Р Е Ш Е Н И Е

№ .......                                                              

                              02.04- 2018г., град Царево

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                       граждански  състав

На двадесет и трети март   две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния  състав :

                                               Председател :АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

 

Секретар :Живка Чилингирова

Прокурор:……………………..

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 432   по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид :

         Предявеният иск е с  правно основание чл. 40  от ЗУЕС,  чл. 124, ал.1 ГПК.

          Производството по делото е образувано по повод искова молба от адвокат Н.Х.Ч.,*** , *****, в качеството на  пълномощник на С.Г.Б., гражданка на Руска Федерация, с постоянен адрес в***-съсобственик  на недвижим имот в ***“ ,представляващ апартамент *** – студио с кадастрален идентификатор  ***********, находящ се на***  от архитектурната група сгради, състоящ се  от стая, баня-тоалетна и балкон с площ от 47,09  кв.м., включващи 3,99 кв.м.  идеални части от общите части на сградата , с адрес: ****против Е. с. в сграда с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр*** „, представлявана ат Председателя на Управителния съвет  на ЕС-К. О. с адрес в Република България : гр.*****,с която желаят съдът да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни  всички решения, взети на  проведеното на 17.08-2017г.  Общо събрание на Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост  с идентификатор № ****по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево , с адрес : ***„, обективирани в Протокол  от проведеното общо събрание , поради допуснати съществени нарушения  на процесуалните правила и нарушения на материалния закон , които водят  до нищожност или алтернативно- до незаконосъобразност или  в случай , че съдът прецени, че решения изобщо не са взети , то молят съдът да установи със сила на присъдено нещо , че приложения протокол не отразява взетите решения, с правно основание чл. 40  от ЗУЕС, вр. чл. 124, ал.1 ГПК.

Ищцовата страна твърди, че на 15.06-2017г. е проведено Общо събрание, на собственици в комплекса, което е първо , до която дата  никога не е било проведено Общо събрание , поради което то и се явява учредително.

Твърдят, че на 17.08-2017г. е проведено второ Общо Събрание в комплекса, на което ищцата е присъствала чрез пълномощник.За проведеното събрание  е съставен Протокол от Общо събрание.

Ищцовата страна твърди, че второто проведено в комплекса събрание поначало е недопустимо по въпросите, указани в Поканата, отделно от това  е свикано незаконосъобразно и  незаконосъобразно  проведено, поради което и обжалва всички  решения , записани в протокола от това Общо  събрание, включително по всички точки от дневния ред- т-1-18.

Молят съда да отмени оспорените решения, взети на посоченото Общо събрание на ЕС.

 

 

 

 

В отговора си по исковата молба, подаден в срока по чл. 131 ГПК, ответната страна в лицето на етажна собственост „Нестинарка“, Булстат:*****, в сграда с КИ № ***по КККР на гр.**** „ представлявана от Председател на Управителния съвет  К. А., гражданин на Обединено Кралство, чрез  процесуален представител – адвокат Л.К. *** счита, че исковата молба  е нередовна, неоснователна и недоказана  и следва да бъде оставена изцяло без уважение, а решения, взети на 17.08-2017г. да  бъдат оставени в сила. Моли да се отхвърли исковата молба и да му се присъдят разноски.

 

 

 

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 2, чл. 235, ал.2 ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

 

 

 

 

Представен е Протокол без номер от 15.06-2017г., от проведеното Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор №********* по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр.**** „, представляваща  многофамилна вилна сграда.

            Представен е Протокол №1/2017 от проведеното Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор №***** по КККР  на гр.Царево,  с адрес *****“, проведено на 17.08-2017г..Към Протокол №1/2017 приложен и Присъствен лист , видно от който , че лицата- собственици  на апартаменти № 1,2, 4, 5, 8,9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 22, 23, 24,26,27, 28,,30, 32,37,38,42 45, 46,47 51,55, 56,57, 60,62,63, 67,68,69,71,72,73,74, 75, 77,80,81,82,84,85, не са присъствали на Общо  събрание.

Според съдържанието на Присъствения лист за Н.Р Д. - ап. ***,гласувал негов пълномощник, както и за Т. Г.-ап.**, за Н.Р. Д- ап.***, Д.М- ап.***, Е.А..-ап.***,С.Б.-ап.***, М.К-ап.***,Е.С.- ап.***,А. Р.-ап.***, Д. В.- ап.***, Д. М – ап.***, Е.О- ап.***,К.- ап.***, Х. О.-ап.***, Д. К-ап.***,Д. М.-ап.***,Д. П.У. – ап.***, А.О. – ап.***,Н.Р. Д- ап.***,Н. Б.-ап.***, Д. М.-ап.***, П.М. К- ап.***, И. А. В-ап.***, Д. М- ап .***, И. Н. О.-ап.***, П.Ж. Х-ап.***, К. А. Ап.**, са гласували техните представители. Не са представени пълномощни от лицата, които са били представлявани от пълномощници.

 

 

 

 

По делото от ищцовата страна е представено Съобщение, чието съдържание представлява Покана за провеждане на Учредително събрание: на осн. Чл.12 от ЗУЕС  се свиква  учредително събрание „на собствениците на сграда с идентификатор  № **** по КККР на гр.***, представляваща многофамилна вилна сграда, с адрес :****, на 17.08-2017г. от 9:00 часа под навеса на  барбекюто на сградата , при следния дневен ред :Точка 1 -Вземане на решение за учредяване на етажната собственост в сграда с идентификатор№48619.64.23.1 по КККР на гр.Царево, находяща се  в***; Точка 2- Избор на Управителния съвет, избор на Председател на Управителния съвет;  Точка 3-Избор на Контролен съвет или вземане на решение за избор на външен доставчик на услуги за контрол на дейността на управителния съвет по изпълнението на бюджета и решенията на Общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост; Точка 4-Вземане на решение за отмяна  като нищожни и незаконосъобразно на всички взети и описани в Протокол от  15.06-2017г. решения на общото събрание на етажната собственост; Точка 5-Вземане на решение за уведомяване но банката/банките, където има открита/и банкова/и сметка/и на името на етажната собственост за избора на  нов управителен съвет и упълномощеното лице да оперира с него; Точка 6-Вземане на решение за реда и начина за управление на вече постъпилите по банковата/ите сметка/и на етажната собственост вноски на собственици;Точка 7-Вземане на решение за упълномощаване на управителния съвет да предприеме действия по прекратяването на всички договори, сключени от името на етажната собственост  с трети лица до 17.08-2017г.,упълномощаване на управителния съвет да закрива вече  открити банкови сметки на етажната собственост; Точка 8-Приемане на правилник за  вътрешния ред; Точка 9 – Вземане на решение за определяне на  финансовата година и приемане на годишния бюджет за приходите и разходите на етажната собственост; Точка 10-Вземане на решение за създаване на фонд „ Ремонт и обновяване „ и определяне на размера на паричните вноски в него; Точка 11-Определяне на размера на паричните вноски съобразно бюджета на етажна собственост и реда за разпределянето им  между собствениците; Точка 12-Приемане на план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата; Точка 13-Вземане на  решение за завеждане на Книга на етажната собственост; Точка 14-Вземане на решение за  упълномощаване на управителния съвет за избор и  подписване на договор с изпълнител  на услуги по управлението и  поддържането на общите части на сградата; Точка 15-Вземане на решение за  упълномощаване на управителния съвет  за подписване на споразумение за ползване на поземления имот , върху  който е изградена сградата, съседния имот, както и  изградените върху инфраструктурата и съоръжения; Точка 16-Вземане на решение за упълномощаване на управителния съвет да предприеме всички необходими действия по откриване на обща партида за вода на сградата при Водоснабдяване и Канализация ЕАД-Бургас, както и да осъществява съдействие и помощ за откриване на индивидуални партиди на собствениците; Точка 17-Вземане на решение за упълномощаване на управителния съвет  да предприеме всички необходими действия по откриване на обща партида за електричество на сградата при електроразпределително дружество; Точка 18-Вземане на решение за упълномощаване на управителния съвет да предприеме всички необходими действия за получаване на технически паспорт и техническа документация на сградата, за възлагане  съставянето на технически паспорт за сградата, за одобрение на договора  с изпълнители, за приемане доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата.Поканата е  подписана и датирана- дата и час на  поставяне на поканата: 09.08-2017г. в 21:30час. Изписано: поканата е поставена на видно място в сградата:Вход на комплекса и всички  входове на сградата./л.д. 74/. 

 

 

 

По делото са представени и др.:Съобщение  за изготвен  протокол от проведено Общо събрание на етажната собственост в сграда с идентификатор №**** по КККР на****, посочено, че съобщението е поставено на видно място в сградата:Вход  на комплекса и всички входове на сградата.Посочено: дата и час на съставяне на протокола:24.08-2017г., в 21:30 час..Приложено и Възражение по реда на чл. 16, ал.9 от ЗУЕС от ищцата от 31.08-2017г..

По делото представени заверени преписи от нотариален акт , касаещ ищцата,покана за свикване на Общо събрание; съобщение за изготвен протокол от ОС от 24.08-2017г.;възражение  на основание чл. 16, ал.9 от ЗУЕС;протокол за избор на Председател на УС на ЕС; справка от Икар по партидата на „Георгиеви 2“ ООД;както и Определение №251 от 11.10-2017г. по гр.дело № 334/2017г. по описа на РС-Царево;план за ремонтите за 2017г.;извлечение от книга на етажната собственост, касаещ ап.83; пълномощни от проведеното на 17.08-2017г. ОС на ЕС;договор за поръчка за организацията на ОС на ЕС на 15.06-2017г., извлечение от Търговския регистър  при Агенция по вписванията, извлечение от регистъра на ЮЛНЦ при Окръжен съд –Бургас; декларация от преводач.

Въз основа на установената по делото фактическа обстановка, съдът приема  от правна страна следното:

В случая е установено, че общото събрание на етажната собственост в сграда с идентификатор №*** по КККР на гр.Царево,с адрес гр**** е проведено на 17.08-2017г., а искова молба е депозирана в съда на 26.09-2017г..

Съгласно чл. 16, ал.6 и ал.7 от ЗУЕС , протоколът от проведеното общо събрание се изготвя в 7-дневен срок  от провеждането му и в същия срок председателят на управителния съвет връчва съобщение  за изготвения протокол на собствениците.Съобщението се поставя и на видно място в етажната собственост.В случая ответникът не е представил доказателства за спазване на разпоредбите на чл. 16, ал.6 и ал.7 от ЗУЕС, представено заверено копие от ищцовата страна, при което съдът приема, че искът е предявен  в предвидения за това срок и подлежи  на разглеждане по същество.

 Разгледана по същество, конститутивната искова претенция за отмяна на решенията на Общо събрание на етажната собственост , обективирано в Протокол № 1/2017г. , е основателна по следните съображения :В тежест на ищцата е да установи чрез пълно и главно  доказване вземането на посочените в исковата молба решения на общо събрание на ответната Етажна собственост от 17.08-2017г., наличието  на правото на собственост  както на ищцата, така и на правото на собственост върху самостоятелни обекти в етажната собственост, както и наличие на твърдяните нарушения  при съставянето на протокола.Искът за отмяна на решенията на Общото събрание на етажната собственост е предявен от легитимирано лице-собственик на самостоятелен обект  в сграда в режим на етажна собственост, поради  факта, че за това  обстоятелство не се спори по делото.По делото се установи и провеждането на процесното общо събрание, както и решенията, които са взети на същото.

Общо събрание било свикано по реда на чл. 12, ал.3 от ЗУЕС.Обаче това не е така, защото посочените в поканата лица, не са отправили писмено искане до УС на ЕС и такова искане по делото не се представя.Освен това по  делото няма данни свикващите Общо събрание лица да притежават  изискуемите от закона 20% от идеални части от общите части на сградата.Поради което съдът счита, че горепосочените пропуски представляват самостоятелно основание за отмяна на  всички решения , взети на 17.08-2017г. на Общо събрание , като нищожни и незаконосъобразни.

Срещу решения на Общо Събрание от 17.08-2017г. била подадена искова молба от собственик в етажна собственост .С определение №239 от 04.10-2017г. постановено по гр.дело №432/2017г. на ЦРС молбата за спиране на изпълнението на решенията на Общо събрание на етажната собственост от 17.08-2017г. била оставена без уважение.Ищцовата страна остана недоволна от  Определение №239/04.10-2017г. и го атакува пред Бургаския окръжен съд . С Определение № 1980 от 08.11-2017г. по в.ч. гр.дело № 1678/2017г.  БОС отмени Определение № 239 от 04.10-2017г.  по гр.дело №432 /2017г. на  ЦРС и постанови спиране на изпълнението на решенията на Общо събрание от 17.08-2017г. по т.1-13 и т.15-18.

 Видно от покана за Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в ЕС в сграда с идентификатор №48619.64.23.1 по КККР  на гр.Царево,  с адрес : ****“, проведено на 17.08-2017г .-1.И. О., 2.Е. К., 3.Е. К., 4.Е. Т. и 5.В. Т.-действащи като членове на управителния съвет  на ЕС, свикали,   на основание чл. 12, ал.1 от ЗУЕС  Общо събрание на собствениците.В поканата бил посочен дневният ред , по който ще се  проведе събранието.От поканата се установява, че същата  била отправена за Учредително събрание  на ЕС от 9:00 часа 2017г. , на 17.08-2017г., но не и за Общо събрание.

  Така свиканото Учредително /Общо / събрание се провело на 17.08-2017г., за което бил съставен  протокол / л.д. 45-69/.В  протокола вписано, че лично и по пълномощия били регистрирани 44,34% ид. Части от общите части на етажната собственост.И това е така, защото на страница 3 от същия Протокол  от 17.08-2017г. се установява, че събранието е било свикано по инициатива  на собственичката на апартамент № 83 в сградата-Ирина Николаевна Оллдред , поради което съдът и приема, че Учредително събрание било свикано на основание чл. 12, ал.6 от ЗУЕС.Като в Протокол изрично вписано, че  „направения опит  на 15.06-2017г. за провеждане на  ОС  е незаконен „ и изрично заяви, че „приетите на 15.06-2017г. на ОС решения са незаконни и нищожни „.

 От  Определение №251 от 11.10-2017г. по гр.дело № 334/2017г. по описа на РС-Царево се установява, че решения на ОС на ЕС в сграда с идентификатор №48619.64.23.1 по КККР  на гр.Царево,  с адрес : ****“, се обжалва, по повод  на  което било образувано гр.дело № 334/2017г. на РС-Царево.

Констатираното дава основание на съда да приеме, че след като в Поканата  за провеждане на Общо събрание  инициатива за свикване на Общото събрание , от данни, вписани  и в Протокол от 17.08-2017г., че същото ОС  било свикано по реда на чл. 12, ал.6 от ЗУЕС или без основание , тъй като първото Общо събрание  на етажната собственост в ЕС в сграда с идентификатор №*** по КККР  на гр.**** “ било свикано и проведено на 15.06-2017г..

От друга страна, по делото липсват доказателства, от които да се направи извод за надлежно упълномощаване.Видно от приложените материали, упълномощаването  не е било устно.Описаните в Протокола от 17.08-2017г.  пълномощни, не са били приложени към него.В случая е нарушение на процедурата по свикване и провеждане на Общото събрание , проведено на 17.08-2017г.,разпоредбите на ЗУЕС, касаещ свикването и провеждането  на ОС, са императивни и неспазването им обуславя  процесуална незаконосъобразност на приетите  решения на ОС.

По изложените съображения, предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен , като се постанови отмяна на всички, взети решения , обективирани в Протокол за проведено на 17.08-2017г. Общо събрание на етажната собственост в ЕС в сграда с идентификатор №**** по КККР  на гр.Царево,  с адрес : ***“.

Предвид изхода на спора, и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, в полза на ищцата следва да се присъдят направените по делото  разноски в размер на 390,00 лв. , представляващи  заплатена държавна такса в размер на 50,00 лв., държавна такса  за обезпечение на иска в размер на 40,00 лв. и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв..

          Мотивиран от горното , съдът

 

                                                    Р   Е  Ш  И   :

           ОТМЕНЯ  по иска, с правно основание  чл. 40, ал.1 от ЗУЕС, предявен от  адвокат Н.Х.Ч.,*** , с адрес за призоваване:***, в качеството на  пълномощник на С.Г.Б., гражданка на Руска Федерация, с постоянен адрес в гр.**** -съсобственик  на недвижим имот в м.“***,представляващ апартамент № 31 – студио с кадастрален идентификатор  ****, находящ се на 4 етаж  в жилищна сграда”А”  от архитектурната група сгради, състоящ се  от стая баня-тоалетна и балкон с площ от 47,09  кв.м., включващи 3,99 кв.м.  идеални части от общите части на сградата , с адрес: гр.**** против Етажната собственост в сграда с идентификатор № **** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.**** „, представлявана от Председателя на Управителния съвет  на ЕС-К. О. с адрес в Република България : гр****,с която желаят съдът да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни ,ВСИЧКИ решения, взети на  проведеното на 17.08-2017г.  Общо събрание на Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост  с идентификатор № **** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.*** , с адрес : гр.*** „, обективирани в Протокол  от проведеното Общо събрание, с правно основание чл. 40, ал.1 от ЗУЕС, вр. чл. 124 ,ал.1 от ГПК.

        ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.*** , с адрес : гр.***** „, представлявана от Председателя на Управителния съвет  на ЕС-К. О. с адрес в Република България : гр.**** да заплатят на   адвокат Н.Х.Ч.,*** , с адрес за призоваване: гр.****, в качеството на  пълномощник на С.Г.Б., гражданка на Руска Федерация, с постоянен адрес в гр.*** -съсобственик  на недвижим имот в ****“ ,представляващ апартамент № 31 – студио с кадастрален идентификатор  ****, находящ се на 4 етаж  в жилищна сграда”А” с идентификатор № **** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***** , с адрес : гр.**** „, представлявана от Председателя на Управителния съвет  на ЕС-К. О. с адрес в Република България : гр.**** направените по делото разноски в размер на 390,00 лв. /триста и деветдесет лева /, представляващи  заплатена държавна такса в размер на 50,00 лв./петдесет лева /, както и държавна такса  за обезпечение на иска в размер на 40,00 лв./четиридесет лева /  и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв./триста лева /.

    Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд  в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ  :