Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е 

 

 

                                              02.05.2017г.                  гр.Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                            наказателен състав

На дванадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар А.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 149/2017г.  по описа на РС-Царево, за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на С.Б., род.на ***г., ****** с адрес за призоваване ********************* чрез адв.Д., против Наказателно постановление № 33/10.02.2017г. на Директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД),  лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 47 бр. горски бекаси  и 1 бр. пластмасова хладилна чанта на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД ; вещите, послужили за извършване на нарушението : 1бр.ловна гладкоцевна пушка 12 калибър марка BERETA *** на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД;  вещите, послужили за извършване на нарушението : лек автомобил марка BMW X5*** на основание чл. 95, ал. 2 от ЗЛОД и  определено да заплати обезщетение в размер на 4700.00 лв. на основание чл.3 т. 2  от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча. В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и се иска от съда то да бъде отменено.

В съдебно заседание, жалбоподателят чрез своя процесуален представител адв.Д. поддържа жалбата и иска цялостна отмяна на наказателното постановление. Навеждат се доводи, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и атакуваното НП, както и че неправилно е приложен материалния закон.

За ответника РДГ-Бургас се явява ю.к.С., която поддържа наказателното постановление като правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване в частта относно наложената глоба и обезщетение.

Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие писмени и устни  доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

През месец декември 2016г. жалбоподателят С.Б. заедно с трима негови приятели, всички граждани на Република Италия пристигнали в България по линия на организирания ловен туризъм с цел да ловуват за горски бекас. За периода от 18.12.2016 год. до 21.12.2016 год., в който са били за лов на бекаси в ловностопански район - Резово, на името на всеки един от четиримата ловци, са били издадени по 4 броя писмени разрешителни за лов на бекаси, даващи право на всеки един от тях на лов  до 40 броя горски бекаси, или общо за четиримата ловци – до 160 броя бекаси. Издадените на името на С.Б. писмените разрешителни за лов на горски бекаси са с  № 216611, № 216610, № 216620 и № 216621. За всичките 4 ловни дни, италианските ловци отстреляли общо 73 броя горски бекаса.

На 22.12.2016г. около 09:00, часа,  в гр.Царево на бензиностанция „Лукойл“ на изхода за гр.Бургас актосъставителят К. и св.Л. / горски инспектори към РДГ-Бургас/ спрели за проверка по спазването ЗЛОД на два автомобила с италианска регистрация. При извършената проверка горските инспектори установили, че в управлявания от С.Б. лек автомобил марка BMW X5 №*** се превозва убит дивеч -73 броя горски бекаси. След като се запознали с  разплащателен протокол с № А06120 от 21.12.2016г., издаден на името на жалбоподателя за 26 броя горски бекас/л.51/, с разрешителните му  за лов  с № 216611, № 216610, № 216620 и № 216621 и търговски документ, издаден на 22.12.2016г. в с.Резово от ЕТ “И-И.П.“, горските инспектори приели, че жалбоподателят С.Б. превозвал 47 бр. горски бекас без писмено разрешително за лов, за което св.К. в присъствието на преводач от български на италиански език съставил против С.Б. акт за установяване на административно нарушение с бланков № 0031876/22.12.2016г., препис от който му е връчен срещу подпис.

Със съставянето на АУАН били задържани като предмет или средство, послужили за извършване на нарушението следните вещи:  47 бр. горски бекаси, 1 бр. пластмасова хладилна чанта 1бр.ловна гладкоцевна пушка 12 калибър марка BERETA №*** и лек автомобил марка BMW X5 №***. Същия ден  разписки № 018128 от 22.12.2016г. и № 018126  от 22/12.2016г. задържаните вещи били предадени от горските инспектори за отговорно пазене на домакина на ДЛС-Ропотамо /л.28-29/. С констативен протокол серия ЖОО № 0031901/22.12.2016г. били задържани разрешителните за лов на италианските ловци /л.30-46/.

С Протокол от 04.01.2017г. /л.57/ РДГ-Бургас е предала на РУП-Царево заверени документи от докладите на горските инспектори, съставените АУАН, разрешителните за индивидуален лов на италианските ловци, билет за лов и оригиналите на търговския документ, издаден на 22.12.2016г. от ЕТ “И-И.П.“, разплащателен протокол № А06120/21.12.2016г. и обясненията на С.Б., въз основа на които писмени документи в РУП-Царево е образувано досъдебно производство № 302 ЗМ - 1/2017г., пр.пр.№ 7/2017г. срещу виновните лица за извършено престъпление по чл.308 ал.1 от НК.

На 03.02.2017г. адв.Д. в качеството си на надлежно упълномощен процесуален представител на жалбоподателя С.Б. е депозирал молба до Директора на РДГ-Бургас, с която моли процедурата по издаването на НП да бъде ускорена, предвид обстоятелството, че задържаното МПС се съхранява на открито в ДЛС-Ропотамо и тежките метеорологични условия нанасят немалозначителни щети върху автомобила, който е с висока пазарна стойност.

 Въз основа на така съставения акт и след преценка на доказателствата по АНП, наказващия орган - Директорът на Регионалната дирекция на горите -Бургас, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. г. на министъра на земеделието и храните, издал атакуваното наказателно постановление, в което нарушението е описано  и квалифицирано по същия начин както и в акта и с което на жалбоподателя са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД),  лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 47 бр. горски бекаси  и 1 бр. пластмасова хладилна чанта на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД ; вещите, послужили за извършване на нарушението : 1бр.ловна гладкоцевна пушка 12 калибър марка BERETA №*** на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД;  вещите, послужили за извършване на нарушението : лек автомобил марка BMW X5 №*** на основание чл. 95, ал. 2 от ЗЛОД и  определено да заплати обезщетение в размер на 4700.00 лв. на основание чл.3 т. 2  от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча.

Препис от НП е връчено на 13.02.2017г. на адв.Д., надлежно упълномощен, а жалбата е депозирана на 17.02.2017г.

Видно от представеното в хода на съдебното следствие удостоверение за застрахователна стойност № 0001842/21.02.2017г., издадено от „С. Г.“ ЕООД застрахователната стойност на задържаният като вещ, с която е извършено нарушението, лек автомобил е 20 000 лева /л.85/. 

Изложената фактическа обстановка, съдът установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на св.К. и св.Л., обясненията на жалбоподателя,обективирани в жалбата до съда и събраните по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от горски инспектор на РДГ- Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директора на РДГ-Бургас, надлежно упълномощен, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Жалбоподателят е санкциониран за нарушение на чл.85 от ЗЛОД.

В разглеждания случай, не се събраха доказателства за осъществен състав на нарушението по чл.85 от ЗЛОД от страна на жалбоподателя, като съображенията на съда са следните:

Изпълнителното деяние на нарушението по чл. 85 от ЗЛОД се изразява във вземане, пренасяне, превозване или укриване на намерен жив, ранен или убит дивеч или разпознаваеми части от него без писмено разрешително за ловуване.

За да е налице осъществен състав на нарушението от обективна страна е необходимо нарушителят да превозва убит дивеч без да притежава писмено разрешително за ловуване. Видно обаче от приложените по делото копия на разрешителните за ловуване, жалбоподателят притежава четири разрешителни с № 216611, № 216610, № 216620 и № 216621. за индивидуален лов на горски бекас с разрешено ловуване до 10 броя бекаси на ден, или общо за четирите ловни дни С.Б. е имал право да ловува общо  до  40 броя горски бекаси. Също по толкова броя бекаси  - общо до 40 броя за четирите ловни дни е имал право да ловува и всеки едни от останалите трима италиански ловци, съгласно издадените им писмени разрешителни за лов.

В управлявания от жалбоподателя автомобил в момента на проверката са  пътували две лица – жалбоподателят като водач на автомобила и единия от  другите трима италиански ловци, следователно след като в процесния автомобил са пътували двама ловци, според разпоредбата на чл.85 от ЗЛОД и притежаваните от тях редовни писмени разрешителни за лов, двамата са имали право да превозват с този автомобил общо до 80 горски бекаса. При извършената проверка горските служители са установили, че с посочения автомобил С.Б. превозва 73 бр. горски бекаси, който брой бекаси е в рамките на позволения от 80 броя горски бекас съгласно писмените разрешителни за лов на двамата ловци, поради което не е  налице от обективна страна изпълнителното деяние по чл.85 от ЗЛОД, тъй като С.Б. и приятелят му са притежавали писмени разрешителни за лов относно превозваните 73 броя горски бекаси.  Твърдението на горските инспектори, че разплащателният протокол с № А06120 от 21.12.2016г. е официалният документ, който дава право на жалбоподателя да превозва убитият от него дивеч, не коренспондира на разпоредбата на чл.85 от ЗЛОД, тъй като  в същата като необходим документ за превозване на убит дивеч е посочено писмено разрешително за ловуване, а не разплащателен протокол.

С оглед на горното, неправилно АНО е ангажирал на основание чл. 85 от ЗЛОД отговорността на жалбоподателя за извършено административно нарушение по тази правна норма поради което атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 33/10.02.2017год., издадено от Директора  на РДГ-Бургас, с което на С.Б., род.на ***г., ***** с адрес за призоваване********************чрез адв.Д., за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД),  лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 47 бр. горски бекаси  и 1 бр. пластмасова хладилна чанта на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД ; вещите, послужили за извършване на нарушението: 1бр.ловна гладкоцевна пушка 12 калибър марка BERETA №*** на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД;  вещите, послужили за извършване на нарушението : лек автомобил марка BMW X5 №*** на основание чл. 95, ал. 2 от ЗЛОД и  определено да заплати обезщетение в размер на 4700.00 лв. на основание чл.3 т. 2  от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: