Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

АНКЕТА

Как оценявате работата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО

 

1. Прозрачна ли е работата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
а)  да, прозрачна е
б)  да, но само в отделни случаи
в)  не, но все пак си върши работата
г)  категорично не
д)  не мога да преценя
2. От къде получавате информация за дейността на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  медиите
б)  лично от хората, които са участвали в съдебни процеси
в)  от хора, които работят в съдебната система
г)  не се интересувам
3. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  има ясни правила, които се спазват от всички
б)  отношението към всички е еднакво
в)  обслужването зависи от служителя
г)  обслужването не е добро
д)  нямам мнение
4. Ще се подобри ли работата в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО чрез граждански инициативи?
а)  със сигурност би се подобрила
б)  по-скоро би се подобрила
в)  по-скоро не
г)  не мога да преценя
5. Какви разяснения относно дейността на съда бихте желали да получите?
а)  повече информация за съдебните дела / какви са правата и задълженията на гражданите, как съдът търси отговорност за изпълнение на дадените решения/
б)  да има повече информация за рутинното издаване на съдебни документи;
в)  да има граждански обсъждания заедно със съда за крупни дела.
6. Как оценявате връзката РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО – медии?
а)  задължителна;
б)  добра практика;
в)  наложителна;
г)  слабо ефективна
7. Според Вас разумен ли е срока, в който се разглеждат делата в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
б)  делата се разглеждат в разумен срок
в)  не мога да преценя
8. Според Вас отлагат ли се често делата в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  отлагат се прекалено често;
б)  отлагат се толкова, колкото е необходимо;
в)  не мога да преценя
9. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  представяне на болнични листове от адвокатите и страните;
б)  неправилно призоваване на страните по делото;
в)  искания за представяне на нови доказателства;
г)  неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело
д)  не мога да преценя
10. Според Вас по чия вина се отлагат делата в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  съд
б)  адвокати
в)  свидетели
г)  другата страна
д)  вещите лица
е)  служителите в съда
ж)  друго
11. Според Вас какъв е разумният срок за насрочване на ново съдебно заседание в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  2 седмици;
б)  1 месец;
в)  2 месеца;
г)  3 месеца;
д)  повече
12. Досега използвали ли сте услугите на администрацията в РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  да
б)  не
13. Лесно ли се намира информация за администрацията на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО и нейните услуги?
а)  да
б)  не
в)  колебая се да отговоря
г)  не знам
14.  Писмената информация /табели, брошури, писма, образци на формуляри/ е:
    * ясна
а)  да
б)  не
в)  не знам
   * точна
а)  да
б)  не
в)  не знам
   * пълна
а)  да
б)  не
в)  не знам
15.  Устните обяснения, които дават служителите от РАЙОНЕН СЪД са:
   * ясни/лесно разбираеми
а)  да
б)  не
в)  не знам
   *точни
а)  да
б)  не
в)  не знам
   *пълни
а)  да
б)  не
в)  не знам
16. Отношението на служителите от РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО към клиентите e:
* Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
а)  да
б)  не
в)  не знам
 * Служителите разбират моя проблем/ моето запитване
а)  да
б)  не
в)  не знам
17. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение в работата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  достъп до информация
б)  отношението на служителите към клиентите
в)  знанията и уменията на служители
г)  обстановката, в която се предоставят услугите
18. По Ваше мнение, независим ли е РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО във вашето населено място от:
а)  натиск от страна на престъпни групи;
б)  натиск от страна на икономически групи
в)  политически натиск
19. Забелязвате ли някакви значителни промени по отношение на информацията, която се предоставя за работата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО?
а)  да, има повече информация;
б)  няма промяна;
в)  има по-малко информация
20. Ако решението на съдия от РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО се обжалва, доколко според Вас е възможно на по-горната инстанция да се постигне по-голяма справедливост?
а)  в голяма степен
б)  в известна степен
в)  в малка степен
21. Вие лично интересувате ли се и до каква степен от работата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО във вашето населено място?
а)  интересувам се силно
б)  интересувам се в известна степен
в)  не се интересувам

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас