Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 209                                      12.12.2014г.                  гр.Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                 наказателен състав

На пети  декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар Н.С.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 477 по описа на РС-Царево за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „ЕТНА 7“ ЕООД,  ЕИК 202607218 със седалище и адрес на управление: село Лозенец, общ.Царево, ул.“Младост“ № 4А, против Наказателно постановление № 28-0000099/30.09.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което за нарушение на чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските  в качеството му на работодател му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ. Считайки размера на санкцията за неправилно определен, жалбоподателят моли същата да бъде изменена към минимума.

Ответната по жалбата страна, посредством процесуалния си представител, излага становище за неоснователност на жалбата. Счита, че НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

 На 25.07.2014г. в 15:00 часа била извършена проверка от св.И. и нейни колеги  - контролни органи към Дирекция „Инспекция по труда”–Ямбол, в обект кафене „Перла“, находящо се на ул. ”Георги Кондолов” № 18 в село Лозенец, общ.Царево, стопанисвана от „ЕТНА 7“ ЕООД. В хода на проверката, контролните органи установили, че работодателят „ЕТНА 7“ ЕООД не е изпълнил задължението си да утвърди с подпис поименен график за работа на работещите в обекта за периода до 15.09.2014г., за който установил сумирано изчисляване на работното време съгласно Заповед № 2/21.06.2014г., за което  констатирано нарушение св.И. съставила АУАН № 28-0000099/28.07.2014г., с който приела, че работодателят „ЕТНА 7“ ЕООД  е нарушил разпоредбата на чл.9а  от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Препис от акта е връчен на управителя на дружеството  и подписан от него без вързражения.

 Въз основа на така съставения АУАН на 30.09.2014г. и след преценка на събраните доказателства, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София издал Наказателно постановление № 28-0000099/ 30.09.2014 година, с което  за нарушение на чл.9а  от Наредбата за работното време, почивките и отпуските наложил на жалбоподателя в качеството му на работодател наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетеля И., както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

От събраните доказателства по делото безспорно се установява, че на 25.07.2014г.  в 15:00 часа жалбоподателят не е изпълнил задължението си да утвърди с подпис поименен график за работа на работещите в обекта за периода до 15.09.2014г., за който установил сумирано изчисляване на работното време съгласно Заповед № 2/21.06.2014г.,

Съгласно разпоредбата на чл.9а  от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят утвърждава с подпис поименен график за работа на работещите в обект за периода, за който е установил сумирано изчисляване на работното време.

Съгласно разпоредбата на чл. 415в. ал.1 от КТ :“ За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.“

От описанието, съдържащо се в НП, а и от посочената като нарушена правна норма в него следва, че в обжалваното НП е обективирано административно нарушение на чл.9а  от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, поради което съдът намира, че АНО правилно е квалифицирал установеното нарушение и правилно е ангажирал административно-наказателната отговорност на жалбоподателя в качеството му на работодател, като правилно е приложил разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ.

За цитираното административно нарушение, административно наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415в ал.1 от КТ е наложил на работодателя  наказание – имуществена санкция в размер на 300лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 100 до 300 лева. При определяне размера на наложеното наказание, съдът обаче намира, че административно наказващия орган не е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а именно: не е съобразил , че допуснатото нарушение се явява първо, както и не е  съобразил именно краткия срок, в който е отстранено допуснатото нарушение. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че наложената санкция следва да бъде изменена към предвидения в закона минимум – 100лева и като такава ще бъде достатъчна да се въздейства поправително и превъзпитаващо спрямо жалбоподателя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000099/ 30.09.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „ЕТНА 7“ ЕООД,  ЕИК 202607218 със седалище и адрес на управление: село Лозенец, общ.Царево, ул.“Младост“ № 4А, за нарушение на чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските  в качеството му на работодател му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ., КАТО  НАМАЛЯВА  размера на наложената имуществена санкция от 300 лв./триста лева / на  100лв. /сто лева/.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: