Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

                                   16.10.2015г.                 гр.Ц***

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                         наказателен състав

На четиринадесети октомври                              две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар К.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 449 по описа на РС-Ц*** за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на „Абсолют плюс“ ООД, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление : гр.***, против Наказателно постановление № 20-000858/06.08.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с което за извършено административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева на основание  чл.414,ал.1 от КТ. В жалбата се твърди, че обжалваното НП е неправилно и незаконосъобразно, поради което се иска неговата отмяна, алтернативно се иска от съда да преквалифицира деянието в маловажно по смисъла на чл.415в от КТ и да наложи имуществена санкция в минималния, предвизен от закона размер.

В с.з., процесуалния представител на жалбоподателят заявява, че не оспорва фактическата обстановка, изложена в АУАН и НП, но взема  становище, че АНО  неправилно е определил санкцията, тъй като в конкретния случай са били налице предпоставките за приложението на чл.415в от КТ, поради което се иска от съда изменение на НП в частта досежно размера на санкцията на посоченото основание.

За ответника по жалбата се явява юрисконсулт, който поддържа наказателното постановление като правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитан беше актосъставителят Д..

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 11.07.2015г., актосъставителят Д.,***, съвместно със свои колеги, извършили проверка за спазването на трудовото законодателство в търговски обект – бистро „С***“, находящ се в гр.Ц***,  къмпинг „А***“ и стопанисван от дружеството-жалбоподател. В хода на проверката установили, че в обекта липсва екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред. В указания в уведомлението по АПК срок, управителят на дружеството се явил на 14.07.2015г.  и представил на  проверяващите екземпляр от търсения правилник.

Актосъставителя Донечв приел, че дружеството е извършило нарушение по чл.403а ал.1 от КТ и съставил на 14.07.2015г. против същото АУАН № 20-000858/14.07.2015г. за това, че в качеството му на работодател не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред. Актът бил предявен на нарушителя за подпис, който го подписал без да изложи възражения.

Въз основа на така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия начин както в акта. Наказващият орган квалифицирал нарушението по чл.403а, ал.1 от КТ, за което наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване и от надлежно лице, посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. В случая въпроса за вината не може да бъде изследван, тъй като нарушителят е едноличен търговец – правно образование, което не може да има собствено психическо отношение към деянието.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Актът е съставен в изискуемия срок и е надлежно подписан от съставителя, свидетеля и представителя на нарушителя. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити.

От събраните по делото доказателствата се установява по безспорен начин, че жалбоподателя не е спазил изискването на чл.403а, ал.1 от КТ, с което е осъществил състава на нарушение по чл.414в, ал.1 от КТ. Нарушението е било отстранено веднага от жалбоподателя още в хода на проверката, което води съда до извода, че жалбоподателят макар формално да е осъществил признаците на предвиденото в КТ административно нарушение, налице са били предпоставките за квалифицирането му като маловажно по смисъла на  чл.415в КТ, съответно за налагане на наказание по реда на тази норма, а не по чл.414, ал.1 от КТ. Съгласно цитирания по-благоприятен режим – нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му от контролните органи и от което не са произтекли вредни последици за работници или служители, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 300лв. по отношение на работодателя. За приложимостта на тази разпоредба е необходимо нарушението да е налице, т.е. да са изпълнени всички признаци от обективна и субективна страна, същото да е надлежно установено по реда на КТ, да е отстранимо и от него да не са произлезли вредни последици.

В случая се установява по несъмнен начин, че жалбоподателя в качеството му на работодател е осъществил от обективна страна нарушението, за което е ангажирана отговорността му. Нарушението е правилно установено по реда на Кодекса на труда от компетентните за това органи и в изискуемата форма. В същото време се установява, че нарушението е отстранено веднага след установяването му. Не са ангажирани доказателства, за работниците и служителите на жалбоподателя да са произтекли каквито и да било вредни последици от нарушението.

Въз основа на изложеното дотук и съобразно задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011г. на ВАС, съдът следва да преквалифицира нарушението, за което била ангажирана отговорността на жалбоподателя от основния състав в „маловажно” такова по смисъла на чл.415в от КТ, респ. да бъде определено наказанието в границите заложени от тази правна норма, което с оглед липсата на отегчаващи обстоятелства и наличието на смекчаващи вината обстоятелства – липсата на други нарушения на трудовото законодателство и оказаното съдействие при проверката, следва да бъде  в минимален размер, а именно: имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 20-000858/06.08.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с която на „Абсолют плюс“ ООД, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление : гр.***, за извършеното административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева на основание  чл.414,ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Абсолют плюс“ ООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Ц*** по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: