О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№:                                       16.04.2018 год.                          Град Царево

 

Царевският районен съд,                                              граждански състав

На шестнадесети април                        две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:             Председател: Минчо Танев

Секретар: Петранка Бъкларова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гр. дело № 46 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от И.Д.П., ЕГН **********, адрес: ***, против Българската държава, представлявана на осн. чл. 31, ал. 1 от ГПК, от Министъра на финансите, адрес на МФ: гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102, с която се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да заплати на ищеца обезщетение за описаните в исковата молба неимуществени вреди в размер на 3000,00 лв. както и да присъди на ищеца направените в настоящото исково производство, съдебно- деловодни разноски.

По делото е постъпила молба вх. № 1863/ 16.04.2018 год. от ищеца, с която същият заявява, че прави отказ от предявения от него иск и моли производството по делото да бъде прекратено на основание чл. 233 от ГПК.

С оглед на постъпилата молба, съда намира, че предвид направеното от ищеца изявление за отказ изцяло от спорното право, са налице предпоставките за прекратяване на делото по реда на чл. 233 от ГПК. Чрез отказа от иска, ищецът заявява, че занапред не поддържа исковата претенция и се отказва от защита на твърдяното право. Ето защо, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 46/ 2017 год. по описа на РС, гр. Царево, поради отказ от предявения иск.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

              

СЪДИЯ: