Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          113                    07.12.2010г.                         гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                   наказателен състав

На двадесет и пети ноември,                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:..................................

Съдебни заседатели:...............

Секретар: К.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 398 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на ”К и К”ООД, ЕИК-102801065, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.65, вх.3, ет.6, представлявано от управителя Е.Г.Д., срещу наказателно постановление № 1381/09.09.2010г. на кмета на Община Приморско.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и се иска от съда то да бъде отменено. Посочва се, че при издаването на акта и обжалваното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и не е налице осъществен състав на визираното административно нарушение. Твърди се, че актът не е предявен надлежно, в процесният хотел се е водел регистър за настанените туристи и не е доказан главният факт, че лицето за което се твърди, че е настанено в хотела, не е вписано в регистъра.

В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща представител и не ангажира доказателства.

Административно-наказващият орган не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя А.П. и свидетелите по акта Р. Й. и Й.Р..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 18.08.2010г. актосъставителката П. и свидетелите Й. и Р.,***, придружавани от полицейски служител, посетили почивна база-хотел „Черноморка”, стопанисвана от дружеството-жалбоподател, находяща се в гр.Приморско, ул.Съединение 2 и извършили проверка, при която установили, че в базата на дружеството имало настанени почиващи лица, които не са били вписани в регистрите за настаняване на гости на хотела. От проверката която извършили на документите, проверяващите установили, че в регистъра за настаняване на гости не било извършвано регистриране на туристи от предходната проверка която били извършвали на обекта – около 20 дни преди настоящата, въпреки че проверяващите установили, че в хотела има настанени гости, които предавали и получавали ключовете си на рецепцията. Била извършена и насрещна проверка, полицейският служител поискал личните документи на българския гражданин, гост на хотела – П.Р.Н. и за него се установило, че не е вписан в регистъра на настанените лица.

Във връзка с констатацията, че в хотела на дружеството се настаняват туристи без да се вписват в регистъра на настанените лица, актосъставителката в момента на проверката съставила против жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение, който бил връчен на счетоводителя на дружеството – Иванка Недева Василева, тъй като управителя го нямало.

 Въз основа на акта кметът на общината издал обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството-жалбоподател за нарушение по чл.49 от Закона за туризма, на основание чл.74 от ЗТ наложил административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000лв.

 

При така установената фактическа обстановка и съобразно закона съдът намира жалбата за основателна, защото при образуването и воденето на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието и е връчен на И.Н.В.– счетоводител на дружеството-жалбоподател. От справка в публичния търговски регистър се установява, че това лице няма качеството на представляващ ”К и К”ООД, а това дружество се представлява от управителя Е.Г.Д.. Съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствието на нарушителя, като изключенията от този принцип са регламентирани в ал.2 на посочената норма. Разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН предвижда, че след съставянето актът за установяване на административно нарушение следва да бъде предявен на нарушителя за подпис или да му бъде изпратен за връчване по реда на чл.43, ал.4 от ЗАНН. Тези нормативно установени изисквания гарантират и обезпечават правото на защита на лицето, спрямо което е образувано административно-наказателното производство, в това число и правото да се запознае със съдържанието на акта; да направи възражения и да даде обяснения към момента на съставяне му, които обяснения да бъдат включени като част от съдържанието на акта съгласно чл.42, т.8 от ЗАНН; да поиска събирането и/или да представи доказателства и писмени възражения по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН и т.н. В случая, нито актът е съставен в присъствието на надлежен представител на санкционирания търговец, нито е предявен и връчен при спазване на разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН. От друга страна, нормата на чл.52, ал.2 от ЗАНН предвижда задължение за административно-наказващия орган да върне акта за установяване на административно нарушение на актосъставителя, когато констатира, че той не е бил предявен на нарушителя. Неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като е ограничено правото на нарушителя да се защити още в хода на самата административно-наказателната процедура. Невръчването на акта не е от нарушенията, които могат да бъдат санирани по реда на чл.53 от ЗАНН и те, доколкото обективно са довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице, са от категорията на съществените такива, опорочаващи изцяло производството по реализиране на административно-наказателната отговорност и като такива - абсолютно и достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1381/09.09.2010г. на кмета на Община Приморско, с което на ”К и К”ООД, ЕИК-102801065, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.65, вх.3, ет.6, за нарушение чл.74 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

                                                                                    СЪДИЯ: