Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№:                                       04.04.2018 год.                       Град Царево

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                    граждански състав

На двадесет и шести март                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: Живка Чилингирова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гр. дело № 484 описа на съда за 2016 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

 

Производството по делото е за делба и е във втора фаза– по извършването на делбата.

С влязло в сила решение № 51/ 18.07.2017 г. на ЦРС по настоящото дело, е допуснато да бъде извършена съдебна делба, на следния недвижим имот: Незастроено дворно място, цялото с площ от 335 (триста, тридесет и пет) кв.м. находящо се в гр.****, представляващо поземлен имот с идентификатор 58356.504.451 (петдесет и осем хиляди, триста петдесет и шест, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин петдесет и едно) по кадастралната карта и регистри на гр****, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-1749/ 04.11.2013 год. на началника на СГКК- Бургас, с площ на имота по кадастър: 335 (триста. тридесет и пет) кв.м. с адрес на поземления имот: *****при квоти: за съделителя „Час строй ООД, ЕИК*********  кв.м. идеални части от процесния недвижим имот и за съделителя Т.Х.С., ЕГН-**********  53 /петдесет и три/ кв.м. идеални части от процесния недвижим имот.

В съдебно заседание, процесуалните представители на страните заявиха, че желаят имота да се изнесе на публична продан, тъй като е неподеляем, при съответните квоти за всяка една от страните.

За установяване поделяемостта на допуснатия до делба недвижим имот и възможността делбата да се извърши, съобразно определените квоти на съделителите, е извършена и приета от съда съдебно-техническа експертиза.

Според заключението на вещото лице, по назначената по делото експертиза, пазарната стойност на имотите посочени по-горе е съответно 23115,00 лева, като дела на съделителя „Час строй” ООД, - 282 (двеста осемдесет и два) кв.м. идеални части от процесния недвижим имот е на стойност 19458,00 лева, а на съделителя Т.Х.С., ЕГН-**********- 53 (петдесет и три) кв.м. идеални части от процесния недвижим имот, е на стойност 3657,00 лева.

При така установените квоти на съделителите процесния недвижим имот се явява реално неподеляем. В тази насока е заключението на вещото лице, както и становището на Община приморско, представено по делото.

Съдът кредитира заключението на вещото лице като компетентно и безпристрастно дадено, като същото е отговорило на поставените въпроси и заключението не е било оспорено от страните.

Предвид обстоятелството, че допуснатия до делба имот не е реално поделяем и предвид невъзможността между страните да бъде постигната спогодба, извършването на делбата следва да стане по реда на  чл. 348 от ГПК, като получената при публичната продан цена, бъде разпределена между съсобствениците съобразно правата им.

Държавната такса, следва да бъде определена на база заключението на вещото лице, в размер на 4% от стойността на всеки един дял.

По горните мотиви, съдът

 

 

Р Е Ш И

 

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: Незастроено дворно място, цялото с площ от 335 (триста, тридесет и пет) кв.м. находящо се в гр.****, представляващо поземлен имот с идентификатор 58356.504.451 (петдесет и осем хиляди, триста петдесет и шест, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин петдесет и едно) по кадастралната карта и регистри на гр.****, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-1749/ 04.11.2013 год. на началника на СГКК- Бургас, с площ на имота по кадастър: 335 (триста. тридесет и пет) кв.м. с адрес на поземления имот: ****

ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на имота е 23115,00 лева.

ПОЛУЧЕНАТА ПРИ ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ЦЕНА, следва да се разпредели между съделителите при следните права: на съделителя „Час строй” ООД, ЕИК****- стойността на 282 (двеста осемдесет и два) кв.м. идеални части от имота и на съделителя Т.Х.С., ЕГН-**********- стойността на 53 (петдесет и три) кв.м. идеални части от имота.

ОСЪЖДА „Час строй” ООД, ЕИК****, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЦРС, сумата от 778,32 лева д.т. върху стойността на дела си.

ОСЪЖДА Т.Х.С., ЕГН-**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЦРС 146,28 лева д.т. върху стойността на дела си.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване, пред Бургаския окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ :