Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  02                                      17.01.2011 год.                                         Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                      граждански състав

на десети януари                                                             две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:                 Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: П.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 92 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от ищец "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. *** №***, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията при МП, с ЕИК: 121554961, представлявано от В.А.Г. ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен Директор на Дружеството, чрез пълномощник И.А.Т., ЕГН **********, с пълномощно №180/17.10.2007 г. против ответник В.Т.Ч., ЕГН **********,***, с която се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че същия в качеството си на кредитополучател по договор за финансиране № 309982643, дължи изпълнение на парично задължение към ищеца, в качеството му на кредитодател по същия договор, в размер на сумата от 5378, 00 лева, ведно със законната лихва дължима от подаване на Заявление по 410 в регистратурата на PC- Царево до пълното и погасяване, представляваща както следва: неизплатена главница - 5250 лева, такса обслужване и управление на кредита - 128 лева, договорна лихва - 578,48 лева, дължима за периода от 21.11.2008 год. до 22.03.2010 год. и обезщетение за забава - 109,94 лева, както и да осъди ответника да заплати на ищеца направените по делото разноски.

С разпореждане от 11.10.2010 год. съдът е разпоредил да се изпрати на ответника препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, като му е дал изискуемите от закона указания.

Ответникът е получил съобщението на 03.11.2010 год. но не е представил своя писмен отговор в срок.

С определение, постановено в закрито заседание на 09.12.2010 год. съдът е допуснал като доказателства по делото, тези приложени с исковата молба и е насрочил делото за открито съдебно заседание на 10.01.2011 год. В първото заседание по делото ответника не се яви. Не е направил и искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

С молба ищеца е направил прави искане, ако са налице условията за това, съда да се произнесе с неприсъствено решение.

Ход на делото е даден при условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК- ответника е бил редовно призован, като призовката е връчена, съгласно чл. 38 от ГПК- на посочения от ищеца, съобразно чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК адрес и е получена лично от ответника. Съобразена е и разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ГПК- на ответника е била изпратена исковата молба, ведно с всички приложения към нея, като изрично са му били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание.

Царевският районен съд, като съобрази, че страните по спора са процесуално правоспособни, наличието на формалните предпоставки но чл. 238, ал. 1 от ГПК- ответника не се яви в първото заседание но делото, не взе становище по исковата молба и не поиска разглеждане на делото в негово отсъствие, намира, че няма пречка да постанови неприсъствено решение срещу ответника като уважи изцяло предявения иск, като на основание чл. 239, ал. 2 от ГПК, съда в случая основава решението си на наличието на предпоставките визирани в разпоредбите на чл. 239, ал. 1, т. 1 и 2 от ГПК.

Предвид решението, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищците и направените от тях разноски по делото.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК: 121554961, че В.Т.Ч., ЕГН ********** му дължи изпълнение на парично задължение, в размер на сумата от 5378, 00 лв. (пет хиляди триста седемдесет и осем лева) представляваща както следва: неизплатена главница – 5250,00 лева, такса обслужване и управление на кредита – 128,00 лева, договорна лихва - 578,48 лева, дължима за периода от 21.11.2008 год. до 22.03.2010 год. и обезщетение за забава - 109,94 лева, ведно със законната лихва върху тази сума начиная от 30.06.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА В.Т.Ч., ЕГН **********, да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК: 121554961, сумата от 221,33 лв. (двеста двадесет и един лева и 33 стотинки), за разноски по делото.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

    

                 СЪДИЯ: