Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                           27.04.2009 год.                                        Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                     граждански състав

на двадесет и трети април                                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: М.Т.                                                            Секретар: П.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия М.Т.

гражданско дело № 01 по описа за 2009 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от ищци С.С.С., ЕГН ********** ***„Хан Аспарух", № 64”а” и Я.С.П., ЕГН ********** ***”а”, в качеството им на наследници на Стоян Стайков Грудов, бивш жител ***, съдебен адрес гр. Царево, ул. „Крайморска" № 24, адв. Р.Д., против ответник Й.Г.Д., ЕГН ********** ***„Черно море" № 18, с правно основание на иска чл. 124 от ГПК, с която се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за установено спрямо Й.Г.Д., че С.С.С. и Я.С.П., в качеството им на наследници на Стоян Стайков Грудов, са собственици по наследство и давностно владение на следния недвижим имот: 695 кв.м. от ПИ № 015006, целият с площ от 5.993 дка, начин на трайно ползване: нива, шеста категория на земята, находяща се в местността „Край село" в землището на с. Българи, ЕКАТТЕ 07291, общ. Царево, обл. Бургас, при граници: изток- Й.Г., запад- път, север- Киро Бъчваров, юг- Фелон Левтеров.

С разпореждане от 28.01.2009 год. съдът е разпоредил да се изпрати на ответника препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, като му е дал изискуемите от закона указания.

Ответникът е получил съобщението на 10.02.2009 год. но не е представил своя писмен отговор в срок.

С определение, постановено в закрито заседание на 17.03.2009 год. съдът е допуснал като доказателства по делото, тези приложени с исковата молба и е насрочил делото за открито съдебно заседание на 23.04.2009 год. В първото заседание по делото ответника не се яви. Не е направил и искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, при което пълномощникът на ищците адв. Р.Д. поиска, съдът да постанови неприсъствено решение срещу ответника.

Ход на делото е даден при условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК- ответника е бил редовно призован, като призовката е връчена, съгласно чл. 38 от ГПК- на посочения от ищеца, съобразно чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК адрес- и е получена лично от ответника. Съобразена е и разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ГПК- на ответника е била изпратена исковата молба, ведно с всички приложения към нея, като изрично са му били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание.

Царевският районен съд, като съобрази, че страните по спора са процесуално правоспособни, наличието на формалните предпоставки но чл. 238, ал. 1 от ГПК- ответника не се яви в първото заседание но делото, не взе становище по исковата молба и не поиска разглеждане на делото в негово отсъствие, намира, че няма пречка да постанови неприсъствено решение срещу ответника като уважи изцяло предявения иск, като на основание чл. 239, ал. 2 от ГПК, съда в случая основава решението си на наличието на предпоставките визирани в разпоредбите на чл. 239, ал. 1, т. 1 и 2 от ГПК.

Предвид решението, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищците и направените от тях разноски по делото.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Й.Г.Д., ЕГН ********** ***„Черно море" № 18, че ищците С.С.С., ЕГН ********** ***„Хан Аспарух", № 64”а” и Я.С.П., ЕГН ********** ***”а”, в качеството им на наследници на Стоян Стайков Грудов, бивш жител ***, са собственици по наследство и давностно владение на следния недвижим имот: 695 кв.м. от ПИ № 015006, целият с площ от 5.993 дка, начин на трайно ползване: нива, шеста категория на земята, находяща се в местността „Край село" в землището на с. Българи, ЕКАТТЕ 07291, общ. Царево, обл. Бургас, при граници: изток- Й.Г., запад- път, север- Киро Бъчваров, юг- Фелон Левтеров.

ОСЪЖДА Й.Г.Д., да заплати на С.С.С. и Я.С.П. сумата от 1179.00 лева за разноски по делото.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

    

                 СЪДИЯ: