Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                       13.04.2017 год.                       Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                         наказателен състав

На двадесет и първи март                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: А.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 133 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на ЕТ „А.- З.Д.“ ЕИК ***************., срещу наказателно постановление № 42941 от 05.12.2016 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 198 от Закон за защита на потребителите, на ЕТ „А.- З.Д.“ ЕИК**************** ., е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от Закон за защита на потребителите.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Твърди се също, че са налице нарушения на материалния и процесуалния закон. Иска се цялостната му отмяна като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателя не изпраща представител.

Ответникът по жалбата, се представлява от юрисконсулт в съдебно заседание.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпита се актосъставителя.

Царевският районен съд, като съобрази събраните доказателствата по делото и становищата на страните, прие за установено следното:

На 02.09.2016 г. актосъставителят, служител на КЗП РД-Бургас, съвместно със свой колега, извършили проверка на търговски обект стопанисван от жалбоподателя. При извършената проверка установили, че в обекта се извършва търговска дейност, но не са спазени всички изисквания на Закон за защита на потребителите, а именно, няма поставени на стоките описания на български език.

По време на проверката контролните органи съставили констативен протокол. С констативния протокол на търговеца било наредено да се яви лично или да изпрати представител в КЗП, РД- Бургас и да представи документи за стопанисвания от него обект. Жалбоподателят изпълнил указанията, като представил необходимите документи.

За приетите за установени от актосъставителя нарушения, бил издаден акт за установяване на административно нарушение № 41941/ 03.09.2016 г. против жалбоподателя, който бил връчен на упълномощено лице.

В качеството си на наказващ орган, на 05.12.2016 г. директорът на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия със заповед като счел, че е налице осъществен състав на административно нарушение, издал обжалваното наказателно постановление. Деянието е квалифицирано по чл. 9, ал. 2 от Закон за защита на потребителите и санкционирано по чл. 198 от същия закон.

Постановлението е връчено надлежно по пощата на жалбоподателя срещу подпис, видно от обратната разписка.

Така установената фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, разпита на актосъставителя.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служители на КЗП РД-Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

В настоящия случай, се установи следното:

Възраженията на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения, са основателни.

В съставения, послужил за начало на производството по оспореното НП, е посочено, че нарушението е извършено на 02.09.2016 г. Едновременно с това, в атакуваното наказателното постановление, с което се налага административно наказание за това нарушение е посочено, че проверката, респ. датата на извършване на нарушението е 02.11.2016 г./ 02.09.2016 год. Отделно от това, в същото НП е посочен и АУАН, въз основа на който е издадено НП с № 42942 /какъвто по делото не е наличен, а и не се твърди да е съставян против жалбоподателя/.

 Настоящият съдебен състав приема, че установеното различие в посочените дати и № на АУАН, представлява съществено процесуално нарушение, тъй като лицето е обвинено, че е извършена проверка, респ. извършило административно нарушение на 02.11.2016 г./ 02.09.2016 год. т.е. не става ясно, коя дата приема наказващия орган. По този начин е нарушено правото на защита на наказания правен субект, тъй като не знае за нарушение, което е констатирано кога точно е санкциониран. Още повече, че като основание за съставяне на НП е посочен и АУАН № 42942 /различен от връчения на жалбоподателя/. Настоящия състав възприема, че тази разлика в датите на нарушението и в номера на АУАН, е резултат на допусната техническа грешка. Причината за допуснатите разлики обаче, е без правно значение за настоящия спор. Това е така, тъй като в административно-наказателното производство не е познат института на очевидната фактическа грешка и е напълно недопустимо съществуването на такава грешка, когато се касае за датата на нарушението, която е един от важните факти, очертаващи деянието обективиращо административното нарушение.

Допуснатата грешка при посочване датата на нарушението и номера на АУАН в наказателното постановление, според настоящия състав води до съществено нарушение на процесуалните правила, защото във всички случай се засяга правото на защита на наказаното лице. Това процесуално нарушение не е от категорията нарушения, които могат да се преодолеят по реда на чл. 53, ал.2 от ЗАНН, тъй като е опорочено установяване датата на извършване на нарушението, поради което и не би могло да се санира в последващ стадий на производството, а съставлява формална предпоставка за отмяна на оспореното наказателно постановление. Само на това основание оспореното наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като при издаването му е допуснато съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на наказаното лице.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  

 

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 42941 от 05.12.2016 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 198 от Закон за защита на потребителите, на ЕТ „А.- З.Д.“ ЕИК****************** е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от Закон за защита на потребителите.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ :