Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 975

 

гр. Бургас, 17.05.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет  и  шести април две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  С. ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря ЙОВКА БАНКОВА и на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 142 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от „Кали 111“ ЕООД подадена против Решение № 188 от 26.10.2017 год. постановено по АНД № 880/2017 год. по описа на Районен съд Царево, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 23-001839 от 30.08.2017 год. издадено от директор на дирекция „Инспекция по труда – София област“, с което на „Кали 111“ ЕООД за нарушение на чл. 14, ал. 1 от Наредбата № РД-07-3 от 18.07.2014 год. и на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл.413, ал. 2 Кодекса на труда е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева, като е намален размера на санкцията на 1500 лева.

В жалбата си касационният жалбоподател твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно. Счита, че неправилно е приложен процесуалния закон като не е отчетено наличието на основания за приложение на чл. 415в, ал. 1 от КТ. Моли решението на Районния съд да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде определено административно наказание по  чл. 415в, ал. 1 от КТ.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд и счита касационна жалба за неоснователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

За да измени обжалваното НП Районният съд след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е направил извод, че е установено извършване на административно нарушение от дружеството. Изложил е обосновани съображения за правилното приложение на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредбата № РД-07-3 от 18.07.2014 год. и неприложимостта на чл. 415в от КТ и чл. 28 от ЗАНН. Съобразил е, че справедливият размер на имуществената санкция съвпада със законовия минимум и е изменил размера на наложеното наказание.

Решението на Районния съд е валидно и допустимо. Районният съд правилно е счел обжалваното НП за законосъобразно. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

Видно от установената по делото фактическа обстановка на 14.07.2017 год. от служител на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ - София, е съставен акт за установяване на административно нарушение № 23-0018397996 на „Кали 111“ ЕООД, в който е описано, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 11.07.2017 год. е констатирано, че обект „магазин“ гр. Царево стопанисван от  „Кали 111“ ЕООД в качеството му на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ не е изпълнил основното си задължение да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в обекта. В акта е посочено, че лицето е нарушило чл. 14, ал. 1 от Наредбата № РД-07-3 от 18.07.2014 год. Въз основа на съставения акт на 30.08.2017 год. е издадено НП № 23-001839.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност. Всички възражения на "Кали 111" ЕООД са обсъдени от районния съд. Изложени са подробни съображения, които са мотивирали съда да приеме, че не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените при съставяне на АУАН и издаване на НП. Същите възражения са релевирани и пред районния съд като последният с логични и ясни мотиви е посочил защо не ги приема. Тези мотиви касационната инстанция намира за правилни и за процесуална икономия счита, че не следва да ги преповтаря.

При издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН. Както наказателното постановление, така и АУАН са издадени от компетентни органи, спазени са формата и редът при постановяването им, като същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и са редовно връчени.

Основното възражение на касатора е, че наказателното постановление е постановено в нарушение на ЗАНН, поради това, че същото е издадено от материално некомпетентен орган. В изпълнение на задълженията си длъжностните лица от ИА "Главна инспекция по труда" извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения, като наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган по чл. 399, 400 и 401 от КТ или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите.

В случая, наказателното постановление  е издадено от компетентен орган –директор на дирекция „Инспекция по труда Софийска област“, съобразно правомощията, предоставени му със Заповед № З-1086/28.09.2015 год. на Изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в която е посочено, че се делегира на директора на дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област, правомощия във връзка с издаване и подписване на наказателни постановления по съставени АУАН за констатирани нарушения с място на извършване, находящо се в рамките на териториалния обхват на компетентност на друга Дирекция „Инспекция по труда“. Следва да се посочи, че законоустановените правомощия на Изпълнителния директор на ИА "Главна инспекция по труда" по издаване на НП се отнасят за територията на цялата страна и доколкото със заповедта за делегиране на тези правомощия на директор на дирекция „Инспекция по труда София област“ не е предвидено изрично ограничение в териториалния обхват, настоящият състав приема, че НП е издадено от компетентен орган.

По изложените съображения, Районният съд правилно е изменил процесното наказателно постановление, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Бургас

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  Решение № 188 от 26.10.2017 год. постановено по АНД № 880/2017 год. по описа на Районен съд Царево.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                         

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: