Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   102                                    02.12.2010 год.                                                  Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                    наказателен състав

на шестнадесети ноември                                                        две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                               Председател: М. Т.

Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Т.

НАХД номер 378 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Р.Н.Г., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление №*** г. на началника на РУП-Царево.

С жалбата се изразява несъгласие с обжалваното наказателно постановление и се иска от съда то да бъде отменено като незаконосъобразно. Алтернативно се иска намаляване на размера на наложената санкция към минимума предвиден в закона. Жалбоподателят оспорва, че е допуснал нарушение на нощната тишина, а полицейското предупреждение не било конкретизирано.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник. Защитника пледира, за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата- началник на РУП-Царево, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя, свидетеля по акта.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

През летния туристически сезон на 2010 г. жалбоподателят Р.Г. бил ***на питейно заведение „***” находящо се на открито на плажа в гр. Ахтопол. По този повод на *** г. в 04.30 часа, той бил писмено предупреден от полицейски служител на основание чл. 56 от ЗМВР, да не допуска нарушения на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията в Община Царево и Закона за защита от шума в околната среда.

Жалбоподателят не изпълнявал полицейското разпореждане и всяка вечер в РУП-Царево постъпвали сигнали за нарушаване на нощната тишина от заведението, включително и на *** г. около 06.20 часа, когато след подаден сигнал полицейски служители установили, че заведението работи, като музиката в него е пусната. В тази връзка жалбоподателят бил поканен в полицейското управление където по-късно му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. В него като състав на административното нарушение било описано, че жалбоподателят като длъжностно лице, не е изпълнил полицейско разпореждане, дадено му с предупредителен протокол от *** г. Актът бил предявен за подпис на нарушителя и подписан от него без възражения.

В последствие, на ***г. било издадено обжалваното наказателно постановление от началника на РУП-Царево, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 55, ал. 4 от ЗМВР- описано както в акта, на основание чл. 270, ал. 1 от същия закон било наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лв.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество обаче, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на МВР, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник на РУП- Царево, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

В конкретния казус съдът констатира при извършената от него проверка на доказателствата, че има извършено деяние, което да представлява административно нарушение. Чл. 14, ал. 6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево (съгласно публикувания текст на тази наредба в официалната интернет страница на общината www.tzarevo.net), за чието изпълнение е предупреден жалбоподателя, посочва че не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23.00 и 7.00 часа. Отделно от нея, нормативният акт с по висша сила– Закона за защита от шума в околната среда, предвижда в своя чл. 16а, ал. 2 същата забрана, която може да се квалифицирана като нарушение по чл. 33 от този закон.

 Трябва да се има предвид, че Г. първоначално е бил предупреден от полицейските служители да спазва цитираните наредба и закон и да не допуска извършването на административни нарушения, следователно е можел да коригира поведението си и да я спазва занапред, още повече, че жалбоподателят работи като ***на заведение и занятието му го задължава да познава по-добре от обикновените граждани правните норми уреждащи работата на питейните заведения, включително е тези от местно значение.

Законът за МВР в своите чл. 55 и 56 е дал правомощие на полицейските служители да дават задължителни разпореждания и предупреждения до лицата, когато това е необходимо при изпълнение на функциите им, както и при обосновано предположение за нарушение на обществения ред. В настоящия протокол за полицейско предупреждение ясно е посочено, че жалбоподателят е бил предупреден да не нарушава определените часове за нощна тишина от посочените нормативни актове и въпреки това той продължил да върши това, т.е. да нарушава обществения ред, като е допускал в управляваното от него заведение да се пуска музика след 23.00 часа.

При това положение съдът приема, че жалбоподателят Г. е извършил посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение, а именно– не е изпълнил полицейско разпореждане да не допуска нарушения на Наредбата за опазване на обществения ред на Община Царево и Закона за защита от шума в околната среда, като не пуска в заведението музика след 23.00 часа.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Актът е съставен в изискуемия срок в съответствие със законовите процедури. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. Наложеното наказание е под средния размер, предвиден в закона за такова нарушение. Административно-наказващият орган е взел предвид в какво се изразява тежестта на нарушението – с него се нарушава спокойствието и почивката на голяма група граждани и гости на гр. Ахтопол и Община Царево и подбудите за неговото извършване – да се задоволят значително по-малка група клиенти на заведението и съответно да се извлече печалба от това в нарушение на определеното време на нощната тишина, взел е предвид смекчаващите вината обстоятелства, а именно, че жалбоподателят не е собственик, а служител на заведението. В тази връзка той правилно е определил размера на наложената санкция.

Ето защо наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Р.Н.Г., ЕГН **********, ПРОТИВ наказателно постановление №*** г. на началника на РУП-Царево, с което за нарушение по чл. 270, ал. 1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 100,00 лв. (сто лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ :