Р Е Ш Е Н И Е №

 

гр.Царево, 20.04.2017г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевски районен съд, граждански състав, в публично съдебно заседание,  на седми април, две хиляди и седемнадесета година  в състав:

                                                                                       Председател: Диляна Йорданова

                                                                                             

при секретаря А.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 463 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от К.Г.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, С.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Д.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Г.К.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, И.И.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, чрез
пълномощника си Г.К.Б.
с ЕГН ********** и Е.К.Б. с ЕГН ********** с адрес ***,
всички със съдебен адрес:***
адвокат Д. К.С. ***
, с която се иска от съда да постанови решение, с което са предявени обективно кумулативно съединени искове за приемане за установено по отношение на ответника „***" ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***, че не притежава право на строеж за построяване на следните обекти в предвидената да се построи, съгласно одобрен проект от Община Царево Жилищна сграда с ОСД и паркоместа в дворното ни място, находящо се в *** цялото с площ от 609,00 /шестстотин и девет цяло/ кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор *** точка петстотин и две точка петдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Царево, при граници: от североизток - поземлен имот ***; от северозапад - поземлен имот ***, от югозапад - улица; от югоизток - улица, със стар идентификатор: квартал 42-четиридесет и две, парцел № VII-56 - седми за имот с планоснимачен номер петдесет и шест, а именно:

1. Апартамент № 1/едно/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 2; от югоизток - улица, заедно с Мазе 1/едно/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - коридор; от югозапад - двор; от югоизток - мазе № 2, заедно с прилежащите 3,036 % /три цяло и тридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда.

2.                            Апартамент 3 /три/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 4; от северозапад - апартамент № 4; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 2, заедно с Мазе 2 /две/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 1; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - мазе № 3, заедно с прилежащите 2,085 % /две цяло и осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

3.                            Апартамент 6 /шест/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 7; от югоизток - улица, заедно с Мазе 3 /три/ с полезна площ от 3,04 /три цяло и четири стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници: от североизток - коридор и мазе № 4; от северозапад - мазе № 2; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 3,105 % /три цяло и сто и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

4.                            Апартамент 8 /осем/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 9; от северозапад - апартамент № 9; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 7, заедно с мазе 6 /шест/ с полезна площ от 2,73 /две цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 7; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 5, заедно с прилежащите 2,137 % /две цяло и сто тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

5.                            Апартамент 10/десет/ със застроена площ от 65,24 /шестдесет и пет цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, килер, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер ***по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор и стълбищна клетка; от северозапад - двор; от югозапад - апартамент № 9 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор стълбищна клетка и двор, заедно с прилежащите 4,765 % /четири цяло и седемстотин шестдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

6.                            Апартамент 11 /единадесет/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 12; от югоизток - улица, заедно с Мазе 10 /десет/ с полезна площ от 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м. при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 11; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 9, заедно с прилежащите 3,111 % /три цяло и сто и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

7.                            Апартамент 12 /дванадесет/ със застроена площ от 63,43 /шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и две тераси, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - апартамент № 11; от северозапад - апартамент № 13 и етажен коридор; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с Мазе 11 /единадесет/ с полезна площ от 4,46 /четири цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад - мазе № 12; от югоизток - мазе № 10 и коридор, заедно с прилежащите 4,821 % /четири цяло осемстотин двадесет и един хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

8.                            Апартамент 13 /тринадесет/ със застроена площ от 42,72 /четиридесет и две цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор, апартамент № 14 и апартамент № 12; от северозапад - апартамент № 14 и двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 12, заедно с Мазе 12 /дванадесет/ с полезна площ от 3,90 /три цяло и деветдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - мазе № 11 и коридор; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 17; от югоизток - мазе № 13, заедно с прилежащите 3,295 % /три цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

9.                             Апартамент № 14 /четиринадесет/ със застроена площ от 45,01 /четиридесет и пет цяло и една стотна/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - апартамент № 15; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 13, етажен коридор, заедно с прилежащите 3,288 % /три цяло и двеста осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

10.                              Апартамент № 15 /петнадесет/ със застроена площ от 64,37 /шестдесет и четири цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящи се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор и стълбищна клетка; от северозапад - двор; от югозапад - апартамент № 14 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор стълбищна клетка и двор, заедно с прилежащите 4,702 % /четири цяло и седемстотин и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

11.                              Апартамент 16 /шестнадесет/ със застроена площ от 78,61 /седемдесет и осем цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, кухня, склад, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор, етажен коридор; от северозапад - апартамент № 17, етажен коридор, двор, стълбищна клетка; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с мазе 15 /петнадесет/ с полезна площ от 3,15 /три цяло и петнадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 14; от югозапад - паркомясто № 16; от югоизток - коридор, заедно с прилежащите 5,528 % /пет цяло и петстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

12.                              Апартамент 17 /седемнадесет/ със застроена площ от 70,61 /седемдесет цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, кухня, склад, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор, етажен коридор; от северозапад - апартамент № 18, етажен коридор, апартамент № 16; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 16, заедно с мазе 14 /четиринадесет/ с полезна площ от 3,20 /три цяло и двадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 13; от югозапад - паркомясто № 16; от югоизток мазе № 15, заедно с прилежащите 5,072 % /пет цяло и седемдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

13.                            Апартамент № 18 /осемнадесет/ със застроена площ от 56,76 /петдесет и шест цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, 2 - два броя складови помещения, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад

-     апартамент № 17 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор, стълбищна клетка, двор, заедно с Мазе № 13 /тринадесет/ с полезна площ от 3,19 /три цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 12; от югозапад - паркомясто № 17 и паркомясто № 16; от югоизток - мазе № 14, заедно с прилежащите 4,010 % /четири цяло и десет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

14.                            Магазин за хранителни стоки със застроена площ от 130,09 /сто и тридесет цяло и девет стотни/ кв.м., състоя се от търговска зала, три складови помещения, умивалник, тоалетна и рампа, находящ се на първи партерен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на магазина: от североизток - вход подземен паркинг; от северозапад

-     паркинг; от югозапад - улица; от югоизток - кафе - аперитив и магазин за промишлени стоки, заедно с прилежащите 9,137 % /девет цяло и сто тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

15.                            Кафе - аперитив със застроена площ от 64,69 /шестдесет и четири цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., състоящо се от зала за посетители, мъжка и дамска тоалетна с умивалници и склад, находящ се на първи партерен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на кафе - аперитива: от североизток - магазин за промишлени стоки; от северозапад - етажна площадка, магазин за хранителни стоки; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 4,544 % /четири цяло и петстотин четиридесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

16.                            Паркомясто № 4 /четири/ със застроена площ от 14,50 /четиринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 3; от югозапад - улица; от югоизток - паркомясто № 5 и паркомясто № 6, заедно с прилежащите 0,831 % /нула цяло и осемстотин тридесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

17.                            Паркомясто № 5 /пет/ със застроена площ от 15,75 /петнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 4; от югозапад - паркомясто № 6; от югоизток - паркомясто № 7, заедно с прилежащите 0,903 % /нула цяло и деветстотин и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

18.                             Паркомясто 6 /шест/ със застроена площ от 16,80 /шестнадесет цяло

и осемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен   имот                                                  с

планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 5; от северозапад - паркомясто № 4; от югозапад - улица; от югоизток - паркомясто № 8, заедно с прилежащите 0,963 % /нула цяло и деветстотин шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

19.                             Паркомясто 7 /седем/ със застроена площ от 11,80 /единадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 5; от югозапад - паркомясто № 8; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,676 % /нула цяло и шестстотин седемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

20.                             Паркомясто 8 /осем/ със застроена площ от 14,45 /четиринадесет цяло и четиридесет и пет стотни/    кв.м., находящо се на сутеренния            етаж    в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 7; от северозапад - паркомясто № 6; от югозапад - улица; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,828 % /нула цяло и осемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

21.                            Паркомясто 9 /девет/ със застроена площ от 11,75 /единадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 10; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,674 % /нула цяло и шестстотин седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

22.                            Паркомясто 10 /десет/ със застроена площ от 10,60 /десет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 11; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 9; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,608 % /нула цяло и шестстотин и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

23.              Паркомясто 12 /дванадесет/ със застроена площ от 12,70 /дванадесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 13; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 11; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,728 % /нула цяло и седемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

24.              Паркомясто 13 /тринадесет/ със застроена площ от 12,75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 14; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 12; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,730 % /нула цяло и седемстотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

25.                             Паркомясто 14 /четиринадесет/ със застроена площ от 15,05 /петнадесет цяло и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 15; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 13; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,862 % /нула цяло и осемстотин шестдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

26.              Паркомясто 15 /петнадесет/ със застроена площ от 14,35 /четиринадесет цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 2 и мазе № 3; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 14; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,822 % /нула цяло и осемстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

27.              Паркомясто № 16 /шестнадесет/ със застроена площ от 14,90 /четиринадесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 14 и мазе № 15; от северозапад - паркомясто № 17; от югозапад - стълбищна клетка; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,854 % /нула цяло и осемстотин петдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

28.                             Паркомясто 17 /седемнадесет/ със застроена площ от 13,50 /тринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 12 и мазе № 13; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 1; от югоизток - паркомясто № 16, заедно с прилежащите 0,774 % /нула цяло и седемстотин седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.

29.                            Паркомясто № 1 /едно/ на двора със застроена площ от 10,70 /десет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 2; от югоизток - вход зареждане на магазини.

30.                            Паркомясто № 2 /две/ на двора със застроена площ от 11,00 /единадесет цяло/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 1; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 3; от югоизток - вход зареждане на магазини.

31.                             Паркомясто № 3 /три/ на двора със застроена площ от 10,60 /десет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 2; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - вход зареждане на магазини.

                    Ищците твърдят, че до настоящия момент ответникът не е реализирал учреденото му ограничено вещно право на строеж от ищците на 27.09.2007г с нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж по чл.183 от ЗУТ №63 по нотариално дело №1172/27.09.2007г.в предвидения в чл.67 от Закона за собствеността петгодишен давностен срок, в резултат на което същото право се е погасило по давност. Ангажират се доказателства. Претендират се разноски.

        Ответникът в законоустановения срок е депозирал писмен отговор на исковата молба, в което сочи, че през 2009г. е настъпила финансова криза, поради което е станало стопански невъзможно да реализира в пълнота строителството. Възразява, че стопанската криза представлява непреодолима сила по смисъла на 306 от ТЗ, настъпила след сключване на договора за суперфиция, поради което към предявяване на исковата молба не е изтекъл срокът по чл.67 от ЗС. Моли за отхвърляне на исковете, при условията на евентуалност при уважаване на исковете да не бъде осъден да заплати сторените разноски от ищците.

      Предявени са са отрицателни установителни искове  с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК.

         

     Съдът, като взе предвид изложените в исковата молба факти и обстоятелства, и след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

    Установява се от представения нотариален акт за учредяване на право на строеж №63 по нот.дело №1172/2007г. на нотариус с рег.№370, че на 27.09.2007г. ищците в качеството им на съсобственици са учредили на ответното дружество безвъзмездно и безсрочно право на стоеж  върху дворно място, находящо се в ***с площ от 609 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор 48619,502,56 по КККР на гр. Царево да изграждане на жилищна сграда с ОСД и паркоместа, състояща се от подробно описаните в исковата молба обекти на правото на собственост.  Съгласно постигнатите между страните уговорки в договора в чл.XV ответникът се е задължил със свои средства да построи в поземления имот шестетажна сграда до степен готовност за въвеждането й в експлоатация в срок до 24 / месеца, считано от датата на подписване на Протокол образец 2 за определяне на строителна линия и ниво на строеж.

По делото не е спорно между страните, че ответинкът се е снабдил с разрешение за строеж № 203/09.10.2007г., издадено от главен архитект на Община Царево, като през 2007г. е започнал строителството в имота. Не се спори и, че към приключване на съдебното дирене в настоящата инстанция  ответникът е изградил само част от сградата, а именно - в груб вид е изпълнен само сутеренния, партерния и първи жилищен етаж.

     Съгласно т.2 от ТР№1/2011г. на ОСГК когато правото на строеж се учредява с договор между страните, от момента на сключването му или от момента, в който те са уговорили, че ще породи действие, започва да тече и срокът за упражняването му.

Доколкото страните в договора не са постигнали съгласие той да породи действие след изтичане на някакъв срок или сбъдване на определено условие, следва да се приеме, че в случая петгодишният давностен срок по чл. 67 от ЗС тече от сключването на договора – 27.09.2007г.

В тълкувателното решение са дадени разяснения, че правото на строеж се упражнява не когато са построени отделните обекти - гаражи, магазини, апартаменти, офиси и т.н., а при завършването на цялата сграда в груб строеж. В този момент се придобива правото на собственост върху обектите, за които носители на правото на строеж са различни лица, защото са изградени и общите части.

Съгласно представеното по делото разрешение за строеж №203 от 09.10.2007г. същото е издадено на основание чл.148, ал.4 от ЗУТ.

Следователно не е налице визираното в тълкувателното решение изключение от това правило, което е допустимо само в хипотезата на чл. 152, ал. 2 ЗУТ, когато разрешението за строеж е издадено за отделни етапи /части/ на строежите, които могат да се изпълняват и ползват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата - при условие, че се завърши архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответнинка, че стопанската криза, настъпила през 2009г. представлява непреодолима сила по смисъла на 306 от ТЗ. Съгласно разпоредбата на чл.306 от ТЗ длъжникът по търговска сделка не отговаря за непреодолима сила. На основание чл. 306, ал. 2 от ТЗ, непреодолима сила е непредвидено, непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Това събитие е от случаен характер и не зависи от стопанския субект. Наличието на затруднения в търговския оборот, квалифицирани от ответника като стапонска криза, не могат да бъдат подведени под понятието непреодолима сила.

По делото от ответника, чиято е тежестта на доказване, не са релевирани  причини, пердставляващи обективни пречки за реализиране правото на строеж. Съгласно  т. 2 от ТР № 1 от 04.05.2012 г. по тълк.д.№ 1/2011 г. на ВКС, ОСГК когато собствениците на земята не са поели задължение да извършат някакви фактически или правни действия, всички необходими действия за започването на строежа трябва да бъдат извършени от суперфициаря. 

     Следователно давността за погасяване на правото на строеж по чл. 67 ЗС  в конкретния случай не е прекъсвана и е изтекла с изтичане на пет годишния срок от сключване на договора за учредяване на право на строеж.

 

При горните мотиви предявените искове са основателни и следва да бъдат уважени.

В полза на ищците следва да бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 1549 лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете на К.Г.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, С.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Д.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Г.К.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, И.И.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, чрез
пълномощника си Г.К.Б.
с ЕГН ********** и Е.К.Б. с ЕГН ********** с адрес ***,
всички със съдебен адрес:***
адвокат Д. К. С. ***
, че „***" ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***, не притежава право на строеж поради погасяването му по давност за построяване на следните обекти в предвидената да се построи, съгласно одобрен проект от Община Царево Жилищна сграда с ОСД и паркоместа в дворното ни място, находящо се в *** цялото с площ от 609,00 /шестстотин и девет цяло/ кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Царево, при граници: от североизток - поземлен имот ***; от северозапад - поземлен имот ***, от югозапад - улица; от югоизток - улица, със стар идентификатор: квартал 42-четиридесет и две, парцел № VII-56 - седми за имот с планоснимачен номер ***, а именно: Апартамент № 1/едно/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 2; от югоизток - улица, заедно с Мазе 1/едно/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - коридор; от югозапад - двор; от югоизток - мазе № 2, заедно с прилежащите 3,036 % /три цяло и тридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда, Апартамент 3 /три/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 4; от северозапад - апартамент № 4; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 2, заедно с Мазе 2 /две/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 1; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - мазе № 3, заедно с прилежащите 2,085 % /две цяло и осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 6 /шест/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 7; от югоизток - улица, заедно с Мазе 3 /три/ с полезна площ от 3,04 /три цяло и четири стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници: от североизток - коридор и мазе № 4; от северозапад - мазе № 2; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 3,105 % /три цяло и сто и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 8 /осем/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 9; от северозапад - апартамент № 9; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 7, заедно с мазе 6 /шест/ с полезна площ от 2,73 /две цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 7; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 5, заедно с прилежащите 2,137 % /две цяло и сто тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 10/десет/ със застроена площ от 65,24 /шестдесет и пет цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, килер, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор и стълбищна клетка; от северозапад - двор; от югозапад - апартамент № 9 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор стълбищна клетка и двор, заедно с прилежащите 4,765 % /четири цяло и седемстотин шестдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 11 /единадесет/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 12; от югоизток - улица, заедно с Мазе 10 /десет/ с полезна площ от 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м. при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 11; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 9, заедно с прилежащите 3,111 % /три цяло и сто и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 12 /дванадесет/ със застроена площ от 63,43 /шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и две тераси, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - апартамент № 11; от северозапад - апартамент № 13 и етажен коридор; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с Мазе 11 /единадесет/ с полезна площ от 4,46 /четири цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад - мазе № 12; от югоизток - мазе № 10 и коридор, заедно с прилежащите 4,821 % /четири цяло осемстотин двадесет и един хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 13 /тринадесет/ със застроена площ от 42,72 /четиридесет и две цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор, апартамент № 14 и апартамент № 12; от северозапад - апартамент № 14 и двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 12, заедно с Мазе 12 /дванадесет/ с полезна площ от 3,90 /три цяло и деветдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - мазе № 11 и коридор; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 17; от югоизток - мазе № 13, заедно с прилежащите 3,295 % /три цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 14 /четиринадесет/ със застроена площ от 45,01 /четиридесет и пет цяло и една стотна/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - апартамент № 15; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 13, етажен коридор, заедно с прилежащите 3,288 % /три цяло и двеста осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 15 /петнадесет/ със застроена площ от 64,37 /шестдесет и четири цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящи се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор и стълбищна клетка; от северозапад - двор; от югозапад - апартамент № 14 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор стълбищна клетка и двор, заедно с прилежащите 4,702 % /четири цяло и седемстотин и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 16 /шестнадесет/ със застроена площ от 78,61 /седемдесет и осем цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, кухня, склад, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор, етажен коридор; от северозапад - апартамент № 17, етажен коридор, двор, стълбищна клетка; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с мазе 15 /петнадесет/ с полезна площ от 3,15 /три цяло и петнадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 14; от югозапад - паркомясто № 16; от югоизток - коридор, заедно с прилежащите 5,528 % /пет цяло и петстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент 17 /седемнадесет/ със застроена площ от 70,61 /седемдесет цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, кухня, склад, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор, етажен коридор; от северозапад - апартамент № 18, етажен коридор, апартамент № 16; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 16, заедно с мазе 14 /четиринадесет/ с полезна площ от 3,20 /три цяло и двадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 13; от югозапад - паркомясто № 16; от югоизток мазе № 15, заедно с прилежащите 5,072 % /пет цяло и седемдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 18 /осемнадесет/ със застроена площ от 56,76 /петдесет и шест цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, 2 - два броя складови помещения, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на четвърти терасовиден жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад

-     апартамент № 17 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор, стълбищна клетка, двор, заедно с Мазе № 13 /тринадесет/ с полезна площ от 3,19 /три цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 12; от югозапад - паркомясто № 17 и паркомясто № 16; от югоизток - мазе № 14, заедно с прилежащите 4,010 % /четири цяло и десет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Магазин за хранителни стоки със застроена площ от 130,09 /сто и тридесет цяло и девет стотни/ кв.м., състоя се от търговска зала, три складови помещения, умивалник, тоалетна и рампа, находящ се на първи партерен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на магазина: от североизток - вход подземен паркинг; от северозапад паркинг; от югозапад - улица; от югоизток - кафе - аперитив и магазин за промишлени стоки, заедно с прилежащите 9,137 % /девет цяло и сто тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Кафе - аперитив със застроена площ от 64,69 /шестдесет и четири цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., състоящо се от зала за посетители, мъжка и дамска тоалетна с умивалници и склад, находящ се на първи партерен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на кафе - аперитива: от североизток - магазин за промишлени стоки; от северозапад - етажна площадка, магазин за хранителни стоки; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 4,544 % /четири цяло и петстотин четиридесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто № 4 /четири/ със застроена площ от 14,50 /четиринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 3; от югозапад - улица; от югоизток - паркомясто № 5 и паркомясто № 6, заедно с прилежащите 0,831 % /нула цяло и осемстотин тридесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто № 5 /пет/ със застроена площ от 15,75 /петнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 4; от югозапад - паркомясто № 6; от югоизток - паркомясто № 7, заедно с прилежащите 0,903 % /нула цяло и деветстотин и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 6 /шест/ със застроена площ от 16,80 /шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен         имот   с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 5; от северозапад - паркомясто № 4; от югозапад - улица; от югоизток - паркомясто № 8, заедно с прилежащите 0,963 % /нула цяло и деветстотин шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 7 /седем/ със застроена площ от 11,80 /единадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - паркомясто № 5; от югозапад - паркомясто № 8; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,676 % /нула цяло и шестстотин седемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 8 /осем/ със застроена площ от 14,45 /четиринадесет цяло и четиридесет и пет стотни/           кв.м., находящо се на сутеренния            етаж    в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 7; от северозапад - паркомясто № 6; от югозапад - улица; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,828 % /нула цяло и осемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 9 /девет/ със застроена площ от 11,75 /единадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 10; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,674 % /нула цяло и шестстотин седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 10 /десет/ със застроена площ от 10,60 /десет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 11; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 9; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,608 % /нула цяло и шестстотин и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата., Паркомясто 12 /дванадесет/ със застроена площ от 12,70 /дванадесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 13; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 11; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,728 % /нула цяло и седемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 13 /тринадесет/ със застроена площ от 12,75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 14; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 12; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,730 % /нула цяло и седемстотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 14 /четиринадесет/ със застроена площ от 15,05 /петнадесет цяло и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 15; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 13; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,862 % /нула цяло и осемстотин шестдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Паркомясто 15 /петнадесет/ със застроена площ от 14,35 /четиринадесет цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 2 и мазе № 3; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 14; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 0,822 % /нула цяло и осемстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата., Паркомясто № 16 /шестнадесет/ със застроена площ от 14,90 /четиринадесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 14 и мазе № 15; от северозапад - паркомясто № 17; от югозапад - стълбищна клетка; от югоизток - двор, заедно с прилежащите 0,854 % /нула цяло и осемстотин петдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата,Паркомясто 17 /седемнадесет/ със застроена площ от 13,50 /тринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - мазе № 12 и мазе № 13; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 1; от югоизток - паркомясто № 16, заедно с прилежащите 0,774 % /нула цяло и седемстотин седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата., Паркомясто № 1 /едно/ на двора със застроена площ от 10,70 /десет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - двор; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 2; от югоизток - вход зареждане на магазини., Паркомясто № 2 /две/ на двора със застроена площ от 11,00 /единадесет цяло/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 1; от северозапад - двор; от югозапад - паркомясто № 3; от югоизток - вход зареждане на магазини,  Паркомясто № 3 /три/ на двора със застроена площ от 10,60 /десет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на двора на ниво - първи партерен етаж на жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на паркомястото: от североизток - паркомясто № 2; от северозапад - двор; от югозапад - улица; от югоизток - вход зареждане на магазини.

 

ОСЪЖДА „***" ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на К.Г.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, С.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Д.Г.Д. с ЕГН **********
с адрес ***, Г.К.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, И.И.Б. с ЕГН **********
с адрес ***, чрез
пълномощника си Г.К.Б.
с ЕГН ********** и Е.К.Б. с ЕГН ********** с адрес ***,
всички със съдебен адрес:***
адвокат Д. К. С. ***
, сумата от 1549 лева съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                              

Районен съдия: