Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                  28.12.2010 год.                                      Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на двадесет и осми декември                                                        две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:                                      Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 132 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е с правно основание чл. 30, ал. 1 от Закона за закрила на детето и е образувано по искане на Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП), гр. Царево, за прекратяване настаняването на детето Й.С.С., ЕГН **********, в семейството на К.С.С., ЕГН **********- негова баба по бащина линия и детето да бъде реинтегрирано в биологичното му семейство- майка- П. Н. П., ЕГН ********** и баща- С. Н.С., ЕГН **********,***.

В съдебно заседание представителят на ДСП- Царево поддържа искането. Представителя на РП- Царево не се противопоставя детето да бъде върнато на неговите биологични родители.

Детето изразява желание да се върне при родните си майка и баща.

Родителите изразяват желание да отглеждат детето си и то да живее при тях.

Царевският районен съд, като взе предвид изразените от страните становища, събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и след като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното удостоверение, издадено въз основа акт за раждане № 0092 от 10.05.2002 год. Й.С.С. е роден на *** год. като родители на детето са майка- П. Н. П., ЕГН ********** и баща- С.Н. С., ЕГН **********. Родителите нямат сключен граждански брак, но бащата е извършил припознаване спрямо детето. С Решение № 09/ 11.09.2008 год. на PC, гр. Царево, детето е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗДет в семейството на К.С.С., ЕГН **********- негова баба по бащина линия. От тогава тя отглежда детето в дома си.

В ДСП- Царево, е подадена молба с вх. № ЗД- 94ПП/ 09.12.2010 год. от родителите на детето, които са заявили, че искат да отглеждат детето си, като същото да бъде върнато в семейството им и да им се даде възможност да се грижат за неговото отглеждане и възпитание. Пред съда те потвърждава това си желание, като обещават, че повече няма да го изоставят, че ще се грижат добре за него и ще го възпитават.

Представителите на РП- Царево и на ДСП- Царево се солидаризират с това искане, като заявяват, че са съгласни майката и бащата да отглеждат детето в техния дом. От събеседването с детето, съдът установи, че то също желае да живее със своите майка и баща.

Във връзка с изложеното съдът намери следното:

Искането е основателно.

Съгласно чл. 29, т. 6 от ЗЗДет, настаняването на дете извън семейството, се прекратява с отпадане на основанията по чл. 25.

В настоящия случай, с оглед обстоятелството, че родителите на детето отново са се събрали да живеят заедно, детето дефакто живее при тях и са изявили желание да го вземат при себе си и да се грижат за него, според съда е отпаднала причината поради която то е било настанено при своята баба. При прекратяването на настаняването обаче, следва да се има предвид дали намерението на родителите е сериозно и дали те отново няма да се разделят и да изоставят детето си. В тази връзка, съдът кредитира дадените обещания от родителите, във връзка с което и заради обстоятелството, че за правилното развитие на всяко дете е най-добре то да расте с биологичния си родители, съдът прецени, че молбата следва да бъде уважена и настаняването бъде прекратено. В подкрепа на това е и отразеното в молбата и социалния доклад на ДСП- Царево.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1 от ЗЗДет. съдът

 

РЕШИ

 

ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Й.С.С., ЕГН **********, в семейството на К.С.С., ЕГН **********- негова баба по бащина линия И ПОСТАНОВЯВА връщането му на неговите биологични родители- майка- П. Н. П., ЕГН ********** и баща- С. Н. С., ЕГН **********.

 

Решение подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

 

СЪДИЯ: