О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И Е 

№ …….

                               

                                         05.04-2018 г., град  Царево

 

          ЦАРЕВСКИЯТ  районен съд,                 ГРАЖДАНСКИ състав

На  пети април    две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА 

 

като разгледа  докладваното  от съдията КОЕВА

Гражданско дело № 140 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

      Производството по гр.д. № 140/ 2018 год. по описа на ЦРС е образувано от „ХОТЕЛСКИ      КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ“ ЕАД, с ЕИК: 102060207, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Копривщица“ № 25, представлявано от И. Д. А., с ЕГН: ********** против „БУЛГАРКОНТРОЛА“ ЕООД, с ЕИК: 102663867, със седалище и адрес на управление: общ. Бургас, с. Ветрен, вилна зона Минера лни бани, ул. 10, № 23, с която желаят  съдът да постанови решение, с което да  осъди ответника „БУЛГАРКОНТРОЛА“ ЕООД, с ЕИК: 102663867, със седалище и адрес на управление: общ. Бургас, с. Ветрен, вилна зона Минерални бани, ул. 10, № 23, да заплати на „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ“ ЕАД, с ЕИК: 102060207, сумата от 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин) лева , представляваща като част от общо задължение в размер на 590 000 /петстотин и деветдесет хиляди/ лева, представляващи дължима сума по направени разходи по инвестиции и подобрения, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното плащане, както и сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски.

 

 

          При извършената в от съда служебна проверка в деловодството на ЦРС се установи, че по повод на  претендираното обезщетение  за  недвижими имоти, описани в исковата молба, находящи се в  гр.Приморско,ул.Съединение № 2 и между същите страни е образувано и  производство по  гр. д. № 139/ 2018 год. по описа на ЦРС.

Съдът счита, че така образуваните две граждански дела следва да се обединят за общо разглеждане в едно производство по реда на чл. 213 от ГПК, тъй като е налице идентичност на страните, също така съществува и връзка между делата и същите следва да се разгледат в едно производство.

Ето защо, съдът намира, че гр. д. № 140/ 2018 год. , като по-голям номер,  следва да се присъедини към по-малък - -гр.дело № 139 /2018г. на РС-Царево ,което да продължи под номера на по-малък номер-  гр. д. № 139/ 2018 год. .

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 213 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ПРИСЪЕДИНЯВА по реда на чл. 213 от ГПК,  гр. д. № 140/ 2018 год. КЪМ  гр. д. № 139/ 2018 год. двете по описа на ЦРС, за разглеждане в едно общо исково производство, което да продължи под номера на гр. д. № 139/ 2018 год. по описа на ЦРС.

 

Гр. д. № 140/ 2018 год. по описа на ЦРС да се приобщи към материалите по гр. д. № 139/ 2018 год. по описа на ЦРС.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

            СЪДИЯ :