Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:113                         28.07.2014г.                            гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                                 наказателен състав

На четиринадесети юли,                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Татяна Станчева

Членове:…....................................

Съдебни заседатели:…...............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Татяна Станчева

Н.А.Х.дело № 374 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на СД „Ватом –Т. и сие“, със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул.”Христо Ботев” ЕИК 102667919, представлявано от Т.Н.Т., срещу наказателно постановление № РЗ -100 от 23.05.2014 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр.Бургас, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на три хиляди лева, на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията за нарушение по чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, ал.1 от Наредба № 104/22.08.2006г.

С жалбата се иска отмяна на наказателното постановление, като се излагат твърдения за допуснати съществени нарушения в административнонаказателна процедура по издаването на обжалваното наказателно постановление. Твърди се  несъответствие между цифровото и словесното изписване на наложеното наказание.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен адвокат, който поддържа жалбата по изложените в нея основания и иска цялостна отмяна на обжалваното постановление. Ангажира доказателства.

Административно наказващият орган, в съдебно заседание се представлява от упълномощен юрисконсулт, който счита жалбата за неоснователна, а атакуваното наказателно постановление за съобразено с материалните и процесуални правила при издаването и моли за потвърждаване на постановлението.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства, разпитан беше актосъставителят Ю.С.П. и св.Г. Х. Б..

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

Във връзка с подаден сигнал на 09.05.2014г. до ОДБХ за осъществявана нерегламентирана продажба на продукти за растителна защита, на 13.05.2014г., актосъставителят заедно със свои колеги от ОДБХ и представител на икономическа полиция Царево, извършили  инспекция на търговски обект „Чичо Том”. В обекта проверяващите установили 39 броя продукти по състав 4 вида, с поставена цени върху опаковките, като обектът и търговецът нямали разрешение за търговия с препарати за растителна защита. Актосъставителят съставил констативен протокол, а след това с протокол за конфискация иззел продуктите, които били оставени на отговорно пазене в СД „Ватом - Т. и сие”.

На 19.05.2014г. срещу дружеството бил съставен АУАН № 0002 за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, т.1 от Наредба №104/22.08.2006г. за контрол върху предлаганите на пазара и употребата на продукти за растителна защита. АУАН-ът бил връчен на управителя на дружеството. 

На 23.05.2014 г. срещу дружеството било съставено наказателно постановление № РЗ 100, като за посочените нарушения на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, т.1 от Наредба №104, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция от 3000 лв. на основание чл.44, ал.1 от ЗЗР.

Въз основа на приетите факти по делото, съдът прави следните правни изводи:

Административният орган не е ангажирал доказателства за допустимост на жалбата, поради което съдът приема, че същата е подадена в срока предвиден в чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Производството е от административно  наказателен характер, при което е необходимо да се установи налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по см. на чл.6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно.

В акта и в наказателното постановление не са изброени по вид и брой препаратите намерени в обекта. Посочено е, че препаратите са описани и запечатани с протокол за конфискуване № 0001041/13.05.2014г., който наказващият орган е пропуснал да приложи по административната преписка и да представи на съда.

В административнонаказателното производство тежестта на доказване на извършеното административно нарушение и неговото авторство лежи върху административнонаказващия орган, който следва да докаже, че съответното лице е извършило виновно деянието, което представлява административно нарушение. По настоящото административнонаказателно производство освен акт за установяване на административно нарушение не са представени други доказателства за вината на жалбоподателя. Актът за административно нарушение няма доказателствена сила и констатираните с него обстоятелства не се считат за установени до доказване на противното. Административнонаказващият орган не ангажира доказателства в подкрепа на законосъобразността на издаденото наказателно постановление, с оглед на което административното нарушение, за което е санкциониран жалбоподателят не е доказано по безспорен и несъмнен начин, което е основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.

На следващо място в наказателното постановление е налице несъответствие между цифровото и словесното изписване на санкцията, като с цифри е изписана санкция от 3600 лв. а словом е изписана санкцията 3000 лв., каквато не е предвидена в нормата на чл.44, ал.2 от ЗЗР. Посоченото разминаване между словесното и цифровото изписване на размера на наложената имуществена санкция се явява нарушение на материалния закон, като за жалбоподателя остава неясно каква санкция му е наложена.

         Посочените нарушения водят до незаконосъобразност на издаденото НП и същото подлежи на отмяна, поради нарушаването на законово определените императивни изисквания на процедурата по установяване и налагане на административно наказание.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление № РЗ -100 от 23.05.2014 г на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр.Бургас, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на три хиляди лева, на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията за нарушение по чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, ал.1 от Наредба № 104/22.08.2006г., като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: