гр.Златоград, ул.“Прогрес“№1, област Смолян, представлявано от В.А.С. – управител  с което  за нарушение  по чл.  14, ал.1 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места / Обн. ДВ. Бр.63 от 1 август 2014г./ е наложено административно наказание  „имуществена санкция в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ,  в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „КАЛИ 111“ ЕООД, ЕИК:201606234 със седалище и адрес на управление : гр.Златоград представлявано от В.А.С. административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв.

 Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :