Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          02.05.2017г.                           гр.Царево,

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                           наказателен състав

На дванадесети април                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Мария Москова

Секретар: Ж.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД  № 204/2017г.  по описа на съда , за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на И.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 16-0302-000571/09.03.2017г. на Началника РУП- Царево, с което за нарушение на чл.638 ал.3 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл.638 ал.3 от КЗ. С жалбата се оспорва НП като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично и ведно с надлежно упълномощен процесуален представител –адв.Я., която поддържа жалбата. Като съществено процесуално нарушение счита, че актът не е съставен в присъствието на свидетеля, а е подписан след това от същия. Моли постановлението да бъде отменено.

АНО, редовно уведомен, не изпраща процесуален представител.

След като обсъди оплакванията на жалбоподателя, събраните по делото писмени и гласни доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните намери за установено следното:

На 23.06.2016г. около 14:30 часа И.Г.Ф. *** като водач на товарен автомобил „Камаз“ с рег.****, на ВП ІІ—99  в района на изхода на гр.Царево в посока бензиностанция „Лукойл“, преминавайки под съоръжение с монтирани на него видеокамери, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, не съобразява габаритите на превозвания от него товар с височината на конструкцията и преминавайки под нея допуска ПТП с материални щети. На местопроизшествието пристигнал св. Ив.М.  /мл.автоконтрольор при РУП-Царево / и св.Я. Я. – гл.специалист РПС при АПИ. При проверката на документите на водача и управлявания от него товарен автомобил  водачът Ф. не представил на контролните органи полица „Гражданска отговорност“ за управлявания от него автомобил. На мястото на произшествието св.М.  направил опит да извърши проверка за наличието на сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за посочения автомобил чрез служебния си таблет, но не установил връзка със сървъра. Липсата на сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за товарния автомобил св.М. установил на по-късен етап. За възникналото ПТП св.М. съставил Протокол за ПТП с бланков № 1461304 от 04.12.2016г., в който е отбелязано, че към момента на ПТП за товарния автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност. Протоколът е подписан от жалбоподателя. С оглед на така установеното св.М. приел, че И.Г.Ф.  като управлява процесното МПС, регистрирано на територията на Р.България  и няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, валидна към момента, е нарушил разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ, поради което в негово присъствие съставил против жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение с бланков № 592800 от 04.12.2016г., подписан от него без възражения.  Посоченият като свидетел по акта Я. подписал акта след нарушителя. Препис от акта е връчен по надлежния ред на жалбоподателя и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН същият не е възразил срещу него.  

Административно-наказващият орган след като е проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, преценил е събраните доказателства, установил е, че нарушителят е извършил деянието виновно и е издал обжалваното наказателно постановление, в което е възпроизвел фактическата обстановка, описана в акта, включително и че е нарушен чл.638, ал.3 от КЗ. Глобата в размер на 400 лева наказващият орган е посочил, че се налага на основание чл.638, ал.3 от ЗДвП. Същото е връчено на нарушителя срещу подпис на 09.03.2017г. в съответствие с императивната норма на чл.58 ал.1 от ЗАНН.

От служебно изисканата в хода на съдебното следствие от съда справка – разпечатка от електронна система на Гаранционния фонд,  се установява, че към 14:30 часа на 23.06.2016г. за процесния автомобил  „Камаз“ с рег.№ **** няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ / такава е сключена един час по-късно същия ден/. Липсата на сключена застраховка „Гражданска отговорност“ към момента на ПТП-то не се оспорва и от жалбоподателя.

Изложената фактическа обстановка бе безспорно установена от събраните по делото писмени и устни доказателства. При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима.

При съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административно нарушение е издаден при спазване на процедурата, предвидена в чл.40 и чл.43 от ЗАНН. АУАН и наказателното постановление съдържат изискваните в чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити. Както в акта, така и в наказателното постановление пълно и точно са описани нарушението, датата и мястото на извършване, обстоятелствата, при които е било извършено и законовите разпоредби, които са нарушени. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно наказателната отговорност на жалбоподателя не са били допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

Освен реквизити на чл.42 от ЗАНН, следва да се обърне внимание на още едно важно изискване и то е свързано с подписването на акта. Принципно това е "завършекът" на формата на акта. Изискванията в това отношение са актът да бъде подписан от неговия съставител, поне от един от свидетелите и от нарушителя -  чл. 43, ал. 1 ЗАНН. Подписите на посочените субекти обаче нямат еднакво процесуално значение - на съдбата на акта биха могли да се отразят само подписите на актосъставителя и на нарушителя.  Липсата им прави акта недействителен от процесуална гледна точка и производството не следва да се счита образувано. Смисълът на подписа на нарушителя е същият да бъде запознат със съдържанието на акта и така да бъде наясно за какво конкретно нарушение ще му се търси отговорност. За целта актът трябва да му бъде предявен. Видно от процесния АУАН, същият е предявен и подписан от нарушителя, като му е предоставена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да се противопостави, да възрази срещу обвинението, което му се отправя, тъй като съставеният акт има и тази функция - официално обвинение в извършване на правонарушение. Нарушителят е в правото си да се защити още в момента на съставяне на акта и не е бил лишен от това право. Подписването на акта от страна на нарушителя е не само формален, но и съдържателен елемент. Тук стои въпросът за предварителната защита на нарушителя, която предхожда налагането на имуществената санкция. Изразява се във възможността нарушителят да направи възражения срещу обвинението, че е извършил административно нарушение и това в случая му е осигурено.

Подписването на акта от свидетеля Я., след като акта е бил подписан от нарушителя, не е порок от категорията на съществените  по арг. и от чл. 40 ЗАНН съгласно разпоредбите, на който е предвидена възможност актът да се състави и в отсъствието на свидетели, още повече че Я. не е бил свидетел на нарушението – същото е установено по документи. Нарушението на процедурата по установяване на административното нарушение и ангажиране на съответната отговорност ще е съществено, ако е довело до неизясняване на делото от фактическа страна, правещо невъзможна проверката за установяване, на деянието и дееца, обстоятелствата препятстващи диренето на отговорност или обосноваващи освобождаването от такава, както и когато е ограничило правата на някоя от страните в процеса. В случая, подписването на акта от св.Я. след подписваното на нарушителя, не е ограничило нито възможността на АНО да докаже извършването на нарушението, посочено в АУАН и издаденото въз основа на него НП, нито е ограничило правото на защита на соченото за нарушител лице, по фактите или по правото, в някоя от фазите на производството.

Констатациите в акта за установяване на административно нарушение съответстват на действителното положение - от събраните доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят действително е управлявал процесното моторно превозно, регистрирано на територията на РБългария  и е нямал сключена застраховка „Гражданска отговорност“, валидна към 14:30 часа на 23.06.2016г., с което е нарушил разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ.

Съгласно разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. Посочената разпоредба съдържа в себе си и диспозиция и санкция, поради което правната квалификация по чл.638 ал.3 от КЗ е прецизна и в съответствие с текстовото описание на състава на административното нарушение. Наложеното на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 400 лева за посоченото по-горе нарушение е в предвидения от закона размер, който е фиксиран, т.е. липсва възможност за намаляване.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000571/09.03.2017г. на Началника РУП- Царево, с което на И.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.638 ал.3 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл.638 ал.3 от КЗ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

 

                                     Районен съдия :