Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                        05.04.2017 год.                      Град Царево

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                         наказателен състав

На шести март                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: А.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 101 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод депозирана жалба от П.Т.П., ЕГН **********, против Наказателно постановление № 02-14/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, с което на основание чл. 88а, ал. 2 от Закон за рибарство и аквакултурите, на П.Т.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 19, ал. 1 от ЗРА.

В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, необосновано и несправедливо, издадено при допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, поради което жалбоподателя моли за отмяната му.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от упълномощен представител- адвокат. Пледира се за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата- редовно призовани, се представляват от юрисконсулт. Желаят потвърждаване на НП.

По делото се събраха множество писмени доказателства, разпита се актосъставителя и водения от страна на жалбоподателя свидетел.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 16.11.2016 год. актосъставителя и негов колега- служители в сектор „Рибарство и контрол“ в гр. Бургас, наблюдавали с техническо средство- бинокъл- извършвана дейност от жалбоподателя, а именно извършване на дейността на риболовен кораб ********************** в района на к-г „Корал“ която наблюдаващите възприели като извършване на стопански риболов на бяла пясъчна мида, тъй като имало риболовно средство, потопено във водата в работно положение. В 04.30 часа след заставането на лодката на пристанище Китен, на Южен плаж, извършили проверка на лодката, като свидетел на проверката е бил също и служител на База „Гранично-полицейски кораби“ гр. Созопол. При проверката на кораба след заставането му, бил установен улов на бяла пясъчна мида. Било установено, че жалбоподателя не води риболовен дневник за извършения риболов. Констатираното мотивирало актосъставителя да състави АУАН № 0007818 от 17.11.2016 год. където констатираното нарушение било описано ясно, точно и подробно. Акта бил съставен в присъствие на жалбоподателя, връчен му лично и приет от с отбелязани възражения. Наказващият орган- Директор РДГ- Бургас- въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин. Наказващият орган е квалифицирал деянието, като нарушение по чл. 19, ал. 1 от ЗРА и го санкционирал по чл. 88а, ал. 2 от Закон за рибарство и аквакултурите.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на актосъставителя, които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на ИАРА, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Деянието предмет на настоящото производство и неговия автор, съда намира за категорично и безспорно установени- в тази насока са приложените писмени доказателства и свидетелските показания на разпитания по делото актосъставител. Достоверни доказателства в противната насока не бяха представени, поради което и съда счита отразеното в АУАН и атакуваното НП за безспорно установено.

В обстоятелствената част на АУАН и в атакуваното НП, са посочени ясно и точно, обстоятелства и доказателства, от които да се направи извод, че жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение. В хода на съдебното следствие се събраха доказателства, от които безспорно да се установи, че именно жалбоподателят на инкриминираната дата и място е извършил вмененото му нарушение. Актосъставителят, установил твърдяното нарушение, е възприел лично факта на извършването на деянието и неговия автор.

С оглед на гореизложеното, съдът намира че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл. 19, ал. 1 от ЗРА, като нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

При служебна проверка на Наказателното постановление, съда не констатира допуснати нарушения от страна на АНО- както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Правилно е определена и наложената санкция, в минималния законоустановен размер.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-14/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, с което на основание чл. 88а, ал. 2 от Закон за рибарство и аквакултурите, на П.Т.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 19, ал. 1 от ЗРА.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

СЪДИЯ: