Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№: 211                            13.12.2014г.                  гр.Царево,

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                  наказателен състав

На пети декември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

        Председател: Мария Москова

Секретар: Н.С.

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД    484 по описа за 2014г. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба  на  С.Х.Х. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 14-0302-000237/30.07.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от девет месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП. С жалбата се иска атакуваното НП да бъде изменено досежно размера на наложеното наказаниелишаване от право да управлява МПС от девет месеца към минимума, определен в закона, като излага доводи.

 В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован,  не се явява.

За Въззиваемата страна  РУП – Царево, редовно призована, не се явява процесуален представилел. 

Съдът като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, в т.ч. и по наведените в жалбата оплаквания, и след като обсъди и прецени събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

На 19.07.2014 г. около 03:20 часа в село Лозенец, на ул.“Мизия“ полицейски патрул спрял за рутинна проверка  движещия по улицата  лек автомобил Ауди А4  АВАНТ с рег.№ ***, управляван от жалбоподателя. В хода на проверката  св.Г.П. тествал водача на автомобила с техническо средство Дрегер 7410 с ф.№ 0006 за употреба на алкохол,  при което техническото средство  отчело концентрация на алкохол 1.02 промила в издишания въздух. На водача бил издаден талон за медицинско изследване № 0402660 и същия се явил да даде за изследване кръвна проба. На място,  св.Г.П. в присъствието на жалбоподателя съставил против последния Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Т бланков № 404960 от 19.07.2014г., с който  приел за  установено, че водачът е нарушил чл. 5 ал,3 т.1 от ЗДвП. Препис от АУАН  бил връчен на жалбоподателят, който подписал акта без възражения.От Протокол за химическа експертиза № 569/22.07.2014г. на БНТЛ при ОД на МВР –Бургас, се установява, че концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя е била 0.98 промила.

 Въз основа на така съставения АУАН и събраните писмени доказателства, наказващият орган,  издал атакуваното НП, като приел, че за посоченото  нарушение  по чл. 5 ал,3 т.1  от ЗДвП, следва да се приложи санкционната норма на чл. 174 ал. 1  от ЗДвП, и наложил спрямо водача визираните по – горе административни наказания. НП е връчено на жалбоподателя лично срещу подпис на 15.10.2014г. видно от инкорпорираната в самото НП разписка.

Жалбата е подадена от надлежна страна и  в срока за обжалване,  поради което е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено лице, като са спазени законоустановените за това срокове.

Извършеното от жалбоподателя  деяние съставлява нарушение на чл.5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, поради това, че е установено, че на процесната дата С.Х.  е  управлявал процесното МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно - с концентрация на алкохол в кръвта 0.98 промила, установено по надлежен ред с химическа експертиза, поради което законосъобразно е наложено административно наказание по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на водача на пътно превозно средство е забранено да го управлява след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Нормата определя кога определено действие е нарушение. Нормата на чл.174, ал.1 от ЗДвП определя санкцията за противоправното поведение, извършено в нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. От изложеното следва, че АНО правилно е посочил нарушената правна норма – чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, както и сакционната нормата въз основа на която е определил размер на наказанието – чл.174 ал.1 от ЗДвП.  С нормата на чл.174, ал.1 от ЗДвП е определено, че глобата от 500.00 до 1000.00 лева и лишаването от правоуправление на МПС за срок от шест месеца до дванадесет месеца се предвижда при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, т.е. дадена е конкретизация каква е санкцията в определени случаи, а не относно противоправното поведение. Нормата, която определя рамките на действията, съответно кога те са нарушени, е  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, законосъобразно АНО е посочил тази норма като нарушена, както и че наказанието е наложено на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП. В този смисъл липсва допуснато нарушение на чл. 42, т.5 от ЗАНН и чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН при издаване на АУАН, съответно НП.

Вида и размера на административните наказания, които могат да бъдат наложени за констатираното нарушение, са определени в чл.174, ал.1 от ЗДвП , а именно : глоба от 500.00 до 1000.00 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца до дванадесет месеца. Съобразно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, при индивидуализирането на наказанието, в конкретния случай следва да се отчетат смекчаващите вината обстоятелства : младата възраст на нарушителя по делото, липсата на данни по делото водачът С.Х.  да е нарушавал разпоредбите на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, поради което това му нарушение се явява първо, както и процесуалното поведение  на нарушителя, наказанията  глоба и лишаване от право да управлява МПС следва да се определят към минимума, посочен в закона.

Водим от горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА  Наказателно постановление № 14-0302-000237/30.07.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на  С.Х.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от девет месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП , в частта досежно наложената санкция „лишаване от право да управлява МПС” за срок от девет месеца като НАМАЛЯВА  наказанието „лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                Районен съдия :