Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                        08.01.2015 год.                      Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                        граждански състав

На пети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гр. дело № 81 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

......................................................

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 3 от ГПК и чл. 49, ал. 5 от СК, Царевският районен съд,

 

Р Е Ш И

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: С.Н.К. с ЕГН ********** и П.К.К. с ЕГН **********, на 29.10.1989 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, без съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Н.К. с ЕГН ********** и П.К.К. с ЕГН **********, споразумение за следното:

1. Относно упражняването на родителските права: Родените по време на брака деца са пълнолетни и не следва да се определят родителски права и издръжка на децата.

2. Ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с. ***, обл. Бургаска, ул. ***, се предоставя за ползване на съпругата С.Н.К..

3. Съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка, след прекратяване на брака.

4. Съпрузите нямат влогове придобити по време на брака.

5. Съпрузите нямат недвижими имоти предмет на СИО придобити по време на брака. Придобитото по време на брака ОПС, след прекратяването на брака, остава в обикновена съсобственост между страните, при равни дялове за всеки един от тях.

6. Придобитото по време на брака МПС- лек автомобил, след прекратяването на брака, остава в обикновена съсобственост между страните, при равни дялове за всеки един от тях.

7. Движимите вещи, представляващи семейна имуществена общност, са поделени извънсъдебно между страните.

8. След прекратяването на брака съпругата, ще възстанови предбрачното си фамилно име- А..

9. Разноските по делото са за сметка на всяка една от страните, така както са ги направили.

 

ОСЪЖДА П.К.К. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 15,00 лева, допълнителна, държавна такса за производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: