Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                  30.10.2015г.                                    гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                         наказателен състав

На двадесет и девети октомври                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                Председател: Мария Москова

Секретар: К.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД  № 413  по описа за 2015г. на съда , за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на  чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на В.М.К. с ЕГН ********** ***,  против Наказателно постановление № ОА-39/24.07.2015г. на Кмета на община Царево, с което за нарушение на чл.27 т.16 от  Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. В жалбата се твърди, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно,  поради което се иска отмяната му.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично в с.з. и поддържа жалбата, моли за отмяна на НП.

АНО, редовно уведомен, не се представлява в с.з. от процесуален представител, не е взел писмено становище по жалбата.

Съдебният състав, след като намери, че жалбата е подадена в срока за обжалване, видно от регистрационния индекс на жалбата и известието за доставяне на НП,  поради което се явява допустима, и съобразявайки доказателствата по делото и становищата на страните, прие за установено следното:

На 09.07.2015г. св.К. ***, по сигнал на кмета на село Варвара, посетила с колеги местността „Ставро“ в землището на село Варвара, където установила, че имало разположена палатка, в която спели хора.  Св.К. и колегите й установили, че в палатката са трима – жалбоподателят и неговите приятели - св.П. и  А.В., и след като снели самоличността им, св.К. съставила на място против всеки един от тях  АУАН. Против жалбоподателя съставила АУАН с бланков № 000003/09.07.2015г., за това, че „на 09.07.2015г.  в с.Варвара, местността „Ставро“ разположил палатка за бивакуване с туристическа цел в имота на община Царево без надлежно разрешително от гл.архитект на община Царево“, като приела, че с описаното деяние жалбоподателят  е нарушил разпоредбата на чл.27 т.16  от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, предявен лично и  подписан от него с възражение, че няма нито една табела, забраняваща лагеруването  в местността, като препис от акта е връчен на нарушителя срещу подпис.

Въз основа на така съставения АУАН, е издадено атакуваното НП, в което фактическата обстановка и деянието са описан по същия начин, дадена е същата правна квалификация и с което на жалбоподателя е наложена гореописаната санкция.

Изложената фактическа обстановка бе безспорно установена от събраните по делото писмени и устни доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.27 ал.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, на територията на община Царево се забранява разполагането на палатки, ремаркета, полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана или други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в имоти на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане за курортно-рекреационна дейност, както и в имоти, определени за  курортно-рекреационна дейност без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на община Царево.

В обстоятелствената част на АУАН, пренесена в атакуваното НП липсват и не са посочени обстоятелства и доказателства, от които може да се направи извод, че жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение. В НП не са посочени, в АНП липсват, а и в хода на съдебното следствие  не се събраха доказателства, от които безспорно да се установи, че именно жалбоподателят В.К. на инкриминираната дата и място е разположил палатка за къмпингуване с туристическа цел в имот на територията на община Царево. Актосъставителят не е възприел лично и няма как да е възприел факта на извършването на деянието по  чл.27 ал.16 от Наредбата, той като е заварил вече разположената  палатка и три лица в нея, измежду които и жалбоподателя, но не е изследвал въпросите  кой,  кога и къде точно е разположил въпросната палатка. При съставянето на АУАН не са разпитани свидетели –очевидци, нито самия жалбоподател и не са събрани доказателства относно това жалбоподателят В.К. лично ли е разположил палатката или не. Както в НП, така и в АУАН, в противоречие с разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН липсва каквото и да е описание на обстоятелствата, при които жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение. В НП не са посочени каквито и да е доказателства, които да потвърждават нарушаване на посочената разпоредба от НООРОС.

Освен това нарушението не е описано пълно и точно от фактическа страна, тъй като нито е посочен имота със съответния кадастрален номер, за да може да се прецени доколко същият имот попада  в забраната на чл.27 т.16 от НООРОС/ на община Царево за разполагане на палатки. За да е съставомерно твърдяното нарушение, е необходимо и в тежест на АНО бе да докаже именно, че : 1/ именно жалбоподателят е разположил палатката и 2/  че палатката е разположена в общински имот на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане за курортно-рекреационна дейност. Както в самия АУАН, така и в атакуваното НП мястото на твърдяното нарушение не е конкретизирано с посочването на кадастрален номер , скица и документ за собственост, поради което съдът е лишен от възможността да прецени статутът на имота, в който е била разположена палатката, дали той е общинска собственост или собственост на други юридически или физически лица и дали имотът е отреден за курортно-рекреационна дейност. От показанията на  актосъставителката, безспорно се установи, че при извършената проверка на място, в действителност тя не е знаела дали се намира в общински имот и дали изобщо се намира в местността „Ставро“, тъй като била отведена до мястото, на което били разположени палатката, от кметския наместник на селото и се доверила на неговите твърдения, че показаното от кметския наместник място представлява общински имот в местността „Ставро“. Актосъставителката е  установила единствено факта, че към момента на съставянето на акта, жалбоподателят е бил в околностите на село Варвара. От показанията на актосъставителката и св.П. и дадените от жалбоподателя обяснения безспорно се  установи, че мястото, в което е била разположена палатката, не е било обозначено по никакъв начин дали е общински имот и дали спрямо него се прилага забраната на чл.27 ал.16 от Наредбата, което сочи на несъставомерност на деянието от субективна страна – поради липса на умисъл у дееца.

  Предвид горното, обжалваното наказателно постановление се явява неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено като такова. 

 Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление № ОА-39/24.07.2015г. на Кмета на община Царево, с което на  В.М.К. с ЕГН ********** ***,  за нарушение на чл.27 т.16 от  Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      Районен съдия: