Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

                                           гр. Царево,                 01.04.2015г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I  граждански състав, в открито съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ МОСКОВА

                                                                        

при участието на секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 113 по описа на РС-Царево за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Асен Златаров" № 30, представлявано от С.Н.С. – управител, със съдебен адрес: гр. Р., чрез адвокат Г.Ч., против П.М.А. ЕГН ********** ***, с която е предявен иск по чл. 422 от ГПК, с който се иска да бъде признато за установено между страните, че П.М.А. дължи на „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 сумата от 6078.00 лв., представляваща цената на доставени сандвич -панели, по договор за доставка от 01.05.2012 г., за която сума е издадена заповед за изпълнение по ч.гр. дело № 1264/2014 г., по описа на PC - гр. Царево, ведно със законната лихва считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. Ангажира доказателства. Претендират се разноските в заповедното и исковото производство.

 Ищцовото дружество твърди, че съгласно сключен между страните договор за доставка от 01.05.2012 г., дружеството е доставило на 04.05.2012г. на ответника сандвич панели, както следва: 107 кв.м. сандвич панели Wall EPS, с единична цена на кв.м. - 25.60 лв. и цена - 2739 лв.;  и 118 кв.м. сандвич панел Roof EPS, с единична цена на кв.м. - 28.30 лв. и цена - 3339 лв., като общата цена на доставената стока е била в размер на 6078.00 лв. Излага, че стоката е била натоварена от склада, който дружеството ползва в кв. Долапите, гр. Русе, по договор за наем с „ФОН СК" ООД, а доставката е била  извършена от спедиторска фирма „ШЕНКЕР" ЕООД и превозена от камион с per. № X 2961 ВВ до гр. Китен, където е била получена лично от ответника. Съгласно договора, заплащането е следвало да се извърши по последния начин: До 15.05.2012 г. - 2500 лв. и до 04.06.2012 г. - 3578 лв. Твърди, че  ответникът не е спазил това  задължение по договора и задължението не е погасено до настоящия момент.

Ответникът с депозирания в законоустановения срок писмен отговор оспорва предявения иск като неоснователен, признава, че страните по делото на 01.05.2012г. са сключили договор за доставка на сандвич-панели, като съгласно разпоредбата на чл.2 от този договор, конкретизацията на стоките е следвало да се извърши с писмена заявка от негова страна. Твърди, че дружеството е бързало да реализира своя стара продукция, поради което му е доставило стока, без ответникът да е извършил заявка. Излага, че в рамките на три дневен срок  след пристигането на стоката, тъй като не е изпращал писмена заявка за същата, е отказал стоката, както и  че дружеството е  прибрало обратно процесната стока. Взема становище по отношение на ангажираните от ищцовото дружество писмени доказателства, като твърди, че представената фактура и товарителница не доказват извършена от страна на дружеството продажба на движимите вещи, чиято цена се претендира и не се отнасят за продадено от дружеството на ответника стоки, тъй като същите удостоверяват само извършен от страна на фирмата-превозвач превоз на стоки, без последните да са описани по вид, брой и стойност. Сочи, че за извършена продажба на стоки, търговецът-продавач следва да издаде фактура, в която стоките да са описани по вид, количество и цена, респ. и да бъде издаден фискален бон, а такива доказателства по делото не са ангажирани. Моли предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен. Ангажира докозателства. Претендира разноските по делото.

В с.з. ищцовото дружество се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа исковата молба.

В с.з. ответникът се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа писмения отговор.

По делото са събрани писмени и устни доказателства, изслушана е и е приета съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Между страните не се спори, а и от представения по делото Договор за доставка от 01.05.2012г. се установява, че между страните „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС“ ЕООД и П.М.А. е възникнало облигационното отношение по силата на сключения между тях на 01.05.2012 год. в гр.Русе договор за доставка и продажба на метални сандвич панели и допълнителни материали, описани в Приложение № 1, неразделна част от договора, което приложение № 1 обаче не е представено и липсва в кориците по делото.

От приобщените по делото писмени доказателства : Фактура № 9800008204/08-05.2012г. и товарителница № 078379 от 03.05.2012г., както и от показанията на свидетелите В., Г. и Б., се установява, че на 04.05.2012г. ищцовото дружество натоварило от склад, който ползва под наем по договор с  „ФОН СК" ООД в кв.Долапите, гр.Русе  и същия ден доставило на обект на ответника в гр.Китен сандвич панели, като доставката е била  извършена от спедиторска фирма „ШЕНКЕР" ЕООД и превозена от камион с per. № X 2961 ВВ  от гр.Русе до гр. Китен. След като ответника бил уведомен за извършената доставка, същият след няколко часа отишъл на обекта, разгледал доставената стока и веднага изразил явно несъгласието си с извършената доставка като заявил, че няма да приеме същата, за което уведомил по телефона ищцовото дружество. Няколко дни след това на обекта в град Китен пристигнал товарен камион с русенска регистрация и панелите били натоварени и откарани.

По делото не е представена и липсва в кориците по делото писмена заявка от ответника за доставка на сандвич-панели, с която същият да е заявил стока, конкретизирана и индивидуализирана вид, количество, цена, място и срок на доставка. Също така по делото не е представена и липсва в кориците на делото първичен външен счетоводен документ / фактура, квитанция, касова бележка, фискален бон и т. н./, със съответните задължителни реквизити досежно извършената доставка/продажба на процесните стоки.

От приетото и неоспорено от страните заключение на в.л. по назначената по ССЕ, се установява, че в счетоводството на ищцовото дружество няма издадена фактура за процесната сума и съответно тази сума не е декларирана в ГДД на дружеството ищец за 2012г. и съответно не е осчетоводена.

 Съгласно чл.2 от Договора, страните са уговорили, че конкретизацията и индивидуализацията на стоките по вид, количество, цена, място и срок на доставка ще става с писмена заявка от купувача към доставчика, т.е.още от възникването си, облигационното отношение е било с право на избор в полза на ответника П.М.А.. Концентрацията на родово определените вещи е трябвало да стане с писмена заявка от страна на ответника, като  заявката се  приема за неразделна част на сключения между тях договор съгласно чл.2 от Договора. Едва с приемането от страна на ищцовото дружество -доставчик /продавач/ на направената от ответника -купувач писмена заявка, за ищцовото дружество-доставчик /продавач/ ще възникне задължението да изпълнява задължението си за доставка/продажба на конкретизираните и индивидуализирани по заявката стоки/чл.4 от Договора/.

Нормата на чл.63, ал.1 от ЗЗД вменява като задължение на страните по даден договор да изпълняват задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона. С други думи до момента, в който моят ответникът не е посочил движимите вещи по договорените белези, за ищцовото дружество не възниква задължението за доставка/продажба и то няма как да се престара нещо различно от заявеното. Поради липсата на писмена заявка от ответника, за ищцовото дружество не е възникнало задължението да доставя каквито и да е било сандвич-панели, а за ответника съответно да заплати тяхната цена.

По делото не се доказа, че ответникът е заявил с писмена заявка доставката на процесните сандвич-панели, а именно: 107 кв.м. сандвич панели Wall EPS, с единична цена на кв.м. - 25.60 лв. и цена - 2739 лв.;  и 118 кв.м. сандвич панел Roof EPS, с единична цена на кв.м. - 28.30 лв. и цена - 3339 лв., и че ищцовото дружество е било изрядната страна по договора като е изпълнило задължението си да достави заявени от ответника сандвич-панели, съответно не се доказа и че за ответника е възникнало задължението да заплати цената на доставената стока в размер общо на 6078.00 лв. Ищцовото дружество не успя да докаже претенцията си, поради което същата следва да се отхвърли като неоснователна и недоказана.

С оглед изхода на спора и въз основа на претендираните от ответника разноски, съдът на основание чл.78 ал.3 от ГПК следва да възложи в тежест на ищцовото дружество направените от ответника разноски в настоящето производство в размер на 900.00 лева, от които заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 600.00 лева и възнаграждение на в.л. в размер на 300.00 лева.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения по чл.422 от ГПК иск от „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Асен Златаров" № 30, представлявано от С.Н.С. – управител, със съдебен адрес: гр. Р., чрез адвокат Г.Ч., против П.М.А. ЕГН ********** ***, за приемане на установено между страните, че П.М.А. дължи на „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 сумата от 6078.00 лв., представляваща цената на доставени сандвич -панели, по договор за доставка от 01.05.2012 г. ведно със законната лихва считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, за която сума е издадена заповед за изпълнение по ч.гр. дело № 1264/2014 г., по описа на PC - гр. Царево.

ОСЪЖДА ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Асен Златаров" № 30, представлявано от С.Н.С. – управител, със съдебен адрес: гр. Р., ДА ЗАПЛАТИ на П.М.А. ЕГН ********** ***, сумата от 900.00 лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 1264/2014г. по описа на РС-Царево.

 

 

                                      Председател :