Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         140                        29.12.2010г.                             гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                         наказателен състав

На двадесети декември,                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:.................

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 423 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е образувано на основание чл.69, ал.4 от ЗООС и чл.59 и сл. от ЗАНН,  по жалба на Община Царево, срещу наказателно постановление № И-2-0378-1/15.10.2010г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и се иска от съда то да бъде отменено, тъй като общината не може да бъде субект на възложената й отговорност, не е налице виновно неизпълнение, а в наказателното постановление липсва описание на нарушението и обстоятелствата при които то е извършено.

В съдебно заседание общината-жалбоподател не изпраща представител и не ангажира доказателства.

За ответника по жалбата се явява юрисконсулт, който поддържа наказателното постановление като правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са като свидетели Е.К., К.И. и А.Ж..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 11.08.2010г. св.К.,***, в присъствието на св.К.И., ръководител на Пречиствателна станция за отпадни води гр.Царево (съкр. ПОСВ-Царево), извършил планова проверка в пречиствателната станция, която се стопанисвала от общината-жалбоподател. За проверката бил съставен протокол № К-2-59 от 11.08.2010г., като била взета еднократна проба от пречистените отпадни води на изхода на ПОСВ, впоследствие предадена за анализ в Регионалната изпитвателна лаборатория-Бургас при МОСВ. Резултатите от този анализ, съгласно представения протокол за изпитване № 1041/26.08.2010г. показали, че отпадните води на изхода на ПОСВ-Царево не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за заустване № 23140007/27.10.2008г. по някои от показателите. К. съставил и констативен протокол № К-2-80/15.09.2010г. в който записал, че пречистените отпадни води на изхода на ПОСВ-Царево на отговарят на изискванията, след което направил писмено предложение по чл.69а,        ал.1 , т.4 от ЗООС в което подробно описал нарушението, констатираните надвишения на емисионните норми на веществата, а по направено изчисление предложил на общината, като стопанин на ПСОВ-Царево да бъде наложена текуща месечна санкция в размер на 1470лв.

Наказващият орган в съответствие с процедурата по чл.69 и 69а от ЗООС издал обжалваното наказателно постановление с което на общината-жалбоподател за замърсяване над допустимите норми в цитираното разрешително за заустване, е наложена предложената от К. текуща месечна санкция в размер на 1470лв., считано от 11.08.2010г.

Св.К.И. заявява в показанията си пред съда, че констатираното замърсяване се е дължало на изключително горещото време в момента в който били взети пробите, както и на техническа повреда в единия от компресорите които вкарват въздух в биобасейна. Няколко дни след това повредата била отстранена и вредните емисии били в нормите.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите.

 

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, видно от пощенския щемпел на писмото с което е изпратено постановлението в гр.Царево – 12.11.2010г. и входящия индекс на жалбата – 19.11.2010г., от надлежно лице посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата обаче се явява неоснователна.

Производството по което е наложена обжалваната санкция е специално. То е уредено в чл.69 и 69а от ЗООС и за него правилата на ЗАНН се прилагат само досежно обжалването на постановлението пред съда. Началото на това производство не се поставя с акт за установяване на административно нарушение, а с протокол за проверка от контролиращите длъжностни лица на МОСВ, последван от протокол за лабораторен анализ, констативен протокол и предложение от съответното длъжностно лице, включващо вида, продължителността и причините за замърсяването или увреждането на околната среда, както и вида и размера на санкцията. Въз основа на предложението наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага непредвидената в ЗАНН еднократни или текущи санкции. Специфични са също предвидените процедури по чл.69б и чл.69в от ЗООС, за отмяна и намаляване на наложената санкция, както и за нейното спиране (от първата от които общината вече е използвала, видно от представеното по делото писмо от 17.11.2010г.). Такива процедури в ЗАНН не се допускат.

 В контекста на изложеното се налага извода, че в настоящото производство се прилагат нормите на ЗАНН единствено и досежно обжалването на наказателните постановления пред съд. Всички други институти са специални и за тях ЗАНН не намира приложение. Не се прилага и нормата на чл.83, ал.1 от ЗАНН, където общината наред с държавата е орган по възлагане на административно-наказателна отговорност, т.е. тя не може да бъде и субект на тази отговорност, както субект не може да бъде и държавата. В настоящото производство орган по възлагане на отговорност е единствено държавата в лицето на министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица, поради което общината след като е стопанин на пречиствателното съоръжение, няма пречка да бъде субект на отговорност.

В конкретния казус съдът съобрази следното:

От доказателствата по делото се установява, че при извършената планова проверка на 11.08.2010г. в ПОСВ-Царево е констатирано замърсяване над допустимите норми. Тези констатации били надлежно извършени от компетентно длъжностно лице от МОСВ – св.К., в предвидените в чл.69а, ал.1 ЗООС протоколи и предложение, поради което наказващият орган законосъобразно издал обжалваното наказателно постановление. Описаните от св.К.И. техническа авария и екстремно високи температури на атмосферния въздух не могат да доведат до отпадане на отговорността, защото те не се дължат на непреодолима сила – високите температури през месец август са обичайно природно явление, а техническата авария не била заявена в РИОСВ-Бургас, както се установи от показанията на св.И.. За вина, като психическо отношение към деянието, в случая не може да се говори, тъй като субектът е правно образование – община, която не може са има психично отношение. Досежно твърдението на св.И., че няколко дни след проверката вредните емисии са били в нормите, съдът не е компетентен да прилага разпоредбите на чл.69б от ЗООС. В правомощията единствено на наказващия орган и контролните органи на МОСВ е да извършат нова проверка след подаване молба по ал.1 на чл.69б (каквато общината-жалбоподател вече е подала),  за да бъде намалена или отменена наложената санкция.

В този ред на правните съждения, съдът намира наказателното постановление за законосъобразно. Няма допуснати нарушения на процедурата по издаването на протоколите и постановлението, нарушението е с категоричност констатирано и доказано. Правилно е определен и субектът на отговорността – общината, в качеството й на стопанисващ пречиствателното съоръжение, а в наказателното постановление нарушението е подробно описано, като са изложени и обстоятелствата при които то е осъществено.

Ето защо наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.69, ал.4 от ЗООС и чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И   :

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Община Царево, срещу наказателно постановление № И-2-0378-1/15.10.2010г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което за замърсяване над допустимите норми на изхода на ПОСВ-Царево, е наложена текуща месечна санкция в размер на 1470лв., считано от 11.08.2010г. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

СЪДИЯ: