Р Е Ш Е Н И Е

№ ......... г.                                                        

                              02.03- 2017г., град  Царево

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                                    ІV състав

На шестнадесети февруари   две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния  състав :

                                               Председател :АЛЕКСАНДРА КОЕВА

При секретаря Н.С.

С участието на прокурора……………………………………………………

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХдело № 9   по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Настоящото производство е образувано на  основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

              С наказателно постановление № 13-000442 от 27.10-2016г.на Румяна Михайлова Михайлова-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”гр.София,с което  на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда  на жалбоподателя ЕТ „ИВКОМ-И.П. „ЕИК : 102250797, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.”Св.св.Кирил и Методий” №3,в качеството му на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на Кодекса на труда ,е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин  лева / за нарушение на чл. 403а, ал.1 от КТ .

             В съдебно заседание жалбоподател-едноличен търговец  не се явява лично.Изпраща упълномощен процесуален представител-адвокат Т.  Я. Я., вписана в АК-Бургас, от гр.Царево.

              Процесуалният представител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София- административно-наказващият орган , издал наказателното постановление-старши юрисконсулт в Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик К. П. П., в съдебно заседание излага подробно съображенията си  и моли съдът да  остави без уважение жалбата и да потвърди обжалваното наказателно постановление , като подробни съображения за това излага в пледоарията по същество.

          Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във връзка с чл. 320 НПК,поради което се явява процесуално допустима.

           Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи от фактическата страна, следното:На 11.08-2016г. е извършена проверка по спазване на трудовото законодателство от компетентни длъжностни лица към Дирекция  „Инспекция по труда „ –Пазарджик ,  в обект на контрол :магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.Китен, район „Атлиман” , стопанисван от ЕТ „Ивком-И.П.” , представляван от И.К.П..При проверката е установено, че ЕТ „Ивком-И.П., в качеството му на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда , към 11.08-2016г. не е изпълнило задължението си да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния  трудов ред  и документи свързани с разпределението на работното време – поименни графици за работа.Длъжностни лица връчили призовка за  търговеца, с която  задължили последен да се яви на 12.08-2016г. в 10.00 часа  в изнесен офис на Дирекция „ИТ „-Пазарджик  и да представи документи, подробно описани в призовката, във връзка с проверката.

Мотивирана от изложените фактически  обстоятелства за наличието осъществен състав на административно нарушение от страна на работодателя ЕТ „Ивком-И.П.” , представляван от И.К.П.,св.Ф.А.А.  състави акт за установяване на административно нарушение №13-000442 от 12.08-2016г., в който  нарушението е описано ясно, точно и изчерпателно.Актът бил съставен  и предявен на жалбоподателя, в деня на издаването му,, подписан от последен, като в графа „Обяснения или възражения” нарушителят посочи”Нарушението е отстранено веднага след проверката”.Нарушението е квалифицирано от  актосъставителя като съставомерно на чл. 403а, ал.1 от КТ.Актът е съставен в присъствието на нарушителя и му е връчен  на същата дата.

Актът съдържа необходимите задължителни  реквизити, изброени в  нормата на чл. 42 от ЗАНН, като при това излага подробно и ясно описание на фактическите обстоятелства, относими към разглежданото административно нарушение.

           Въз основа на така съставения акт , е издадено наказателно постановление №13-000442 от 27.10-2016г.от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София,с което  на основание чл. 416, ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ , за деяние, квалифицирано като нарушение  по чл. 403а, ал.1 от КТ , за което  на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция „ в размер  на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева/.

         Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Ф.А.А. , който в съдебно заседание твърди, че нарушението било отстранено веднага, и от присъединените , на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства. Показанията на актосъставителя съдът кредитира  като последователни, безпротиворечиви и логични и счита, че се потвърждават от останалите  събрани доказателства.

              При така установената фактическа обстановка, съдът приема следното:При съставяне на  акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат  неговата отмяна.Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

           Разпоредбата на чл.403а, ал.1  от КТ дава възможност на контролните органи да осъществяват  ефективен контрол  във всеки един момент от време и препятства нежеланието на работодателите да оказват  съдействие на същите.Анализът  на нормата на чл. 403а от КТ  налага извода, че  работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи посочените документи на местата, на които се полага наемен труд .От друга  страна, фактът , че в хода  на производството е установено по несъмнен начин, че такъв график е бил  наличен, като непосредствено след  приключване на проверката , по-късен момент,едноличен търговец  е представил графика на проверяващите, обосновава извода, че в случая са налице основанията за прилагане на привилигирования  състав на чл. 415в, ал.1 от КТ.

          Според нормата на чл. 415в от КТ, за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер  от 100,00 лв. до 300 лв.В конкретния случай е безспорно установено, че едноличен търговец представи графика на проверяващите след проверката и преди съставянето на АУАН, нарушението е било отстранено, поради което настоящият състав и счита, че са налице  предпоставките  за квалифициране на нарушението като маловажно  по смисъла на чл. 415в от КТ,съответно  за налагане на наказание по реда на  тази норма, а не и по чл. 414, ал.1 от КТ, поради което наказващият орган  е следвало да се съобрази  с установените обстоятелства и сам да приложи нормата на чл. 415в от КТ, в този смисъл и  ТР № 3от 10.05-2011г. на ВАС, поради което съдът счита, че  следва да  преквалифицира  нарушението, за което  била ангажирана отговорността на жалбоподателя от основния състав в „маловажно” такова по смисъла на чл. 415в от КТ и да бъде определено наказание в границите на тази норма , а именно  в размер от 200,00 лв./ двеста лева /.

                Мотивиран от горното , съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

                                                      Р   Е  Ш  И   :

               ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 13-000442 от 27.10-2016г.на Румяна Михайлова Михайлова-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”гр.София,с което  на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда  на жалбоподателя ЕТ „ИВКОМ-И.П. „ЕИК : 102250797, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.”Св.св.Кирил и Методий” №3,в качеството му на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на Кодекса на труда ,е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин  лева / за нарушение на чл. 403а, ал.1 от КТ , КАТО  за извършеното нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ НАЛАГА на ЕТ „ИВКОМ-И.П. „ЕИК : 102250797  административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 200,00 лв./ двеста лева /, на основание чл. 415в от КТ и

             ПОТВЪРЖДАВА  наказателното постановление в останалата му част.

             Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му  на страните.  

            

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ  :