Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

 

                                             24.04.2017г.                 гр.Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                          наказателен състав

На двадесет и девети март                                две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар Н.С.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 91/2017г. по описа на РС-Царево, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Бовес 09“ ООД с ЕИК 200549710  със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Перун“ № 4, против Наказателно постановление № 02-000713/21.12.2016година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ му е наложено на основание чл.414 ал.3 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000.00 лева. Считайки същото за постановено в нарушение на  материалноправния и процесуален закон, жалбоподателят моли НП да бъде отменено.

В с.з., жалбоподателя, редовно уведомен,  се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.И., която поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено.

Ответната по жалбата страна, посредством процесуалния си представител - ю.к.Н., излага становище за неоснователност на жалбата. Счита, че НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

 На 18.08.2016г. около 18:06 часа св.С. и колегите й Г. и В.  /всички служители на Дирекция „Инспекция по труда ”–Бургас, извършили проверка на място за спазване на трудовото законодателство в обект  на контрол: Перално стопанство „Албена“, находящо се в с.Лозенец, къмпинг Юг, общ.Приморско, и стопанисвана от „Бовес 09“ ООД. В хода на проверката контролните органи от Д”ИТ” установили, че в обекта полагало труд като „***– глади чаршафи и ги сгъва лицето Г. Н.Е.с ЕГН **********, което декларирало собственоръчно, че полага труд в обекта с работно време от 16.00 часа до 24.00 часа срещу заплащане от 500 лева на месец /л.13 /. При извършената проверка по документи на 26.08.2016г. св.С. установила, че  работодателят е допуснал до работа лицето Г. Н. Е.  преди да му предостави копие на хартиен носител от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП-Бургас. Въз основа на така установеното св.С. съставила на 31.08.2016г. против „Бовес 09“ ООД  Акт за установяване на административно нарушение № 02-000713/31.08.2016г. за извършено нарушение по чл.63 ал.2 от КТ, препис от който е връчен на жалбоподателя и подписан от него без възражения /л.10-12/.

Въз основа на така съставения АУАН и след преценка на събраните доказателства, Директорът на Дирекция „Инспекция по труда ” –Бургас издал Наказателно постановление № 02-000713/21.12.2016 година, с което  за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ наложил на жалбоподателя в качеството му на работодател на основание чл.414 ал.3 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000.00 лева.

Препис от НП е връчено на жалбоподателя на 24.01.2017г., видно от известието за доставяне/л.7/, а жалбата е депозирана на 30.01.2017г., видно от входящия регистрационен номер на АНО.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетеля С. и  св.Демирев, както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК и събраните такива в хода на съдебното следствие.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес и е процесуално допустима.

 Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходит.,  а съгласно разпоредбата на ал.2  работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

Видно от приложената по делото справка за приети уведомления от ТД на НАП-Бургас /л.15/, уведомлението за сключения трудов договор с лицето Г. Н. Е. е подадено по електронен път на 18.08.2016г. в 19:09 часа, тоест един час след извършената проверка. От приложените по делото писмени доказателства безспорно се установи, че лицето Г. Н. Е.към момента на проверката – 18.08.2016г. около 18:06 часа е  полагало труд на процесния  обект,  както и че  жалбоподателят в качеството си на работодател  към този момент не му е бил предоставил копие на хартиен носител от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП-Бургас, с което е нарушил разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ. С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът приема, че АНО правилно е квалифицирал нарушението, допуснато от жалбоподателят.

Разпоредбата на чл.414 ал.3 от КТ гласи:  Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение”.

От описанието, съдържащо се в НП, а и от посочената като нарушена правна норма в него следва, че в обжалваното НП е обективирано административно нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, поради което съдът намира, че АНО правилно е квалифицирал установеното нарушение и правилно е ангажирал администравинонаказателната отговорност на едноличния търговец в качеството му на работодател. В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ „не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2 от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения с нарушената материално правна разпоредба. Обект на защита са обществените отношения по охрана на едни от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права. Нарушаването на визираните трудови права на работниците води след себе си сериозни негативни последици за тях, което изключва извода за маловажност на случая.

За цитираното административно нарушение, административно наказващият орган на основание чл.414 ал.3 от КТ е наложил на работодателя  наказание – имуществена санкция в размер на 2000лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева. При определяне размера на наложеното наказание, съдът обаче намира, че административно наказващия орган не е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а именно: не е съобразил , че допуснатото нарушение се явява първо и по делото няма данни жалбоподателят да е извършвал други административни нарушения на КТ. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че наложената санкция следва да бъде изменена към предвидения в закона минимум – 1 500лева и като такава ще бъде достатъчна да се въздейства поправително и превъзпитаващо спрямо жалбоподателя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

              ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 02-000713/21.12.2016година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Бовес 09“ ООД с ЕИК 200549710  със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Перун“ № 4, в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено на основание чл.414 ал.3 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000.00 лева, КАТО  НАМАЛЯВА  размера на наложената имуществена санкция от 2000.00 лева на  1 500лв. /хиляда и петстотин лева/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: