Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          59                             14.06.2010г.                               гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                               наказателен състав

На десети юни,                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:………Румен Йосифов

Членове:.............................................

Съдебни заседатели:.........................

Секретар: К.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 333 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производство по делото е образувано по жалба на „Бул Прим Груп”ООД, ЕИК-121896178, гр.София 1303, пл.Възраждане №8, ет.1, против наказателно постановление № 18993 от 15.09.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД“Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна. Твърди се, че съставът на нарушението е бил налице, защото Държавната агенция по туризъм не издала удостоверение за категоризация повече от година след подаване на заявлението и плащане на таксата за това.

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател не изпраща представител, не изразява становище и не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата, чрез своя процесуален представител, счита същата за неоснователна и пледира за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление. Отчита се, че жалбоподателят не оспорва осъществения от него състав на административното нарушение.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитан е актосъставителят К.Г..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 02.07.2009г. актосъставителят К.Г. – главен инспектор в КЗП РД-Бургас, заедно с М.А., служител тогава в същата агенция, посетили морски плаж Приморско-север, находящ се в гр.Приморско. При проверката установили, че туристическата дейност на плажа била извършвана от дружеството-жалбоподател „Бул Прим Груп”ООД. В присъствието на управителя на дружеството-жалбоподател – Г.Н.Г., проверяващите поискали да им бъде показано удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, но такива не им били представени. За проверката бил съставен констативен протокол с който дружеството било задължено на изпрати представител на 08.07.2009г. в административната сграда на КЗП-РД-Бургас документ за категоризация или входящ номер. На 06.08.2009г. управителят на дружеството жалбоподател представил на проверяващите органи входящ номер то Държавната агенция по туризъм и платена такса за категоризация на плажа, двете от 10.06.2008г., т.е. от преди проверката. Актосъставителят като счел, че описаната в констативния протокол липса на категоризация представлява административно нарушение, а отговорно за нарушението е дружеството-жалбоподател, издал срещу него акт, който бил предявен за подпис и подписан от управителя.

На 15.09.2009г. е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на „Бул Прим Груп”ООД за нарушение на чл.72 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване, видно от представената обратна разписка за връчването на постановлението и щемпела върху писмото с което е изпратена жалбата, поради което се явява допустима

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. В настоящия случай въпроса за вината не може да бъде изследван, защото субект на отговорност е търговско дружество, т.е. юридическо лице – правно образование, което не може да има психическо отношение към извършеното нарушение.

В конкретния казус съдът съобрази следното:

От доказателствата по делото се установи, че към момента на проверката плажът в който жалбоподателят е извършвал туристическа дейност, е нямал категоризация, но въпреки това плажът е работел. С това е осъществен състава на административно нарушение по чл.72 от ЗТ от страна на жалбоподателя. Правилно е определен субектът на отговорността – дружеството което е предоставяло туристически услуги на плажа по смисъла на чл.7 от Наредбата за категоризиране на плажовете, съгласно касовия бон. „Бул Прим Груп”ООД не е спазило нормата на чл.46, т.2 от ЗТ да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Съгласно нормата на чл.50б, ал.1 от ЗТ, лицето което ще предоставя туристически услуги на територията на плаж, освен заявление за категоризация и документ за платена такса, трябва да представи и още осем други документа, след което на осн. чл.50б, ал.2 ЗТ му се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Без такова временно удостоверение лицето няма правно основание да извършва туристически услуги на плажа, а ако ги извършва, както е в конкретния случай, то осъществява състава на административно нарушение по чл.72 от ЗТ, както законосъобразно и правилно са намерили актосъставителят и административно-наказващият орган.

При определяне размера на административното наказание имуществена санкция, наказващият орган правилно е преценил, че не са налице отегчаващи вината обстоятелства и е наложил санкцията в размер на предвидения в закона минимум, а именно 1000лв.

Предвид горното наказателното постановление се явява законосъобразно. Няма допуснати нарушения на процедурата по издаването на акта и постановлението, административното нарушение е с категоричност констатирано и доказано.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Бул Прим Груп”ООД, ЕИК-121896178, гр.София 1303, пл.Възраждане №8, ет.1, против наказателно постановление № 18993 от 15.09.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД“Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което за нарушение по чл.72 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския административен съд.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: