Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    

 

 

                                           гр.Царево,                              25.04.2017 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

         ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети март  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

 

с участието на секретаря Н.С.,

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД № 105/2017г. по описа на РС-Царево, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба  на З.Д.И. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 16-4635-000124/ 29.07.2016г., издадено от Началника РУП-Приморско, с което за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 б.“в“ от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП. В жалбата се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост с искане за отмяна на обжалваното постановление. При условие на алтернативност се сочат доводи за наличие на хипотеза на чл.28 от ЗАНН с искане за отмяна на това основание.

          Жалбата е депозирана в преклузивния срок от лице с интерес от обжалването и е допустима.

         Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност представените по делото доказателства и съобрази закона в контекста на правомощията си по съдебния контрол намери за установено от правна и фактическа страна следното.

         Като взе предвид исканията на жалбоподателя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намери за установено от фактическа и правна страна следното:

На 06.07.2016 г., около 14:30 часа, в в гр.Приморско, на ул.“Азане“ пред № 9, жалбоподателят бил паркирал камион автомобил  „МАН 8” 185 ЛЦ с рег.№ *** плътно до тротоара с включени варарийни мигащи светлини  и разтоварвал от него пратки до офиса на „Еконт“. В този момент  С. А. С. – водач на лек автомобил „Ауди ТТ“ с рег.№ ***, предприела маневра излизане от крайпътна територия /вътрешен двор на жилищна кооперация/ и допуснала пътнотранспортно произшествие с паркирания пред нея  камион „МАН 8” 185 ЛЦ с рег.№ ****. Жалбоподателят преустановил разтоварването, приближил се към водачката на лекия автомобил и я попитал какво ще правят, но след като не получил никакъв отговор от нея, довършил разтоварването и след около 15-20 минути, привел в движение  камиона  и потеглил  към  гр.Царево, тъй като се движел по график. Малко след като тръгнал от гр.Приморско, на мястото на произшествието дошли служители на КАТ и след разговор със служителите в офис „Еконт“ установили жалбоподателя и призовали същия по телефона да се яви в РУП-Приморско.  Жалбоподателят незабавно се явил пред служителите на КАТ-Приморскол, дал писмени и устни обяснения, след което св.И. му съставил АУАН с бланков № 686542/06.07.2016г. за това, че на 06.07.2016г. около 14:30 часа в гр.Приморско, на ул.“Азане“ пред № 9 при управление на автомобил  „МАН 8” 185 ЛЦ с рег.№ *** като участник в ПТП, без съгласие за вината, напуска мястото на ПТП без да уведоми контролния орган на МВР в нарушение на чл.123, ал.1, т.3 б.“в“ от ЗДвП.

Актът е подписан от жалбоподателят с възражение, че  е бил паркирал, а водачът на другото МПС е реализирал ПТП-то.

На 29.07.2016г. въз основа на акта било издадено атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.в, предл.1 от ЗДвП. 

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на актосъставителя И. и свидетелката К., обясненията на санкционираното лице И., дадени в съдебно заседание, както и от приложените по делото писмени доказателства, приети от съда, на основание чл.283 от НПК: Акт за установяване на административно нарушение от 06.07.2016 г.  и Протокол за ПТП № 1520881/06.07.2016г.

            При така очертаната фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи:

Съгласно чл.123, ал.1, т.3, б.в  от ЗДвП водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

С оглед на установената фактическа обстановка обаче следва да се приеме, че в момента на реализирането на ПТП-то жалбоподателят не е бил водач на МПС, тъй като същият не е управлявал камиона – камионът не в движение, а е бил паркиран, както и че С. А. С.  като водач на МПС „Ауди ТТ“ с рег.№ *** е предприела маневра излизане от крайпътна територия /гараж/  и е допуснала пътнотранспортно произшествие с паркирания пред нея  камион „МАН 8” 185 ЛЦ с рег.№ *****. След като жалбоподателят в онзи момент не е бил  водач на МПС, то няма как да бъде ангажирана отговорността му като водач на МПС за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 б.“в“ от ЗДвП.

         Мотивиран от гореизложеното  и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът,

 

                                                                    Р Е Ш И  :

 

       ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-4635-000124/ 29.07.2016г., издадено от Началника РУП-Приморско, с което на З.Д.И. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 б.“в“ от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: