Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                        08.01.2015 год.                      Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                        граждански състав

На осми януари                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: Н.С.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гр. дело № 129 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано, по подадена молба, с правно основание чл. 50 от СК.

 

Р  Е  Ш  И

 

 

ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.Т.Е., ЕГН- ********** и Д.С.Е., ЕГН-**********, сключен на 03.06.1973 г. в гр. Мичурин /Царево/, обл. Бургаска, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:

1. Относно упражняването на родителските права, по отношение на родените по време на брака деца: роденото по време на брака дете е пълнолетно и родителски права не следва да се присъждат.

3. По отношение имуществените отношения между съпрузите:

3.1. Придобитият по време на брака самостоятелен обект-жилище, апартамент-десен, разположен на първи жилищен етаж /първи етаж по кадастрална карта/ от жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, община Бургас, Бургаска област, на ул. „**” № 80 (осемдесет), апартамента състоящ се от две стаи, кухня-бокс, мокро помещение, баня с тоалетна и коридор, с площ на обекта от 59,10 (петдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м. и с идентификатор 07079.608.126.1.2 (нула, седемдесет хиляди, седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, сто двадесет и шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК год., с адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „**” 80 (осемдесет), ет. 1 (първи), ап. десен, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.126, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 59,10 (петдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м., прилежащи части: няма посочени, при граници съгласно представена схема на СОС: на същия етаж: 07079.608.126.1.1, под обекта: 07079.608.126.1.10, над обекта: 07079.608.126.1.4, и при граници съгласно документ за собственост-нотариален акт: изток-външен зид към ул. „**”, запад- външен зид към вътрешен двор, север- апартамент на Г. В., юг-външен зид, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, к а к т о и 65 (шестдесет и пет) кв.м. идеални части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-1051 (четвърти римско, за имот планоснимачен номер хиляда и петнадесет) в квартал 135 а, (сто тридесет и пет, буква „ а ”) по плана на гр. Бургас, община Бургас, при граници на парцела по доказателствен нотариален акт: изток- ул. „**”; север-УПИ /парцел/ II-1013, запад-УПИ /парцел/ ХХІІІ-1019 и УПИ /парцел/ VI-1018, и юг- УПИ /парцел/ V-1017, 1016, се поставя в изключителна собственост на Е.Т.Е., ЕГН-**********, като Д.С.Е., ЕГН-**********, няма претенции към Е.Т.Е. за уравняване на дела си с пари. Д.С.Е., ЕГН-**********, си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху този недвижим имот.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот (апартамент) е на стойност 59 621,10 лева (петдесет и девет хиляди, шестстотин двадесет и един лев и десет стотинки) видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № Д0007091/ 08.08.2014 год. на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, Бургаска област.

3.2. Придобитите по време на брака две на брой сгради (жилищна сграда и гараж) изградени в дворно място с площ от 288 (двеста осемдесет и осем) кв.м. представляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-118 (четвърти римско, за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на гр. Царево, при граници на УПИ: североизток-улица, югоизток-УПИ /парцел/ V-324 и УПИ /парцел/ 1-325; югозапад-УПИ /парцел/ VIIІ-327 и северозапад-УПИ /парцел/ ІІ-329 и УПИ /парцел/ III-3, а именно:

3.2.1. жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 48619.502.323.3 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста двадесет и три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год., изменени със Заповед № КД-14-02-1573/28.11.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на сградата: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „**” 5 (пет),сградата построена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.323, с площ на сградата от 104 (сто и четири) кв.м. брой етажи: 2 (два), с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, и

3.2.2. самостоятелна сграда- гараж с идентификатор 48619.502.323.2 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста двадесет и три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „**”, сградата построена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.323, с площ на сградата от 26 (двадесет и шест) кв.м. брой етажи: 1 (един), с предназначение: хангар, депо, гараж; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, се поставят в изключителна собственост на Е.Т.Е., ЕГН-**********. Д.С.Е., ЕГН-**********, си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху 1/2 (една втора) идеална част от тези недвижими имоти- сгради.

Данъчната оценка на гореописания в т. 3.2.1. недвижим имот (сграда) е на стойност 88 555,00 лева (осемдесет и осем хиляди, петстотин петдесет и пет лева), видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № 5213005107/15.07.2014 год. на дирекция “Местни данъци и такси” при община Царево, Бургаска област.

Данъчната оценка на този гореописания в т. 3.2.2. недвижим имот (гараж) е на стойност 8 082,00 лева (осем хиляди, осемдесет и два лева), видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № 5213005107/15.07.2014 год. на дирекция “Местни данъци и такси” при община Царево, Бургаска област.     

3.3. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

3.4. Придобития по време на брака МПС “лек автомобил”, марка “РОВЕР”, модел “416 СИ”, брой места 4+1, с peг. “**”, цвят-“светло сив металик”, бензинов двигател № **, рама № **, с дата на първа регистрация 11.09.1997 год. притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС № 000302762 от 28.06.2004 год. остава в изключителна собственост на Е.Т.Е., EГH-**********, като за уравняване на дела си Д.С.Е., ЕГН-**********, е получила от Е.Т.Е. сумата от 100,00 (сто) лева.

Застрахователната стойност на горепосоченото МПС е на стойност 200,00 лева (двеста лева), видно от представеното Удостоверение за застрахователна стойност с per. № 125/01.12.2014 год. на ЗПАД „Булстрад”.

4. След прекратяване на брака, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.

5. След прекратяване на брака, съпругата запазва брачното си фамилното име Е..

6. Разноските по делото са за всяка една от страните, така както са ги направили.

 

ОСЪЖДА Д.С.Е., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството и сумата от 2,00 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество.

ОСЪЖДА Е.Т.Е., EГH-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството и сумата от 3129,17 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество.

 

 

Решението е окончателно.

                                                          

 

 

                              СЪДИЯ: