Р Е Ш Е Н И Е

№ ......... г.                                                        

                              18.04- 2017г., град  Царево

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                                   ІV състав

На тридесети март   две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния  състав :

                                               Председател :АЛЕКСАНДРА КОЕВА

При секретаря Н.С.

С участието на прокурора……………………………………………………

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХдело № 206   по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид :

       Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

       Образувано е по жалба от адвокат Т.Я. ***, в качеството си на пълномощник на И.Г.Ф. , ЕГН  ********** *** против наказателно постановление № 16-0302-000572 от 10.03-2017г. на К. П. К. –на длъжност Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.2 от ЗДвП  е  наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв./ сто лева / , за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП.

Твърди се , че  при издаването на същото наказателно постановление са допуснати съществени процесуални и материални  нарушения .

В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, поради което  жалбоподателя моли съда то да бъде отменено.

          В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, въпреки редовно призоваване, за него се явява адвокат Т.Я. ***.

         За административно наказващият орган представител не  се явява, въпреки редовно призоваване.

         За районна прокуратура-Царево, представител не се явява, въпреки редовно призоваване.

          Съдът , като взе предвид  събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

          С акт за установяване на административно нарушение сериен номер 592799 от 04.12-2016г. по описа на РУ –Царево, се констатира , че на  23.06-2016г.  около 14.30 часа в община Царево , на път  втори клас  №ІІ-99, като водач на товарен автомобил – Камаз  53212 с рег.№ *****, собственост на К.И. Ф. , ЕГН ********** със следното нарушение: 1.Като водач на МПС не се съобразява с габаритите на превозвания товар /дътвена постройка/, като при преминаване под съоръжение собственост на „АПИ”го блъска и откъсва 2 бр. прикрепени камери към него.Настъпва ПТП с материални щети.Водача изпробван за употреба на алкохол –отрицателен резултат,което нарушение е квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП.

        При съставянето на акта , в графа „Възражения „ жалбоподателят”  не е направил възражения. Подписал  акта.

       При тези данни мл.автоконтрольор И.А.М., в присъствието на св. Я. Д. Я., съставил Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ сериен номер592799 от 04.12-2016г., за  нарушение по чл. 20, ал.2 от ЗДвП.

Въз основа на акта за санкциониране на извършителя на констатираните по-горе нарушения, на 04.12-2016г.  е издадено обжалваното Наказателно постановление № 16-0302-000572 от  началник РУП  към ОДМВР Бургас К. П. К., в обстоятелствената част  на което административно наказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка, за нарушение  по чл. 20, ал.2 от ЗДвП  е наложил  административно наказание „глоба” в  размер на 100,00 лв./ сто лева /  на основание чл. 179,ал.2 от ЗДвП .

          В хода на съдебното производство не се установи различна фактическа обстановка от описаната в акта, съставен от И.А.М. и издаденото въз основа  на него наказателно постановление. Разпитан  като свидетел в съдебно заседание , актосъставителят И.А.М., потвърди констатациите в акта и в наказателното постановление.

        От правна страна, съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение е съставен от компетентен орган.Съгласно чл. 189, ал.1 от ЗДвП , актовете, с които се  установяват  нарушенията по този закон , се съставят от длъжностни лица на службите за контрол, предвидени в този закон, а наказателните постановления , според чл. 189, ал.4 от ЗДвП, се издават  от министъра на вътрешните работи, от министъра на транспорта и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица.В случая, актосъставителят И.А.М., като  младши автоконтрольор  в РУ Царево, безспорно се явява длъжностно лице от службите за контрол , предвидени в ЗДвП, което има правомощията по чл. 189, ал.1 от ЗДвП, т.е. да съставя актове, с които се установяват нарушения по Закона за движението по пътищата, а издалият  обжалваното наказателно постановление К. П. К., на длъжност Началник РУ Царево, е компетентно  длъжностно лице по смисъла на чл. 189, ал.4 от ЗДвП, упълномощено със заповед №8121з-748/24.06-2015г. , да издава НП по ЗДвП.

          Изложената фактическа обстановка , съда установи по безспорен начин от събраните по делото доказателства, както и от  показанията на св. И.А.М.

          При така установената фактическа обстановка и след като съобрази закона, съдът намира следното :

           Жалбата е подадена от легитимирано лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде  разгледана.

           Разгледана по същество, жалбата е основателна.

           Настоящото производство е от административно наказателен характер.Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е  от лицето, посочено в акта и в наказателно постановление като нарушител, както и  дали е извършено виновно.Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща , доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият / в случая административно отговорно лице / се счита за невинен до доказване на противното/ ППВС№ 10/1973г./.Това от своя страна означава, че  в тежест на административно наказващият орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение.Освен това, за да бъде наказателното постановление  правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

          В случая,   АУАН е съставен от младши автоконтрольор към РУ Царево, а атакуваното наказателно постановление е издадено от началник  на РУП Царево, т.е. в  съответствие с  разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

          При извършена проверка, съдът констатира, че  при установяване на нарушението и при издаване на атакуваното наказателно постановление , административно наказващият орган  е допуснал съществени нарушения на установената в ЗАНН процедура.

                    Видно, че актът за установяване на административно нарушение е съставен  на 04.12-2016г. , за нарушение допуснато на 23.06-2016г. или  след предвиденият в разпоредбата на чл. 34, ал.1, б”в” от ЗАНН срок.Посоченият от законодателя тримесечен срок  е преклузивен и не съществува законова възможност  след изтичането му да бъде  образувано административнонаказателно производство.

          Съдът намира, че посоченото процесуално нарушение е абсолютно основание за отмяна на атакуваното НП.

          Посоченото нарушение е съществено, не може да бъде отстранено в съдебната фаза на производството и винаги причина за цялостна отмяна на атакуваното  НП.Ето защо настоящият състав намира, че НП следва да бъде изцяло отменено поради допуснати съществени  нарушения на процесуални правила, които са опорочили изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на И.Г.Ф. , ЕГН **********.

          С оглед  горното не следва да се  обсъжда спора по същество, тъй като това не е в състояние да доведе до други изводи, по отношение на законосъобразността на  обжалваното наказателно постановление.

           Мотивиран от горното , съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

                                                    Р   Е  Ш  И   :

           ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0302-000572 от 10.03-2017г. на К. П. К. –на длъжност Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, с което на И.Г.Ф. , ЕГН  ********** ***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.2 от ЗДвП  е  наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв./ сто лева / , за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП,като незаконосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му  на страните.  

            

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ  :