Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   121                                 14.12.2010 год.                                         Град  Царево

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                 наказателен състав

на четиринадесети декември                                                           две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                               Председател: Минчо Танев

            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД номер 411 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод депозирана жалба от З.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление № 03-468/ 08.09.2010 год. на Директора на РИОКОЗ- Бургас, с което на основание чл. 45, вр. чл. 49, ал. 2 от Закона за храните и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, вр. чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните и чл. 5, т. 2 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони.

В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, необосновано и несправедливо, поради което жалбоподателя моли съда то да бъде отменено.

В съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован, не се явява, не се представлява.

Ответникът по жалбата- РИОКОЗ- Бургас- редовно призовани, не изпращат представител. Явяват се актосъставителят и свидетеля по установяване на нарушението. 

По делото се събраха множество писмени доказателства, разпитаха се свидетеля по установяване на нарушението и актосъставителя.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 23.08.2010 г. актосъставителя и свидетеля- служители на РИОКОЗ- Бургас, извършили проверка на павилион за търговия с храни, намиращ се в гр.Ц., в центъра на града. При извършената проверка, служителите установили, че жалбоподателя в качеството си на продавач-консултант влиза в контакт с храни и технологично оборудване, без да има редовна здравна книжка. Жалбоподателя при проверката представил лична здравна книжка, но срока на паразитологичното изследване на която бил изтекъл. Жалбоподателя била призована да се яви в РИОКОЗ за да и бъде съставен АУАН. Констатираните нарушения, мотивирали актосъставителят да състави акт за установяване на административно нарушение № 08491/ 24.08.2010 год. в който нарушението е описано по следния начин: „…..при извършена проверка на…..в обект - бистро …….. се установи, че лицето в качеството си на работник, при изпълнение на служебните си задължения влиза в контакт с храни, не е  преминал задължителните периодични медицински прегледи. Последния преглед от паразитологично изследване е от 16.05.2009 год.”. Акта бил съставен в присъствието на жалбоподателя, която го получила лично. Наказващият орган- Директора на РИОКОЗ- Бургас- въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин. Наказващият орган е квалифицирал деянието като нарушение по чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, вр. чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните и чл. 5, т. 2 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони, поради което и на основание чл. 45, вр. чл. 49, ал. 2 от Закона за храните, наложил на жалбоподателя административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лева.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетелите, които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства. 

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество обаче, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС №10/1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на РИОКОЗ- Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директор на РИОКОЗ- Бургас, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Нарушението за което е съставен акта и в последствие издадено атакуваното наказателно постановление, съда намира за безспорно доказано от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Не бяха наведени доводи и не бяха представени доказателства, които да оборят направените от длъжностните лица констатации. Жалбоподателя твърди, че НП е незаконосъобразно и не е съставено на нея, поради допусната грешка в ЕГН. Съда счита, направеното възражение за неоснователно. Действително в изписаното ЕГН в атакуваното НП като последна цифра е посочена „3” вместо „7” но според съда, това по никой начин не съставлява процесуално нарушение. Всички останали реквизити на НП са налице и съвсем правилно и точно е посочено административно- отговорното лице.

По тези съображения, съдът счита, че обжалваното НП е законосъобразно и следва да се потвърди. Както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в тях фактически обстоятелства бяха безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. При индивидуализация на санкцията са спазени изискванията на чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАНН. Ето защо, атакуваното наказателно постановление- като законосъобразен акт, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на З.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление № 03-468/ 08.09.2010 год. на Директора на РИОКОЗ- Бургас, с което на основание чл. 45, вр. чл. 49, ал. 2 от Закона за храните и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, вр. чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните и чл. 5, т. 2 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: