Р Е Ш Е Н И Е

№ …..…г.

                              20.04-2017г.,  град Царево

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Царевският районен съд                                             ІV състав

На двадесети април две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар Ж.Ч.

Прокурор  Пламен Пантов

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХД 273 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по  повод Постановление на Районна прокуратура-Царево от 04.04-2017г.,с което се предлага за освобождаване от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание на подсъдимият К.Х.Г. , ЕГН ********** ***, за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

  Представител на Районна прокуратура-Царево- районен прокурор Пламен Пантов , редовно призована се явява ,лично.

  Подсъдимият К.Х.Г., редовно призован, се явява лично , със защита в лицето на адвокат К.К.,***, с адрес ***.

   Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Подсъдимия К.Х.Г. , ЕГН ********** ***/ притежава свидетелство за управление на МПС.

            На 27.03.2017 г.  Служителите на РУП-Царево- св. Г. П. (младши автоконтрольор), св. С. Д. (младши полицейски инспектор) и колегата им П. Я. (Началник Група „ОП”) - полицейски служители при РУ на МВР - Царево, били на работа от 07:00 часа до 19:00 часа, на същия ден. Около 14:25 часа, те спрели за проверка движещия се по третокласен път Ш-9901, км. 13, в посока от с. Варвара към гр. Ахтопол, обл. Бургас, лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, е ДК № *****, управляван от подсъдимият  К.Х.Г..Полицейските служители установили, че подс. Г. се държал нервно и притеснено. Първоначално св. П. изпробвал обв. Г. с техническо средство за употреба на алкохол, но резултатът бил отрицателен. По тази причина св. П. извършил проверка на обв. Г. и за употреба на наркотични вещества е техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA- 0071), който отчел положителна проба за наркотичното вещество марихуана (канабис).

За резултатите от извършената на подс. Г. проверка с техническото средство за употреба на наркотици бил съставен и съответният протокол.

На подс. Г. бил съставен АУАН със сериен № 592875 от 27.03.2017 г., на РУ на МВР - Царево, за управление на МПС след употреба на наркотично вещество, който подс. Г. го подписал без възражения.

На подс. Г. бил издаден и Талон за медицинско изследване № 0017550/27.03.2017 г., който подс. Г. отказал да изпълни.

В хода на проведеното разследване на техническото средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071), бил съставен протокол за оглед на ВД и е бил приложен фотоалбум към него.

Подсъдимият  К.  Х.Г. бил правоспособен водач на МПС за категория „В” и „АМ“, и притежавал свидетелство за управление на МПС № ******, валидно до 09.03.2019 г.. Същото му било иззето със съставения АУАН на 27.03.2017 г.

Предвид установената по делото фактическа обстановка се налага правният извод, че с деянието си подс. К.Г. е осъществил от обективна страна състава на престъплението, визирано в разпоредбата на чл. 3436, ал. 3 от НК, тъй като на 27.03.2017 г., около 14:25 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 13, в посока от с. Варвара към гр. Ахтопол, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, с ДК № *****, след употреба на наркотично вещество - марихуана (канабис), установено по надлежния ред, чрез техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA- 0071).

Деянието е било осъществено от подс. Г. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“,по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, като същият е съзнавал общественоопасния характер на извършваното, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.

Канабисът е високорисково наркотично вещество, включено в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Той е вещество с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба и е забранен за приложение в хуманната медицина.

Видно от приложената справка за съдимост подс. Г. е неосъждан.

Видно от приложената по делото характеристична справка, подс. Г. е негативно охарактеризиран, като същият има две предходни криминални регистрации.

Видно от приложената по делото справка за водач - нарушител, подс. Г. е бил санкциониран шест пъти за нарушаване на правилата на ЗДвП.

Горната фактическа обстановка се доказва от всички събрани доказателства по делото - протоколи за разпит на свидетели, АУАН с бланков № 592875 от 27.03.2017 г„ обясненията на подс. Г., Талон за медицинско изследване № 0017550/27.03.2017 г., Протокол за оглед на ВД за техническото средство и приложения към него фотоалбум, характеристична справка и справка за съдимост.

Разпитан в качеството на обвиняем К.Х.Г., в присъствието на упълномощен защитник - адв. К.К. ***, се е признал за виновен и дал обяснения по случая, с които е потвърдил гореизложената фактическа обстановка.

           За престъпление по чл.343б, ал.3 от Наказателния кодекс се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години лишаване от свобода  и глоба от 500 лв. до 1500 лв..

          Престъплението по чл. 343б НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен  резултат.

          Обществената опасност на този вид  престъпления се обуславя от непосредствения обект  на засягане.Това са обществените отношения , свързани с безопасността на транспорта , касателно транспортните средства и съоръжения  и здравето и живота на хората. В този  смисъл управлението на МПС след употреба на наркотични вещества при хипотезата на конкретната правна норма-чл. 343б,ал.3 НК съставлява престъпление с висока  степен на обществена опасност , която не следва да се подценява, респ. омаловажава, само защото  наред с допуснатото нарушение не е извършено и друго по-тежко , свързано или не с вредни последици.

         Към момента на извършване на престъплението подсъдимият К.Х.Г., ЕГН ********** бил пълнолетен, неосъждан и не  освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди.

При тези факти съдът намира, че са налице  условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимият К.Х.Г., ЕГН ********** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на подсъдимия , а именно:младежката му възраст. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева/хиляда лева / . Настоящият състав  намира, че това наказание е справедливо за извършеното от подсъдимият К.Х.Г. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

  Съдът счита, че следва да бъде споделено становището на районен прокурор, като подс.К.Х.Г. следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, считано от 27.03-2017г., на основание чл. 78А, ал.4 от НК.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

Р      Е     Ш     И   :

      ПРИЗНАВА подсъдимия К.Х.Г., ЕГН **********, за виновен в това, че  на 27.03.2017 г., около 14:25 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 13, в посока от с. Варвара към гр. Ахтопол, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, с ДК № ***** , след употреба на наркотично вещество - марихуана (канабис), установено по надлежния ред, чрез проба е техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071) -престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК и на основание чл. 78а , ал.1 НК го  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба”  в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Районен съд –Царево.

           На основание чл. 78А, ал.4 от НК ЛИШАВА подс. К.Х.Г., ЕГН **********,*** право да управлява МПС за срок от 3 / три / месеца/ , считано от 27.03-2017г. –датата на изземване на СУМПС по  административен ред.

            ОТНЕМА  В ПОЛЗА  на държавата -ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩ БЕЗ СТОЙНОСТ , след влизане в законна сила на настоящото решение  по делото,ИЗЗЕТИ като на  веществените доказателства-  1 бр. тестер от техническо средство еднократен полеви тест, приложен в оригиналната му опаковка - „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071), приложен  към нахдело №273 по описа за 2017г. на РС-Царево.          

        Решението  подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: