Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                             12.12.2014г.                  гр.Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                          наказателен състав

На първи декември                                     две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар Н.С.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 456 по описа на РС-Царево за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „АМЕРИНД” ЕООД, ЕИК 202614465  със седалище и адрес на управление: град Ахтопол, ул.“Преображенска“ № 1, представлявано от управителя И.Е. против Наказателно постановление № 20-000326/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено наказание „имущесгвена санкция“в размер на 2 500.00 лева. Считайки същото за постановено в нарушение на  материалноправния и процесуален закон, жалбоподателят моли НП да бъде отменено. В с.з. чрез своя процесуален представител поддържа жалбата с наведените в нея оплаквания.

Ответната по жалбата страна, посредством процесуалния си представител, излага становище за неоснователност на жалбата. Счита, че НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА, по съображения различни от изложените в нея. 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

 На 10.07.2014г. в 20.00 часа  била извършена проверка от св.М. и св.Д. -контролни органи към Дирекция „Инспекция по труда” –Сливен,  в обект –бирария „Перла”, находящ се на ул. ”Преображенска” № 1 в гр.Ахтопол, стопанисван от „АМЕРИНД” ЕООД. В хода на проверката контролните органи установили, че в обекта полагат труд различни лица, измежду които и  лицето Д.Ю.Г. с ЕГН **********, работещо  като барман – налива напитки, с работно време от 19.00 часа до 23.00 часа и уговорено трудово възнаграждение, които обстоятелства лицето Г. писмено е декларирало по реда на чл.402 ал.1 т.3 от КТ. На 11.07.2014 г. работодателят представил в хотел „При Димо“/с.Варвара, общ.Ахтопол до църквата/ пред контролните органи на Д”ИТ”-Сливен екземпляр от трудов договор № 003/10.07.2014г., сключен между „АМЕРИНД” ЕООД като работодател и Д.Ю.Г. като работник и справка за уведомление по чл.62 ал.5 от КТ до ТД на НАП, подадено на 10.07.2014г. в 21.02 часа, т.е. един час след извършената проверка.

Въз основа на така установеното при извършената проверка и след преценка на представените от работодателя документи, на 11.07.2014г. св.М. съставила „АМЕРИНД” ЕООД  АУАН № 20-000326/11.07.2014г., с който приела, че работодателят е нарушил разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ като е допуснал на 10.07.2014г. до работа  лицето Д.Ю.Г. с ЕГН ********** като барман в бирария „Перла”, преди да му предостави  копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Актът е съставен в присъствието на управителя на дружеството и подписан от него без възражения. В законоустановения 3-дневен срок срещу акта било депозирано писмено възражение от работодателя с навеждани доводи за неправилност и незаконосъобразност. Приемайки същото за неоснователно, на 12.08.2014г. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София издал Наказателно постановление № 20-000326/ 12.08.2014 година, с което  за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ наложил на жалбоподателя в качеството му на работодател наказание „имущесгвена санкция“ в размер на 2 500.00 лева

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетеля М., както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

От събраните доказателства по делото безспорно се установява, че към 20.00 часа на 10.07.2014г. - датата и времето на извършената проверката на място в обекта бирария „Перла“,  лицето Д.Ю.Г. с ЕГН ********** е  извършвала трудова дeйност в обекта  като барман - разливавала напитки. От приложените поделото писмени доказателства безспорно се установи, че о жалбоподателят в качеството си на работодател е допуснал към 20.00 часа на 10.07.2014г. на работа като „барман” лицето Д. Г. без да му предостави копие от заверено в ТД на НАП уведомление по чл.62 ал.3 от Кодекса на труда, видно от справка за уведомление по чл.62 ал.5 от КТ до ТД на НАП,  същото е подадено на 10.07.2014г. в 21.02 часа за трудов договор № 003/10.07.2014г., сключен между „АМЕРИНД” ЕООД като работодател и Д.Ю.Г. като работник, т.е.  един час след извършената проверка,.

Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ „Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите” , като съгласно чл.63 ал. 2 от КТ : „Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1. Неизпълнението на всяко едно от посочените задължения  съставлява отделно административно нарушение.

Разпоредбата на чл.414 ал.3 от КТ гласи:  Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение”.

От описанието, съдържащо се в НП, а и от посочената като нарушена правна норма в него следва, че в обжалваното НП е обективирано административно нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, поради което съдът намира, че АНО правилно е квалифицирал установеното нарушение и правилно е ангажирал администравинонаказателната отговорност на дружеството в качеството му на работодател. В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ „не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2” от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения с нарушената материално правна разпоредба. Обект на защита са обществените отношения по охрана на едни от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права. Нарушаването на визираните трудови права на работниците води след себе си сериозни негативни последици за тях, което изключва извода за маловажност на случая.

 За цитираното административно нарушение, административно наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ е наложил на работодателя  наказание – имуществена санкция в размер на 2 500лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева. При определяне размера на наложеното наказание, съдът обаче намира, че административно наказващия орган не е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а именно: не е съобразил , че допуснатото нарушение се явява първо, както и не е  съобразил именно краткия срок, в който е отстранено допуснатото нарушение. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че наложената санкция следва да бъде изменена към предвидения в закона минимум – 1 500лева и като такава ще бъде достатъчна да се въздейства поправително и превъзпитаващо спрямо жалбоподателя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000326/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на  „АМЕРИНД” ЕООД, ЕИК 202614465  със седалище и адрес на управление: град Ахтопол, ул.“Преображенска“ № 1, представлявано от управителя И.Е., в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева, КАТО НАМАЛЯВА  размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева / на  1 500лв. /хиляда и петстотин лева/.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: