Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         110                        01.12.2010г.                            гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                               наказателен състав

На двадесет и втори ноември,                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:.......................................

Съдебни заседатели:…..............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

Н.А.Х.дело № 375 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Р.Н.Г., ЕГН-**********,***, срещу наказателно постановление № 141 от 07.09.2010г. на началника на РУП-Царево.

С жалбата се изразява несъгласие с обжалваното наказателно постановление и се иска от съда то да бъде отменено като незаконосъобразно. Алтернативно се иска намаляване на размера на наложената санкция към минимума предвиден в закона. Жалбоподателят оспорва, че е допуснал нарушение на нощната тишина, а полицейското предупреждение не било конкретизирано.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по жалбата - началник на РУП-Царево, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя П.Я. и свидетеля по акта С.Д..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

През летния туристически сезон на 2010г. жалбоподателят Р.Г. бил управител на питейно заведение „Най клуб”, находящо се на открито на плажа в гр.Ахтопол. По този повод на 13.08.2010г. в 18.30 часа, той бил писмено предупреден от полицейски служител на основание чл.56 от ЗМВР: да не допуска нарушения на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията в Община Царево и Закона за защита от шума в околната среда.

Жалбоподателят не изпълнявал полицейското разпореждане и всяка вечер в РУП-Царево постъпвали сигнали за нарушаване на нощната тишина от заведението, включително и на 24.08.2010г. в около 02.15 часа, когато след подаден сигнал полицейски служители установили, че заведението работи, като музиката в него е пусната. В тази връзка жалбоподателят бил поканен в полицейското управление където по-късно му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. В него като състав на административното нарушение било описано, че жалбоподателят като длъжностно лице, не е изпълнил полицейско разпореждане, дадено му с предупредителен протокол от 13.087.2010г. Актът бил предявен за подпис на нарушителя и подписан от него без възражения.

В последствие, на 07.09.2010г. било издадено обжалваното наказателно постановление от началника на РУП-Царево, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.55, ал.4 от ЗМВР – описано както в акта, на основание чл.270, ал.1 от същия закон било наложено административно наказание – глоба в размер на 200лв.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, видно от дата на връчване на постановлението и входящия индекс на жалбата, от надлежно лице посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл.16 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус съдът констатира при извършената от него проверка на доказателствата, че има извършено деяние, което да представлява административно нарушение. Чл.14, ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево (съгласно публикувания текст на тази наредба в официалната интернет страница на общината – www.tzarevo.net), за чието изпълнение е предупреден жалбоподателя, посочва че не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23.00 и 7.00 часа. Отделно от нея, нормативният акт с по висша сила – Закона за защита от шума в околната среда, предвижда в своя чл.16а, ал.2 същата забрана, която може да се квалифицирана като нарушение по чл.33 от този закон.

 Трябва да се има предвид, че Г. първоначално е бил предупреден от полицейските служители да спазва цитираните наредба и закон и да не допуска извършването на административни нарушения, следователно е можел да коригира поведението си и да я спазва занапред, още повече, че жалбоподателят работи като управител на заведение и занятието му го задължава да познава по-добре от обикновените граждани правните норми уреждащи работата на питейните заведения, включително е тези от местно значение.

Законът за МВР в своите чл.55 и 56 е дал правомощие на полицейските служители да дават задължителни разпореждания и предупреждения до лицата, когато това е необходимо при изпълнение на функциите им, както и при обосновано предположение за нарушение на обществения ред. В настоящия протокол за полицейско предупреждение ясно е посочено, че жалбоподателят е бил предупреден да не нарушава определените часове за нощна тишина от посочените нормативни актове и въпреки това той продължил да върши това, т.е. да нарушава обществения ред, като е допускал в управляваното от него заведение да се пуска музика след 23.00 часа.

При това положение съдът приема, че жалбоподателят Г. е извършил посоченото в акта и наказателното постановление административно нарушение, а именно – не е изпълнил полицейско разпореждане да не допуска нарушения на Наредбата за опазване на обществения ред на Община Царево и Закона за защита от шума в околната среда, като не пуска в заведението музика след 23.00 часа.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Актът е съставен в изискуемия срок в съответствие със законовите процедури. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. Наложеното наказание е под средния размер, предвиден в закона за такова нарушение. Административно-наказващият орган е взел предвид в какво се изразява тежестта на нарушението – с него се нарушава спокойствието и почивката на голяма група граждани и гости на гр.Ахтопол и Община Царево и подбудите за неговото извършване – да се задоволят значително по-малка група клиенти на заведението и съответно да се извлече печалба от това в нарушение на определеното време на нощната тишина, взел е предвид смекчаващите вината обстоятелства, а именно, че жалбоподателят не е собственик, а служител на заведението. В тази връзка той правилно е определил размера на наложената санкция.

Ето защо наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Р.Н.Г., ЕГН-**********,***, ПРОТИВ наказателно постановление № 141 от 07.09.2010г. на началника на РУП-Царево, с което за нарушение по чл.270, ал.1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 200лв. (двеста лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: