Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         117                       11.12.2010г.                             гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                   наказателен състав

На осми декември,                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:..................................

Съдебни заседатели:...............

Секретар: К.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 396 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на А.Н.К., ЕГН-********** ***, срещу наказателно постановление № 03.1-363 от 26.07.2010г. на директора на РИОКОЗ-гр.Бургас.

В жалбата се иска отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като  не е осъществен състава на административното нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от адвокат, който подържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

За административно наказващият орган – директор на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр.Бургас, редовно призован, не се явява представител. Изпратено е писмено становище по жалбата с което тя се оспорва и се иска оставянето й без уважение.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя М.К. и свидетеля по акта Д.Д., както и свидетеля доведен за разпит от жалбоподателката – Ж.Е..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 30.06.2010г. актосъставителят К., заедно със св.Д.Д., двамата служители на РИОКОЗ-гр.Бургас, извършили проверка на хотел Бисер, находящ се в ММЦ, гр.Приморско, обл.Бургаска. При проверката в обекта установили, че жалбоподателката в качеството й на камериерка не спазва установените здравни изисквания при извършване на дейността си – при зареждане на леглата, част от чистото бельо и хавлиите са били поставени на пода, което крие риск от замърсяването му.

За констатираното на място бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 08218 от 30.06.2010г., който е предявен и подписан жалбоподателката с възражение.

Въз основа на така съставения акт директорът на РИОКОЗ-гр.Бургас е издал атакуваното наказателно постановление, с което е наложил на жалбоподателя глоба в размер на 200лв. Деянието е квалифицирано по чл.31, ал.2 от Закона за здравето, вр. чл.12, ал.1 от Наредба № 15 от 16.08.1996г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване, обн., ДВ, бр. 75/1996г., с фактически състав и правна квалификация, описани по същия начин както и в акта.

Това наказателно постановление е било връчено на жалбоподателката на 29.09.2010г. чрез писмо с обратна разписка, а жалбата е подадена в съда на 05.10.2010г., т.е. с срок.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя и свидетелите. Следва да се има предвид заявеното в съдебно заседание от актосъставителя и св.Д., че чистото бельо не е било поставено направо на пода, а върху найлонови чували, а също, че при проверката се е установило, че в обекта са почиствали освен жалбоподателката са почиствали и още две камериерки.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежно лице посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата обаче се явява неоснователна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус съдът съобрази следното:

Съгласно нормата на чл.12, ал.1 от Наредба № 15 от 16.08.1996г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване, за чието нарушение е наказана жалбоподателката – чистото бельо се съхранява в затворени шкафове или пакетирано на рафтове по начин, недопускащ допълнителното му замърсяване. В случая обаче не се касае за съхранение на чистото бельо, а за извършвани действия по пренасянето му. Немислимо е при пренасянето също да се използва затворен шкаф, затова според съда то правилно е било поставено преди постилането му върху найлонов чувал, а не направо на пода. Ето защото поставянето на чистото бельо върху пода не може да бъде вменено във вина на жалбоподателката, не само защото по делото не се установи с категоричност то да е извършено именно от нея – в момента на проверката стаите са били почиствани от още две камериерки, но и защото бельото не е било поставено на пода, а върху найлонов чувал. Записването в акта и наказателното постановление, че е било поставено на пода противоречи на установените факти по делото в хода на съдебното следствие.

При това положение съдът приема, че А.Н.К. не е осъществила състава на посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение. Ето защо наказателното постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯВА като наказателно постановление № 03.1-363 от 26.07.2010г. на директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, против А.Н.К., ЕГН-********** ***, с което за нарушение по чл.31, ал.2 от ЗЗ, вр. чл.12, ал.1 от Наредба № 15/1996г. й е наложена глоба в размер на 200лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: