О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И  Е 

№ ….…

12.04-2018г., град  Царево

             ЦАРЕВСКИЯТ  районен съд ,             наказателен         състав

На дванадесети април   две хиляди и осемнадесета  година

В закрито заседание  в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА………………………….

ГР. дело № 633 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е  по реда  на чл. 233 ГПК.

          Производството по делото е  образувано по повод искова   молба от  „Холидей Инвест 03” ООД , ЕИК :102846701, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас , ж.к.”Меден рудник” бл.435, вх.3, ет.8, ап.21, представлявано от управителя Николинка Ж. чрез адвокат Е.М. ***, със съдебен адрес *** против Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, с която желаят съдът да постанови решение, с което да:

     1.да прогласи за нищожен като привиден , сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за замяна на ½  от  1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор  44094.501.358 по КК на с.Лозенец , община Царево, находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана , начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по преходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор 44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес 7 с.Лозенец, ул.”Г.Кондолов” №27а, с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с нот.акт №38, том ІV, рег.№5938, дело 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева,

      2.на основание чл. 17, ал.1 от ЗЗД да обявите за действителен  сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за продажба на ½  от1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес  с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 , с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на  трайно ползване.ниско застрояване,номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор  44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево , находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27-а с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи : 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с НА №38, том ІV,рег.№ 5938, дело № 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева и

       3.на основание чл. 33, ал.2 от ЗС да признае на „Холидей Инвест 03” ООД правото за изкупи от Н.Т. притежаваните от нея ½ от 1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27, с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи:44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, с правно основание чл. 33 ЗС, вр. чл. 17 от ЗЗД, чл. 26 от ЗЗД.

Претендират на разноски по делото.Представят доказателства.

 

          С молба вх.№ 1840 от 12.04-2018г. от  адвокат Е.Н.М. ***,  в качеството му на защитник  на

 „ХОЛИДЕЙ  ИНВЕСТ 03”ЕООД, ЕИК :102846701, представлявано от  Николинка А.Ж. , със съдебен  адрес за връчване на съдебни книжа: гр.Бургас, ул.”Оборище „№ 90, ет.1,с която,  от името на представляваното от него дружество и  в обема на предоставените пълномощия , на основание чл. 233 ГПК изрично заявява, че   „ХОЛИДЕЙ  ИНВЕСТ 03”ЕООД, ЕИК :102846701,в качеството си на страна-ищец по делото , СЕ ОТКАЗВА  ИЗЦЯЛО от исковите си претенции срещу ответниците Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, предмет на разглеждане по настоящото гр.дело № 633/2017г. по описа на РС-Царево.

 

          С молбата си адвокат Е.Н.М. моли ,съдът , на основание чл. 233 ГПК да прекрати производството по гр. дело № 633/2017г. по описа на РС-Царево,  поради ОТКАЗ,  а не  ОТТЕГЛЯНЕ на исковете, и да не изисква съгласието на ответниците  за това.                                             

            Настоящият състав счита, че след като процесуален  представител на ищците- адвокат Е.Н.М. с  молбата си вх.№ 1840 от 12.04-2018г. до РС-Царево изразява волята   на   доверителя си-  ищцовото дружество в обема на предоставените му пълномощия и на основание чл. 233 ГПК  заявява  ОТКАЗ  ИЗЦЯЛО от  исковите претенции срещу ответниците Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***,  на съда не остава друго, освен да сподели  становището на процесуален представител на  ищците – адвокат  Е.Н.М., както и да констатира наличието на законова предпоставка по чл.233 ГПК и да  прекрати производството  по настоящото гр.дело № 633 по описа за 2017г. на Районен съд – Царево.

            Мотивиран от горното, съдът

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

       ОСТАВЯ без разглеждане искова молба от   „Холидей Инвест 03” ООД , ЕИК :102846701, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас , ж.к.”Меден рудник” бл.435, вх.3, ет.8, ап.21, представлявано от управителя Николинка Ж. чрез адвокат Е.М. ***, със съдебен адрес *** против Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, с която желаят съдът да постанови решение, с което да:

     1.да прогласи за нищожен като привиден , сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за замяна на ½  от  1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор  44094.501.358 по КК на с.Лозенец , община Царево, находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана , начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по преходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор 44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес 7 с.Лозенец, ул.”Г.Кондолов” №27а, с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с нот.акт №38, том ІV, рег.№5938, дело 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева,

      2.на основание чл. 17, ал.1 от ЗЗД да обявите за действителен  сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за продажба на ½  от1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес  с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 , с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на  трайно ползване.ниско застрояване,номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор  44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево , находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27-а с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи : 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с НА №38, том ІV,рег.№ 5938, дело № 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева и

       3.на основание чл. 33, ал.2 от ЗС да признае на „Холидей Инвест 03” ООД правото за изкупи от Н.Т. притежаваните от нея ½ от 1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27, с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи:44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, с правно основание чл. 33 ЗС, вр. чл. 17 от ЗЗД, чл. 26 от ЗЗД, по повод на която  образувано   гр. дело № 633 / 2017г. по описа на Районен съд - Царево , поради ОТКАЗА ИЗЦЯЛО ОТ ИСКОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ    , на основание чл.233 от  ГПК .

         ПРЕКРАТЯВА  производство по гр.дело № 633      по описа за 2017г. на  Районен съд -Царево, на основание чл. 233 от ГПК, поради ОТКАЗА ИЗЦЯЛО ОТ ИСКОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ срещу ответниците   Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***. 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: